Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

behandlaverbtreat äv. med.; hantera deal with, handlediskutera discussbehandla en ansökan consider an application
handläggaverbbehandla el. bereda deal with, handle
bemötaverbbehandla treat; motta receivebesvara answer
silkesvantarsubst plbehandla ngn med silkesvantar handle sb with kid gloves
såsomkonjunktionas, likesåsom barn as a childbehandla ngn såsom ett barn treat sb like a child
luftsubstairbehandla ngn som luft give sb the cold shoulderdet ligger i luften it's in the airluften gick ur honom he ran out of steam
skötaverbvårda nurse; behandla treat; om läkare attendsköta om ngn vara aktsam om be careful with sb, look after sb wellförestå el. leda manage, run; ha hand om (t.ex. ngns affärer) look afterkunna sköta ett arbete be able to carry on a jobsköta sitt arbete go about one's work, attend to one's worksköt du ditt! mind your own business!hantera handle; maskin etc. work, operatesköta el. sköta om ombesörja attend to, see to; ta hand om take care of; behandla deal with; göra do; ha hand om be in charge ofsköta sig a) sköta om sig look after oneself, take care of oneself b) uppföra sig conduct oneselfhur sköter klarar han sig? how is he doing, how is he getting on?
© NE Nationalencyklopedin AB