Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

begäransubstantiv=, enanhållan request; mera formellt petition; ansökan application; fordran demand <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor; om att få+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto be allowed to + inf.>prov skickas på begäran hand. …will be sent on request (application)på [allmän] begäran by [general] requestpå egen begäran at his (her etc.)own requestpå ngns begäran at the desire (request) of sb
anhållansubstantiv=, en, ~denbegäran request, application <om for>enträgen anhållan entreaty
villfaratransitivt verb-for, -faritcomply withvillfara ngns begäran äv. grant (accede to) sb's request
avslåtransitivt verb-slog, -slagitvägra att anta el. t.ex. begäran el. förslag refuse, decline; lagförslag o.d. reject; ibland defeathan fick sin begäran avslagen his request was rejected (turned down)
tillmötesgåtransitivt verb-gick, -gåttperson oblige; begäran o.d. comply withtillmötesgå ngns önskan meet sb's wishes
flerapronomenåtskilliga severalflera [olika] various, differentvid flera tillfällen äv. on more than one occasionfleras begäran at the request of several people
yrkandesubstantiv~t, ~nbegäran demand; claim äv. jur.; parl. motionyrkande om avdrag (på ersättning) claim for deduction (compensation)kärandens yrkande the plaintiff's case
enträgenadjektiventräget, enträgnaurgent; ihärdig insistent; påträngande importunatepå hans enträgna begäran at his urgent requesthan är mycket enträgen he is very insistent (resp. importunate)
upprepatransitivt verb~de, ~trepeat; gång på gång ~ reiterate; mekaniskt ~ andras ord o.d. echo; förnya el. t.ex. begäran renewreflexivt verb~de, ~tupprepa sig om sak repeat itself, happen again; återkomma äv. recur; om person repeat oneself
önskansubstantiv=, en, önskningarwish; desire; begäran request; jfr önskasista önskan last (dying) wishenligt önskan according to your (his osv.) wish (request)med önskan om en god jul och ett gott nytt år with the compliments of the seasonmot min önskan against (contrary to) my wishes
© NE Nationalencyklopedin AB