Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

befintlighetsubstantiv~enexistence, presence
inåtprepositionmed betydelse av riktning toward[s] (into, med betydelse av befintlighet in) the interior ofinåt landet äv. up countryadverbinward[s]dörren går inåt the door opens inwardslängre inåt further ininåt med fötterna turn in one's toes when walking

 delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen motsvaras vanligen av on i uttryck som bordet = onthe table och måndag = onMonday.
används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket lukta under uppslagsordet lukta, uttrycket bli arg under uppslagsordet arg osv.

Läge
anger läge på el. mot en yta on bordet on the table huvudet on one's head väggen on the wallligga rygg lie on one's back
anger befintlighet på större öar in; när det gäller mindre öar on Irland in Ireland Öland on Ölandjag är född här Öland I was born here in Öland en öde ö on a desert island
anger rum o.d. i byggnader in vinden in the attichon är toaletten …in the bathroomhan är sitt rum he is in his room
anger avgränsat, ofta plant, utrymme in den här bilden in this picture torget in the square
anger gata in; speciellt amer. on; vid exakt gatuadress at gatan in (speciellt amer. on) the street Hamngatan in (speciellt amer. on) Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan
anger lokal el. byggnad avsedd för en viss verksamhet at banken at the bank flygplatsen at the airport teatern at the theatre
anger sysselsättning, evenemang o.d atvara fest (konsert) be at a party (concert) en konferens at a conference
anger sida i bok on; i vissa fall at sidan 100 on page 100slå upp böckerna sidan 30 open your books at page 30
Riktning
anger riktning till sådana platser där prepositionen on används vid befintlighet on; i betydelsen ned på, upp på ofta on to, ontolägga ngt ett bord put sth on a tablehoppa upp bordet jump on to (up on) the tablekliva upp en stol get on a chair
anger riktning till sådana platser där prepositionen in används vid befintlighet to, intogå upp vinden go up [in]to the atticrusa ut gatan rush out into the street
anger riktning till sådana platser el. evenemang där prepositionen at används vid befintlighet to banken go to the bank fest go to a party konsert go to a concerthar du varit besökt museet? have you been to the museum?
anger vem/vad man t.ex. kastar, slår och tittar mot atkasta en sten ngn throw a stone at sbknacka dörren knock at the doorpeka ngn point at sbtitta ngn look at sb
Tidsbetydelse

skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasanger en viss dag, veckodag el. visst datum on
de är födda samma dag they were born [on] the same day fredag on Friday hans födelsedag on his birthday fredag morgon on Friday morning morgonen den femte april on the morning of the fifth of April
anger del av dagen, årstid, årtionde, århundrade in 2000-talet in the 21st century morgonen in the morning eftermiddagen in the afternoon vintern in [the] winter 30-talet (trettiotalet) in the 30's (thirties)
anger tidpunkt at utsatt tid at the appointed time samma gång at the same time
anger tidslängd on; med betoning på hela tidsavsnittet duringhan arbetar loven he works on his holidays, he works during his holidaysjag läste boken resan hit I read the book on (during) the journey here
anger tidsperiod vid ord för timme, dag, vecka, månad, år for; amer. ofta inhan har inte varit här månader he has not been here for (amer. ofta in) months
anger tidsperiod i framtiden forhyra ett hus en månad rent a house for a monthåka bort några dagar go away for a few days
anger den tid som något tar indet är klart en minut it'll be ready in a minutejag kommer minuten I will come in a minute; genast I will come directly
anger tid någon har till förfogandevi har en vecka oss we've got a week
Mått, antal
i måttsbestämningar med höjd o.d. at; i betydelsen på en sträcka av for 300 meters avstånd (djup) at a distance (depth) of 300 metres (amer. meters)inte ett träd många kilometer not a tree for many kilometres (amer. kilometers)
i betydelsen per ininte en hundra not one in a hundred;det går 100 pence ett pund there are 100 pence in a pound
anger exakthet tomäta millimetern measure to a millimetresumman stämmer öret the sum tallies to an öre, the sum tallies down to the last öre
anger följd och upprepning aftergöra fel fel make one mistake after the other, make mistake after mistakekaffe maten middagen coffee after dinner
anger antal of, el. annan konstruktionen bok 500 sidor a 500-page book, a book of 500 pagesen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen flicka femton år a girl of fifteen
Andra fall
skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasi uttryck av typen substantiv + på + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. namnet på gatan = gatans namn, vanligen of
färgen blomman the colour of the flowerman såg bara huvudet honom only his head could be seennamnet gatan the name of the street
anger språk språk in engelska in English ett främmande språk in a foreign language
anger ngt man vill få tag i forhoppas ngt hope for sthvänta ngt wait for sth
i betydelsen med hjälp av byman hör rösten att hon är trött one hears by her voice that she is tiredjag märkte hennes ögon att hon ljög I could tell by her eyes that she was lying
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sätta på under sätta)en burk (burkar) med lock a pot with a lid on it (pots with lids on them)en burk med locket …with the lid on med skorna! on with your shoes!klä sig vanl. dresslägga ett lock [på en burk] put a lid on [a pot]han rodde he rowed on, he went on rowingär gasen (tv:n) på? is the gas (TV) on?
2 vid
vid delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen vid motsvaras vanligen av at i uttryck som sittavid ett bord = sit at a table, vidmidnatt = atmidnight.
vid används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vidkusten under uppslagsordet kust, uttrycket vara vanvid under uppslagsordet van osv.

