Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bäraverbcarry; vara klädd i wearbära frukt bear fruitbära ett namn bear a namebära uniform wear a uniforminte brista el. hållaisen bär inte the ice won't take your (my) weightbära sig löna sig payföretaget bär sig the business pays its way
verb och partikelverbbära hemcarry home, bring home, take homebära på sigcarry aboutbära undanremovebära utcarry out, bring out, take outbära ut post deliver the postbära sig åtbete sig behavegå till väga set about ithur bär man sig åt för att göra det? how does one set about doing it?hur jag än bär mig åt whatever I do
tarvligtadverbbära sig tarvligt åt behave shabbily <mot to>
vidkännasverbbära el. lidavidkännas kostnaderna have to bear the costsvidkännas förlusterna have to suffer losseserkänna acknowledge
uppföraverbbygga build, erectframföra:t.ex. pjäs, opera, musik performuppföra sig bära sig åt behave, behave oneselfuppföra sig väl behave
vapensubstweapon; i pl. vanligen arms; koll. weaponry (sing.)bära vapen bear arms, carry armslägga ned vapnen lay down one's arms, surrendergripa till vapen take up armsvapensköld coat of armspl. coats of arms
användaverbuse <till, för for>; göra bruk av make use of <till, för for>; bära, t.ex. kläder, glasögon wearlägga ned, t.ex. tid, pengar spend < on, in>; ägna devoteförbruka use up <till on>
släpaverbdra drag; med möda haul; längs marken trailsläpa fötterna efter sig drag one's feetgå med släpande steg shuffle alongsläpa efter lag behindsläpa fram ngt ur källaren drag sth out of the cellarsläpa med sig ngt drag sth about with onesläpa på ngt bära på lug sth along
sörjaverbsörja ngn a) avliden mourn b) bära sorgdräkt efter wear mourning for sb, be in mourning for sbhan sörjes närmast av maka och barn the chief mourners are his wife and childrenmourn, grievesörja över grieve for, grieve oversörja för se till see to; sköta om take care of; dra försorg om provide forsörja för ngns behov supply sb's wantssörja för framtiden make provision for the futuresörja för att ngt görs see to it that something is done
flyttaverbflytta moveflytta på ngt move sthflytta sig el. flytta på sig move; maka åt sig make way, make roomförlägga till annan plats transfer; flytta bort removei spel movebyta bostad move; om flyttfågel migrateflytta från (ur) lämna leave
verb och partikelverbflytta bortbära bort carry away, take awayflytta frammove forward, move upflytta fram ngt uppskjuta put off sthflytta fram klockan en timme put the clock forward one hourflytta ihopput together, move together; för att bo ihop go to live togetherflytta ihop med ngn move in with sbde har flyttat ihop they live togetherflytta inmove inflytta isärlive apart, move away from each otherflytta omomplacera move about, shift about, rearrangeflytta utmove out
föraverbbära carry; forsla transportta med sig: hit bring; föra bort till takeföra ngn till sjukhus take sb to hospitalleda leadföra förhandlingar conduct negotiations, carry on negotiationsföra en politik pursue a policyleaddet skulle föra för långt it would carry (take) us too far
verb och partikelverbföra bort ngntake sb away, lead sb awayföra framidé etc. bring upföra införa med sig ngtha med sig carry (take) sth along with onefå som följd result in sth, lead to sthföra uppskriva upp enter < on>för upp det på mitt konto put it down to my accountföra utvaror exportföra vidareskvaller etc. pass on
© NE Nationalencyklopedin AB