Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

basissubstbasispl. basespå bred basis on a broad basis
underlagsubstfoundation, basispl. bases
grundvalsubstfoundation, basispl. bases
1 bassubstgrund, underlag base; utgångspunkt basispl. bases
saneringsubstt.ex. stadsdel slum clearance; renovering renovation; rivning pulling downupprensning cleaning-upomorganisering reorganizationen sanering av finanserna putting the finances on a sound basisbefriande från skadliga ämnen decontamination
köpsubstpurchasegöra ett gott köp make a good bargainta ngt på öppet köp buy sth on a sale-or-return basistill på köpet dessutom in addition
saneraverbt.ex. stadsdel clear of slums; renovera renovate; riva pull downrensa upp clean upomorganisera reorganizevi måste sanera finanserna we must put our finances on a sound basisbefria från skadliga ämnen decontaminate
1 grundsubsthusgrund foundation, foundationshuset brann ner till grunden the house burnt down to the groundunderlag el. grundval foundation, basispl. basesligga till grunden för form the basis oflägga grunden till lay the foundation ofsakna all grund be completely unfounded, be without foundationorsak el. skäl cause <till of>, reason <till for>ha sin grund i ngt be founded on sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account ofstängd på grund av (p.g.a.) reparation closed for repairsutan grund without reasoni vissa uttrycki grund och botten basically; i själ o. hjärta at hearti grund och botten har du rätt basically you're righti grund och botten är hon snäll she is kind at heartgå till grunden med ngt go to the bottom of sth
© NE Nationalencyklopedin AB