Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bästasubstgöra sitt bästa do one's bestgöra sitt allra bästa do one's very bestdet är för ditt eget bästa it's for your own good
välgångsönskningarsubst plgood wishesbästa välgångsönskningar! best wishes!
välmeningsubstgood intentions (pl.)i all välmening el. i bästa välmening with the best of intentions
nästadverbnextden näst bästa the second bestden näst sista the last but one
prepositionnäst el. näst efter after, next to
allraadverbden allra bästa the very bestde allra flesta the great majorityallra mest most of allallra minst least of all
russinsubstraisinplocka russinen ur kakan välja ut det bästa ur ngt take the pick of the bunch, take all the best plums (ones)
tillhöraverbbelong to; räknas till be one of; vara medlem av be a member ofhan tillhör lagets bästa spelare he is one of the team's best players
förståndsubstintelligence; vett sense; fattningsförmåga understandingtala förstånd med ngn make sb see reasondet går över mitt förstånd it is beyond mejag gjorde efter bästa förstånd I did it to the best of my judgement
blandprepositionamong, amongstbland andra (förk.bl.a.) among othersbland annat (förk.bl.a.) among other thingshan blev utvald bland tio sökande he was chosen from among ten applicantsbland det bästa jag sett one of the best things I've ever seen
bästadjektivbestde är bästa vänner they are the best of friendsdet är bäst att du går you had better godet kan hända den bäste that can happen to anybody
adverbbesthålla på som bäst med ngt be just in the thick of sth, be just in the midst of sth
© NE Nationalencyklopedin AB