Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

behovsubstantiv~et, =need; brist want; nödvändighet necessity; vad som behövs requirements (pl.) <av for>ett stort (växande, ökande) behov av a great (growing, increasing) demand forha små behov have few wantsha behov av be in need of, needför att täcka behovet av to meet the demand forefter behov as (when) required; according to requirements (need)för framtida behov for future needsvara i behov av… be (stand) in need of…, have need of…vid behov when necessary, if requirednaturbehovförrätta sina behov relieve oneself
primäradjektiv~tprimaryprimärt behov primary (basic) need
pockandeadjektivoböjl.enträgen importunate; fordrande exactingett pockande behov an urgent need
skriandeadjektivoböjl.förtvivlad crying, acute; om orättvisa glaring, flagrantett skriande behov av a crying (an acute) need foren skriande brist på an acute shortage of
kommandeadjektivoböjl.allm. coming; framtida el. t.ex. tid utveckling el. för ~ behov future; nästkommande nextkommande dagar (år) days (years) to come
tillgodosetransitivt verb-såg, -settkrav el. önskemål o.d. meet, satisfy; behov supply, provide fortillgodose ngns intressen look after sb's interests
tillfredsställatransitivt verb-ställde, -ställtsatisfy äv. sexuellt; person äv. content; göra till lags suit, please; behov el. efterfrågan el. krav äv. meet; nyck indulgetillfredsställa sig själv onanera masturbate, satisfy oneself; vard. play with oneself
förekommandeadjektivoböjl.occurringofta förekommande frequent, …of frequent occurrencesällan förekommande rare, …of rare occurrencei förekommande fall där så är lämpligt where appropriate; vid behov should the occasion arisetillmötesgående obliging; artig courteous
tillräckligadjektiv~tallm. sufficient; nog enough; om t.ex. kunskaper el. ventilation adequateett tillräckligt antal a sufficient (an adequate, a sufficently large) numbertillräckligt med tid, mat sufficient…, enough…ha tillräckligt med… have enough…, have…enough; ngt konkr. äv. have a sufficient supply of…vara tillräcklig för ngns behov äv. suffice for…
täckatransitivt verbtäckte, täcktcover äv. sport. el. bildl.; i form av lager coat; trädg. cover over (up); skydda protect äv. mil.; fylla el. t.ex. ett behov äv. supply; ekon. meet; t.ex. en kostnad cover, meet, defraytäcka bollen sport. shield the balltäcka för ett hål (fönster) o.d. cover…, cover over (up)…täcka [in] bildl. el. få ˈmed el. omspänna covertäcka till cover uptäcka över cover [over]
© NE Nationalencyklopedin AB