Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

begripatransitivt verb-grep, -gripitunderstand, comprehend; fatta äv. grasp, catch; vard. get; inse seebegriper du? [do you] see?jag begrep inte riktigt I didn't quite get it (catch on); jfr vidare under förståreflexivt verb-grep, -gripitbegripa sig på, se förstå
ställdadjektivställtbildl.:svarslös nonplussed; bragt ur fattningen put out, embarrassed, disconcertedbli (vara) ställd inte begripa vad man ska säga, göra osv. äv. be at a loss for (not know) what to say (resp. to do osv.)frågan gjorde mig helt ställd the question cornered mejag är helt ställd! t.ex. som svar på fråga you've got me there!, that's got me!
uppfattatransitivt verb~de, ~tapprehend; med sinnena äv. perceive; höra catch; begripa understand, grasp; betrakta look on, regard <som as>; tolka interpret <som as>klart uppfattafaran clearly see…uppfatta ngt riktigt bildl. get a clear idea (picture) of sthjag kunde inte uppfattavad han sa I could not catch (make out)…uppfattade jag hans ord that was how I understood (what I made of)…uppfatta vinken take the hintuppfatta ngt som en komplimang take sth as…hans ord kan uppfattaspå olika sätt his words may be interpreted (taken)…[är det] uppfattat? do I make myself clear?
fattatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tgripa catch, grasp, clutch; hugga tag i seize, take hold offatta ngns hand grasp sb's handfatta pennan take up one's pen
börja hysa o.d. conceive, take, form, be seized withjfr ex.;fatta eld catch firefatta ett beslut come to (make, arrive at) a decision; vid möte pass a resolutionfatta misstankar mot ngn begin to suspect sb, become suspicious of sbfatta motvilja mot take a dislike (an aversion) tofatta tycke för take a fancy (liking) to
begripa understand, grasp, conceive, comprehendha lätt (svårt) att fatta be quick (slow) on the uptakejag fattar inte hur… I can't understand how…, it beats me how…om jag fattar saken rätt as far as I can make outfattar du vad jag menar? äv. do you catch my meaning?; vard. do you get me?
reflexivt verb~de, ~tfatta sig kort make it brief (short and sweet)för att fatta mig kort to be brief, to put it briefly (shortly)
förståtransitivt verb-stod, -ståttallm. understand; begripa äv. comprehend, grasp; vard. get; bli klok på äv. make out; få klart för sig realize; inse see; kunna el. veta knowlåta ngn förstå att… give sb to understand that…[aha,] jag förstår! oh, I see!; I get the message!du förstår väl att… you must see (realize) that…jag förstår ingenting [av det hela] I am completely at sea (at a loss)jag förstod inte mycket av… I didn't make much of (get much out of)…jag förstår inte meningen (vitsen) med… I don't see the point of…såvitt jag förstår as (so) far as I understand (can see)jag förstod på honom att… I gathered from him (from what he said) that…göra sig förstådd make oneself understood
reflexivt verb-stod, -ståttförstå sig på att (+ inf.) know (understand) how to + inf.förstå sig på ngt: förstå understand…; kunna know about…; vara kännare av be a judge of…jag förstår mig inte på henne I can't make her out
© NE Nationalencyklopedin AB