Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bekantskapsubstantiv~en, ~eracquaintance <med with>; kännedom knowledge <med of>stifta bekantskap med become (get) acquainted with, get to know; person äv. make the acquaintance ofsäga upp bekantskapen med ngn break off relations (one's friendship) with sb
ytligadjektiv~tallm. superficial; om person äv. shallow; flyktig el. om t.ex. undersökning cursory; om t.ex. bekantskap passing, nodding
återupplivatransitivt verb~de, ~tallm. bring…back to life, revive; drunknad äv. resuscitate; bekantskap renewåteruppliva minnet av ngt recall sth [to mind]återuppliva gamla minnen revive (bring back) old memories
kännedomsubstantiv~enkunskap knowledge <om of>; bekantskap acquaintance; närmare familiarity <om with>kännedom om (om att) receive information (be informed) about (that)ha kännedom om know about, be aware (informed) ofkopia för kännedom …for [your] informationdet har kommit till vår kännedom att… we have been informed (information has reached us) that…
tillfälligadjektiv~tdå och då förekommande occasional; slumpartad accidental; om t.ex. upptäckt chance…; om t.ex. inkomst el. kostnad incidental; kortvarig el. provisorisk temporary; temporär el. övergående momentarytillfällig adress temporary addresstillfälligt arbete casual work; odd jobs (pl.)tillfällig bekantskap chance acquaintancehon är här tillfälligt besök …on a chance visit
flyktigadjektiv~tkortvarig fleeting; övergående passing, transient, transitory; i förbigående casual; föga ingående cursoryen flyktig bekantskap a casual acquaintanceen flyktig blick a fleeting glance; i förbigående a casual glanceen flyktig genomläsning a cursory readingombytlig inconstant, fickle, flightykem. volatile
stiftatransitivt verb~de, ~tgrunda:allm. found; t.ex. firma el. fond äv. establish; lagar make, institutestifta en lag (lagar) äv. legislateåstadkomma el. görastifta bekantskap med become (get) acquainted with, get to knowstifta fred conclude (make) peace
inledatransitivt verb-ledde, -lettsbörja begin; t.ex. affärsförbindelser el. debatt el. möte el. samtal open; t.ex. undersökningar institute, set…on foot, initiate; t.ex. angrepp el. offensiv launchinleda bekantskap form an acquaintanceinleda förhandlingar open (enter into, enter upon, initiate) negotiationsinled oss icke i frestelse lead us not into temptation; jfr vidare leda inunder leda
uppehållatransitivt verb-höll, -hållithindra hinder; fördröja detain, delay, keep; låta ngn vänta keep…waitingjag vill inte uppehålla er längre I don't want to detain (keep) you (låta er vänta keep you waiting)…jag blev uppehållen i stan I was detained (delayed)…förlåt att jag har uppehållit er I'm sorry I've kept you (taken up your time)vidmakthålla el. underhålla el. t.ex. bekantskap el. goda förbindelser el. vänskap keep up, maintainuppehålla livet support (sustain) life, sustain oneself, subsistbefattning o.d.uppehålla ngns tjänst act for sb, fill sb's posttjänsten uppehålls tillfälligt av… the office is held (occupied) temporarily by…
reflexivt verb-höll, -hållit~ sig a) vistas:tillfälligt stay, stop <hos with>; bo live; ha sin hemvist reside b)bildl.uppehålla sig dröja vid småsaker dwell on (fästa sig vid take notice of) trifles
närmareadjektivkomparativnearer; om väg äv.:genare more direct; kortare shorter; bildl.:om t.ex. bekantskap closer; ytterligare furthervid närmare granskning on [a] closer examinationnärmareingående kännedom om an intimate knowledge of, a thorough familiarity withnärmare upplysningar finns hos further (more exact) information may be obtained fromdu får närmare besked i morgon av mig I'll give you more details (let you know more about it) tomorrow
adverb (i betydelseäv. prep.)allm. nearer; starkare closer; bildl. äv. el. t.ex. granska more closely (narrowly, thoroughly); t.ex. beskriva more exactly, in greater detailnärmare bestämt more exactly (precisely), to be precisebli närmare bekant med become more intimately (better) acquainted withnärmare in på saken go into [greater] detail; jfrunder söka en sak närmarenedankomma ngn (varandra) närmare (bli förtroligare) get closer to…ta närmare reda på ngt find out more about sthjag har tänkt närmare på saken …thought the matter over [more carefully]; ändrat mig …thought better of itundersöka en sak närmare examine a matter more closely, look closer (more closely) into a matterinemot close [up]on; nästan nearlyhan är närmare femtio he is getting (going) on for fiftyhan har varit där i närmare fem år …for almost (getting on, going on) five yearsprep. (t.ex. ~ stationen, sanningen) nearer [to], closer todra stolen närmare bordet draw one's chair up (closer) to the table
© NE Nationalencyklopedin AB