Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

berömmelsesubstantiv~n, ~rryktbarhet fame, renown; heder el. ära creditvinna berömmelse äv. gain distinction
glanssubstantiv~englänsande yta: lustre; sidens o.d. sheen, gloss; gulds glitter; pålagdel.erhållen genom gnidning shinesken el. skimmer brilliance, brightness; strålglans radianceprakt splendour, magnificence; ära el. berömmelse glory, lustresprida glans över lend (add) lustre tohan solade sig i glansen från sin fru he basked in the glory of…klara ett prov med glans come out of…with flying colours, do brilliantly at…
ärasubstantiv~nhonour; amer. honor; beröm credit; berömmelse glory, renownära vare Gud! glory be to God!hela äran tillkommer honom all the credit is due to him, the credit is all hisdet är en [stor] ära för mig att (+ inf.) it is a great honour for me to + inf.äran för ngt get the credit for…det gick hans ära för när that wounded his prideha äran att (+ inf.) have the honour (pleasure) of + ing-formhar den äran [att gratulera]! congratulations!; på en födelsedag many happy returns [of the day]!, happy birthday!sätta en ära i att (+ inf.) make a point of + ing-formta åt sig äran take the creditvinna ära gain (acquire) honour, gain creditde bor bortom all ära och redlighet …miles from anywhere (civilization), …at the back of beyond, …in the middle of nowheredagen till ära in honour of the daytill Guds ära for the glory of Godtransitivt verb~de, ~thonour, do (pay) honour to; vörda venerate, respectäras den som äras bör honour where (to whom) honour is due
välsubstantivoböjl., ettwelfare, well-beingdet gäller hans väl eller ve his whole welfare is at stakei väl och ve for better or for worse
adverbbeton. a) bra well; omsorgsfullt carefully; jfr ex. under nogao. sammansättn. som välbelägenallt väl? everything all right?hon är väl bibehållen she does not look her age (is well preserved)det gick honom väli livet he got on well…det går aldrig väl det kan sluta illa that will never end up wellom allt går (vill sig) väl if everything goes (if things go) well (according to plan)hålla sig väl med ngn keep in with sblev väl! farewell!ligga väl framme be well ahead, be in the forefrontslå väl ut turn out welltala väl om… speak well of…jag kom i tid som väl är (var) …, thank goodness (Heaven), …fortunatelydet var [för] väl att du kom it is (was) a good thing (turvard. job)…det är gott och väl men… that's (it's) all very well but…veta mycket väl att… know very (quite, jolly) well that…, be quite (perfectly) aware that…vilja ngn väl wish sb well
b)uttr. gradhon är välnågot för ung she is rather too younggott och väldrygt en timme well over one hour, a good hour; jfr drygt  samt gott och välunder gott
c)andra betydelsernär han välen gång somnat var han once he had fallen asleep…jag mötte inte henne men väldäremot hennes bror …but [I did meet] her brotherväl, se nåväl
obeton. a) uttr. den talandes förmodan el. förhoppning:förmodligen probably osv.; jfr nogdu är väl inte sjuk? you are not…, are you? (hoppas jag…I hope)det borde du väl veta [surely] you ought to know thathan får välvänta he will have to…det går väl över it will pass, you'll seede har väl inte råd med det I don't think (suppose) they can afford itdet kan väl hända att boken är tråkig men… the book may be boring, but…jag måste väl det då I suppose I must thenhan tänker väl inte göra det! surely he is not going to…?han är väl framme nu he must (will) be there by nowdet hade väl varit bättre att…? wouldn't it have been…?du vet välatt I suppose you know…, you must know…
b)som fyllnadsord i frågor el. vanl. oöversattvem skulle väl ha trott…? who would have believed…?vad är välberömmelse? what is…[after all]?
© NE Nationalencyklopedin AB