Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bekvämadjektiv~tcomfortable; vard. comfy; praktisk el. bra convenient, handy; lätt easygör det bekvämt åt dig! make yourself comfortable!om personbekväm [av sig] easy-going, lazy, indolentvara bekväm [av sig] äv. be fond of taking things easy
makligadjektiv~tbekväm easy-going; långsam el. sävlig slow, leisurely
behändigadjektiv~tbekväm handy, convenient; flink deft, dexterous; smånäpen nattyett behändigt sätt att (+ inf. äv.) a clever way of + ing-form
skönadjektiv~tvacker beautiful; poet. beauteousde sköna konsterna the [fine] artsangenäm:allm. nice; om t.ex. känsla äv. pleasant; bekväm comfortable; vard. comfyvarm och skön nice and…det är skönt att han har rest it is a good thing he…det vore skönt med ett bad it would be nice to have…iron. nice, fine, prettysubstantivden sköna the fair ladymin sköna my pretty one, my beauty
ledigadjektiv~tfri a) om person: free; (pred. äv.) not occupied; sysslolös unoccupied, idle b) om tid: free, …off; inte upptagen leisure…, spare…en ledig dag i veckan one day off a weekjag har aldrig en ledig stund …a spare moment, …a moment to spareledigt en timme (en vecka) get an hour off (a week off el. a week's holiday)ge ngn ledigt give sb time offge ngn en dag ledigt let sb take a day offha ledigt från skolan [den dagen] have a holiday from school [on that day]ta ledigt en dag (vecka) take a day off (a week off el. a week's holiday)hon är ledig (har ledigt) i dag she has today off; har sin ~a dag she has her day off today
obesatt el. obebodd vacant; inte upptagen free, unoccupieddisponibel: (attr.) spare…; (pred.) free, to spare; att tillgå available; som skylt:på taxi for hire; på t.ex. toalett vacantdet finns inte en ledig bil there isn't a taxi to be had (a taxi available)lediga platser tjänster vacancies; som tidningsrubrik Situations Vacanttjänsten är fortfarande ledig …still openär den här platsen ledig? el. är det ledigt här? is this seat taken (occupied)?
otvungen easy äv. om t.ex. hållning; flytande:om handstil flowing; om språk fluent, natural, informal, colloquial; bekväm el. om t.ex. kläder comfortable, loose-fittinglediga! mil. stand easy!
passatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge akt på attend (pay attention) to; hålla ett öga på keep (have) an eye on; se efter see to, look after; maskiner o.d.:sköta äv. operate; övervaka äv. watch [over]passa barn se efter barn look after (take care of) children; sitta barnvakt babysitpassa telefonen answer the telephonepassa tiden vara punktlig be punctual, be (come) in timepassautnyttja tillfället take the chance (opportunity)passakomma i tid till tåget be in time for the train
vara lagom (avpassad) el. lämpa sig el. avpassa el. anpassa fit spec. om konkr. ting, suit <efteri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; vara lämplig be fit[ting] <till for>; be suitable <till for; för to>; vara läglig el. bekväm be convenient <ngn to sb>den t.ex. jackanpassar precis it fits perfectly (is a perfect fit)den passar inte alls it doesn't fit at all (fits very badly)möbeln passar inte här …is out of place hereom det passar er är lägligt if it is convenient to you, if it suits you, if it is all right with [(for) you]när det passar henne when it suits her; när hon har lust äv. when she chooses (likes)det passar mig utmärkt it suits me fine
med prepositionskonstruktion:
de passar för varandra they are suited to each otherdet passar [in] i sammanhanget it fits [into] the contextnyckeln passar inte i (till) låset the key doesn't fit the locken slips som passar till kostymen a tie that goes well with (that matches)…han passar bra till fritidsledare o.d. he is cut out el. is the right sort of man for (to be) a…
vara klädsam suit, become; anstå be becoming <ngn for sb>; osv.; jfr passa, b
kortsp. pass, say `no bid'
sport.passa [bollen] pass [the ball]
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) lämpa sig el. vara lämpligt be convenient (opportune) b) anstå be becoming, be fitting <för ngn for sb>; become <för ngn sb>det passar sig inte it is not proper (vard. not good form, not done) c) se upp; look out <för for>; akta sig take care of oneself
partikelverbpassa ihopitr.: konkret fit [together]; friare fit in; stämma tally, square <med with>passa ihop [med varandra] om personer suit (be well suited to) each other, get on well togetherpassa ihop med ngt match…tr. fit…together; tekn. joint, join…togetherpassa intr. fit…in (into)itr. fit [in]; tekn. äv. gearpassa in i fit (bildl. äv. dovetail) [into]det passar precis in på honom the description fits him exactlypassa påpassa på medan… take the opportunity while…passa på att (+ inf.) take the opportunity to + inf.passa uppvid bordet wait <bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (amer. on)>passa upp på ngn wait on sb
© NE Nationalencyklopedin AB