Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

begripligadjektiv~tintelligible, comprehensible, understandable <för to>göra ngt begripligt [för ngn] friare äv. make sth clear [to sb]av begripliga skäl for obvious reasons
förståeligadjektiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse begriplig
förklarligadjektiv~teg. explicable, explainable; begriplig understandable, comprehensible; naturlig naturalav lätt förklarliga skäl for obvious reasons
klaradjektiv~tljus el. tydlig o.d. el. allm. clear; om väder el. om t.ex. färg el. solsken äv. bright; om t.ex. hy transparent; om framställning el. stil äv. lucid, limpid; tydlig, om t.ex. språk el. skyldighet el. svar plain; begriplig intelligible; åskådlig perspicuous; tydlig pronounced; avgjord el. om t.ex. favorit odds-on, decided; om t.ex. seger clear, definiteklart besked exact information, a straight answerklar himmel äv. a cloudless skyklar soppa clear soupi (vid) klartbra väder in fair weatherdet blev (stod) klart för mig att it became (was) clear (obvious) to me…; småningom it dawned [up]on me…; jag insåg I realized [clearly]…få ngt klart för sig get a clear idea of sthklart för sig hur… realize how…ha klart för sig vad be clear about (as to)…, have a clear idea of…det är klart äv. that's evident (obvious); givetvis naturally, of coursesaken är klar! that settles it!komma (vara) på det klara med ngt realize…
färdig ready <för, till for; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; uppgjord arranged, settled [up]; vard. fixed up; gjord doneklart slut! over and out!klara, färdiga, gå! ready, steady, go!; amer. ready, set, go!; vid idrottstävlingar on your marks, get set, go!utnämningen blir klar nästa vecka …will be made next weekgöra sig klar get ready <för, till for; att göra ngt to do sth>det är klartfixat nu it's OK nowfår jag vara med? Det är klart! …Of course!är du klar [med arbetet]? have you finished [your work]?; vard. are you through [with your work]?
© NE Nationalencyklopedin AB