Rumsbetydelse
anger läge alldeles intill något at; bredvid bysitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tablebilen stannade vidframför dörren the car stopped at the doorsätta ett kryss vid ett ord put an x by a wordhon satt vid min sida she sat at (by) my sidesida vid sida side by sidetåget stannar vid stationen the train stops at the stationvi bor vid stationen we live near (close to) the station
anger befintlighet intill något långsträckt, t.ex. vattendrag, kust el. gräns on; vid ord som betecknar gata el. torg in (speciellt amer. on); bredvid bystaden ligger vid en flod the town stands on a rivervi bor vid en flod we live by a river; nära we live near a riverhuset ligger vid en gata nära centrum the house is in (amer on) a street near the town centrebo vid gränsen live on the borderhan stoppades vid gränsen här uppfattas gränsen som en plats he was stopped at the borderbo vid ett torg live in a squareen liten gata vid torget a small street off the square, a small street near the squarebo vid en väg live by a road, live near a road
anger att något sitter fast vid någonting tobinda [fast] ngt vid ngt tie sth to sth, tie sth on to sthden är fäst (sitter) viden stång it is fastened (attached) to…
anger organisation el. företag man är verksam inom: in, at; ofvara [anställd] vid en företag be employed in (at) a companyhan är vid marinen he is in the Navy
Tidsbetydelse
anger tidpunkt at; ungefärlig tidpunkt about; senast vid byvid midnatt at midnight; omkring about midnight; inte senare än by midnightvid jul (påsk) at Christmas (Easter)vid tiden för… at the time of…vid tidpunkten för hennes död at her death; jfr vid
anger tid omedelbart efter onvid hennes död on her death
Andra betydelser
anger omständighet: at, in; ofta används omskrivning med sats inledd med when (+ ing-form)vid hög fart måste föraren… at high speed the driver must…, when driving at high speed the driver must…vid dåligt väder in bad weathervara försiktig vid användningen av den be careful when using it, be careful in using itden slits vid användning it becomes worn by being used, it becomes worn when being usedvid förkylning bör man… when one has [got] a cold one should…
i betydelsen 'tillsammans med' withartikel används vid vissa ord the article is used with certain words
adverbden klibbar vid [överallt] it sticks to everything
2 i
i delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen i motsvaras vanligen av in i uttryck som han boriStockholm = he livesinStockholm, imaj = inMay.
i används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket iallmänhet under uppslagsordet allmänhet, uttrycket hålla någon i handen under uppslagsordet hand, uttrycket vara förtjust i under uppslagsordet förtjust osv.
Rumsbetydelse
anger läge inuti något, inom ett område o.d. inhuset i parken the house in the parki ett hörn in a cornerden ligger i lådan it is in the boxdet var tyst i rummet vanligen the room was quiet
anger befintlighet eller läge: vid namn för länder, större städer och orter som är intressanta för den talande in; vid namn för mindre städer och orter ati Kent (Skandinavien, Sverige, Tokyo) in Kent (Scandinavia, Sweden, Tokyo)han bor i Lund vanligen he lives at Lundjag bor här i Lund I live here in Lundhar du varit i Stockholm have you been to Stockholm?jag har varit här i Stockholm sedan i går I have been here in Stockholm since yesterday
