Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bäratransitivt verbbar, buritallm. carry; bildl. el. speciellt i betydelsen 'hysa' el. uthärda bear; vara klädd i wearbära frukt äv. bildl. bear fruitbära huvudet högt carry one's head highbära kostnaderna bear (defray) the expensesbära lidandet med tålamod bear one's pain with patiencebära spår av… bear traces of…bära uniform wear a uniformbära vapen vara soldat bear armstaket bärs av pelare the roof is carried (supported) by pillars
intransitivt verbbar, buritbearisen bär inte the ice won't holddet må bära eller brista it's sink or swimbäraen börda carry…han går och bär på något bildl. there is something on his mindom väg lead, go
reflexivt verbbar, burit~ sig a) löna sig payföretaget bär sig the business pays its way b) falla sig happen, come aboutdet bar sig inte bättre än att han… as ill luck would have it, he…bära sig åt, se under bära
partikelverbbära avopers.vart bär det av? vart ska du? where are you going [to]?bära bortcarry (take) awaybära emotdet bär mig emot att (+ inf.) it goes against the grain for me to + inf.bära frameg. carry (bring, resp. take) [up]; budskap conveybära incarry (bring, resp. take) inbära nedtr. carry (bring, resp. take) down (nedför trappan downstairs)bära på sigcarry…about (have…on) onebära uppeg. carry (bring, resp. take) up (uppför trappan upstairs)stödja carry, supportbära upp en föreställning carry off a performancese elegant ut i carry offbära utcarry (bring, resp. take) outbära ut post deliver the post (mail)bära sig åtbete sig behavebära sig illa (dumt) åt behave badly (like a fool)gå till väga manage, set about ithur bär du dig åt för att hålla dig så ung? how do you manage to…?hur jag än bär mig åt whatever I do
tidsprägelsubstantiv~n, bära tidsprägel bear the mark (sign) of the (those) times
gullstolsubstantiv~en, ~ar, bära ngn i gullstol chair sb, carry sb in triumph
vittnesbördsubstantiv~et, =testimony, evidencebära vittnesbörd om ngt testify to sth
4 betereflexivt verb-tedde, -tettbete sig uppföra sig behave; bära sig åt äv. act
tarvligtadverbvulgarly osv.; jfr tarvligbära sig tarvligt åt behave shabbily <mot to>
dumtadverbstupidly osv.; jfr dumbära sig dumt åt be silly (stupid), act like a fool; bära sig tafatt åt be awkward; se äv. göra en dumhetunder dumhet, dumma sigunder dumma
hundhuvudsubstantiv~et, ~en el. =dog's headfå bära hundhuvudet för ngt be made the scapegoat for sth
vidkännastransitivt deponensverb-kändes, -käntsse kännas vidunder kännasbära el. lidavidkännaskostnaderna have to bear…vidkännasförluster have to suffer (sustain)…
bakväntadverbthe wrong way round, awkwardly osv.; se bakvänd, bakframbära sig bakvänt åt be clumsy (awkward)han resonerar helt bakvänt his reasoning is quite upside-down
© NE Nationalencyklopedin AB