Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

behovsubstneed; brist want; nödvändighet necessity; vad som behövs requirements (pl.) <av for>ha behov av need, feel the need offör eget behov for one's own usevid behov when necessary
tillgodoseverbkrav etc. meet, satisfy; behov supply
påträngandeadjektivom person pushingom t.ex. behov, fara urgent, instant
trängandeadjektivurgent, pressingha trängande behov av be in urgent need of
täckaverbcover; i form av skyddande lager coat; skydda protect; fylla, t.ex. ett behov supply; spec. hand. meet
skriandeadjektivett skriande behov av a crying need forbehovet är skriande there is a crying needen skriande brist på an acute shortage of
nödsubstnödställd belägenhet distressbehov need; svag. want; nödvändighet necessitydet går ingen nöd på honom he has nothing to complain of, he has got all he wantsi nöd och lust for better or for worsemed nöd och näppe narrowlyhon kom undan med nöd och näppe she had a narrow escape
sörjaverbsörja ngn a) avliden mourn b) bära sorgdräkt efter wear mourning for sb, be in mourning for sbhan sörjes närmast av maka och barn the chief mourners are his wife and childrenmourn, grievesörja över grieve for, grieve oversörja för se till see to; sköta om take care of; dra försorg om provide forsörja för ngns behov supply sb's wantssörja för framtiden make provision for the futuresörja för att ngt görs see to it that something is done
© NE Nationalencyklopedin AB