anger läge vid en punkt ati ena änden at one endsväng vänsteri rondellen …at the roundabout
anger läge på en yta eller läge ovanpå något, vanligen onsitta i sanden (soffan, trappan) sit on the sand (sofa, stairs)sitta i trädet sit on (in) the tree
anger yttre del av kroppen onuttrycket i hans ansikte the expression on his facehan är smutsig i ansiktet his face is dirtyspotta i nävarna spit on one's hands
anger riktning, rörelse, förändring vid verb intofalla i vattnet fall into the waterstoppa ngt i fickan put sth in[to] one's pocketstörta landet i krig plunge the country into war
anger änmesområde och liknande ini historien in historyi konsten in artgå framåt i studierna progress in one's studies
Tidsbetydelse
anger tiden för en händelse vid ord för månad el. längre tidsperiod ini april in Aprilförr i tiden in former timesi ungdomen in one's youth
anger tidpunkt ati slutet (början) av månaden at the end (beginning) of the monthjag kommer att träffa dem i jul I'll be seeing them at Christmas
anger tidpunkt vid ord som betecknar årstid, vecka, del av dag: innevarande el. närmaste this; kommande next; som varit lasti vår this springi natt som är el. som kommer tonight; som var last night
vid ord som månader och år för ange hur länge något håller på for   el. annan konstruktioni månader for monthsi åratal for yearsi tio år som varit [for] the last ten years; som kommer [for] the next ten years
anger klockslag to; amer. äv. ofklockan är fem [minuter] i fem it is five [minutes] to five; amer. äv. it is five [minutes] of five
per per; el. omskrivning med a, anmed en fart av 90 km i timmen at the speed of 90 km per (an) houren gång i veckan once a week
Andra betydelser
för att uttrycka något man är bra el. dålig på atbra (dålig) i matte good (bad) at maths
i uttryck av typen gatorna i London = Londons gator el. vanligen of; efter superlativ samt i rent lokal betydelse används dock ingatorna i London the streets of Londonden största gatan i London superlativ the biggest street in Londonprofessor i engelska vid universitetet i Uppsala professor of English at the university of Uppsala
anger vad något är gjort av of; ibland inen staty i brons …in bronzeett bord i ek an oak table, a table of oak
vid ord som betecknar hastighet, takt o.d. atköra i 100 kilometer i timmen drive at 100 kilometer per houri full fart at full speedi snabb takt walk at a rapid pace
Olika fasta förbindelser
i och för sig: jag kan i och för sig komma i morgon, men… I can in fact (actually) come tomorrow, but…han har rätt i och för sig, men… essentially he is right, but…åldern i sig är inget problem taken by itself (properly speaking) age is no problem
i och med:   i och med detta nederlag var allt förlorat with this defeat everything was losti och med att… så snart som as soon as…i och med att jag går är jag in (genom by) going…
han liknar sin bror i att i det avseendet att han… he resembles his brother in that he…
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta iunder ta)en vas (resp. vaser) med blommor i a vase (resp. vases) with flowers in it (resp. them)ivattnet med dig (det)! in with you (it)!, in you go!hoppa i jump in (into the water)vill du hälla (slå) i åt mig? would you pour out some for me?häll (slå) inte iför mycket! don't pour in…!hälla (slå) i vatten ikannan pour water into…han har legat ii badet en timme he has been in for an hour
© NE Nationalencyklopedin AB