Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bemödareflexivt verb~de, ~tbemöda sig take pains, try hard <[om] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>bemöda sig [om] att (+ inf. äv.) endeavour (strive) to + inf.bemöda sig om ett gott uppförande try [hard] to behave well
vinnläggareflexivt verb-lade, -lagtvinnlägga sig om ngt strive after sthvinnlägga sig om att (+ inf.) take [great] pains to + inf.; jfr bemöda
försökatransitivt verb och intransitivt verb-sökte, -söktallm. try; bjuda till attempt; bemöda sig endeavour <[att]+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>jag ska försöka I'll tryförsök! vanl. have a try (vard. a go, a shot)!han försökte flera gånger innan… he had several tries (vard. goes, shots) before…försökapröva med vatten try waterförsök inte [med mig]! don't try that on (with) me!, don't give me that!försöka duger there is no harm in tryingreflexivt verb-sökte, -söktförsöka sig på ngt try one's hand at sth; våga sig på ngt venture [on] sthförsöka sig på att + inf. try one's hand at + ing-form; våga sig på att venture [on] + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB