Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

befattningsubstantiv~en, ~arsyssla post, position, appointment; ämbete office
avsägareflexivt verb-sade, -sagtavsäga sig t.ex. befattning el. uppdrag resign, give up; avböja decline; t.ex. ansvar disclaim; t.ex. anspråk relinquish, renounceavsäga sig kronan (tronen) abdicate
avträdaintransitivt verb-trädde, -trättwithdraw, retire <från from>avträda från äv. leave; befattning äv. resigntransitivt verb-trädde, -trättgive up, give up possession of; t.ex. landområde cede, surrender
anställningsubstantiv~en, ~aranställande el. förhållandet att vara anställd employment; befattning appointment, post, position; enklare situation; tillfällig engagementha fast anställning have a permanent jobutan anställning out of work, without employment
upprättatransitivt verb~de, ~tinrätta establish; grunda el. t.ex. skola äv. found, set up; t.ex. fond el. befattning create; t.ex. system institute; t.ex. organisation formavfatta el. t.ex. kontrakt el. protokoll draw up; lista make [up (out)]åstadkomma el. t.ex. förbindelse el. ordning establishrehabilitera rehabilitateupprätta ngn (ngns rykte) restore sb's reputation
tillsättatransitivt verb-satte, -sattse sätta tillunder sättaförordna el. utnämna appoint; kommitté äv. set up; besätta (befattning, plats) fill, appoint somebody toplatsen är tillsatt …is filledplatsen tillsätts av… the appointment [to the post] is made by…
statligadjektiv~t (jfr äv. sammansättn. med stats-)statens o.d. vanl. State…; statsägd el. om t.ex. företag äv. State-owned, Government-owned; förstatligad nationalized; i statlig regi el. om t.ex. kommitté, verk Government…; spec. mots. kommunal el. om t.ex. inkomstskatt national; spec. mots. privat el. om t.ex. befattning publicstatlig institution Government (State) institutionstatliga myndigheter Government authorities
tjänstsubstantiv~en, ~erallm. service; plats el. anställning place, situation; befattning post; spec. stats~ appointment; ämbete office; prästerlig charge, ministrymedalj för lång och trogen tjänst …long and faithful serviceerbjuda ngn sina tjänster offer one's services to sbgöra ngn en tjänst do (render) sb a favour (service), do sb a good turndu skulle göra mig en tjänst genom att (+ inf. äv.) you would oblige me by + ing-formlämna sin tjänst befattning resign one's appointmenti aktiv tjänst mil. on active service; on the active listvara i tjänst be on dutyinte vara i tjänst be off dutyi tjänsten under tjänstgöringstid when on dutybe ngn om en tjänst ask sb a favour, ask a favour of sbstå till ngns tjänst be at sb's service (disposal)vad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?han är där å (på) tjänstens vägnar …on official business
avgåintransitivt verb-gick, -gåtteg. el. om tåg etc. leave, start, depart; om fartyg äv. sail <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>avgå från S. leave (depart osv. from) S.bildl.:dra sig tillbaka retire, withdraw; ta avsked resignavgå från sin befattning resign one's officeavgå med pension retire with (on) a pensionavgå med segern come off (be) victorious, be the winnerhand., dras av be deducted50 kronor avgår för… äv. less 50 kronor for…
inrättatransitivt verb~de, ~tgrunda establish, set up, startinrätta en befattning create a postinrätta en skola found a schoolvi har inrättat ett lagerrum på vinden we have had [part of] the attic fitted up as a storeroomanordna arrange, organizeinrätta sitt liv efter ngt order one's life according to (adapt one's life to) sthspeciellt inrättad för ngt especially constructed (adapted) for sthreflexivt verb~de, ~t~ sig a) bekvämt settle down… b) anpassa sig adapt (accommodate) oneself <efter (för) to>
© NE Nationalencyklopedin AB