Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

behagsubstantiv~et, =välbehag pleasure, delight; tillfredsställelse satisfactionfinna behag i take pleasure ([a] delight) in, delight ingottfinnandeefter behag at pleasure; som man vill at will (discretion), ad lib; alltefter smak [according] to tastetjusning charm; behagfullhet äv. graceha nyhetens behag have the charm of noveltykonkr.kvinnliga behag feminine charms
gracesubstantiv~n, ~rbehag grace[fulness], charm; gunst favourfördela gracerna (sina gracer) distribute one's favoursmytol.de tre gracerna the three Graces
frittadverballm. freely; obehindrat unobstructedly; utan tvång unconstrainedly; efter behag at will; öppet el. oförbehållsamt openly, frankly, unreservedly; avgifts~ free [of charge]fritt fram! i barnlek you can all come out!det är fritt fram man får fortsätta the green light has been givenfritt förfoga över ngt have sth at one's own (entire) disposalhuset ligger fritt och öppet the house commands a free view; jfr ex. under fri
lustsubstantiv~enböjelse el. håg inclination; benägenhet bent, disposition; drift t.ex. skapar~ urge; åstundan el. åtrå desire; smak fancy, liking; nöje el. behag delight, pleasure; glädje joynär lusten faller på för honom when he is in the mood, when the fancy takes himgöra vad man har lust till …what one feels like [doing][inte] ha lust att (+ inf.) [not] feel like + ing-form (feel inclined to + inf.)jag har ingen lust [till det] I don't feel like itjag har god lust att (+ inf.) I have a good mind to + inf.tappa lusten för ngt go off sth, not fancy sth any longer
nyhetsubstantiv~en, ~ernågot nytt el. ny sak novelty; nytt påfund el. förändring innovation; nytt drag new featureden senaste nyheten i skoväg äv. the last word (latest fashion) in shoesnyheter på bokmarknaden äv. new publications, new and forthcoming booksha nyhetens behag have the charm of novelty[underrättelse om] något nyligen inträffatnyhet[er] news (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasi tidning news item[s]en [god (dålig)] nyhet a piece of [good (bad)] newsjag kan tala om en nyhetnågot nytt [för dig] I have got [some (a piece of)] news for youdet var är en nyhet för mig that is new[s (pl.)] to meinga nyheter är goda nyheter no news is good news
© NE Nationalencyklopedin AB