Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avundsubstantiv~enenvy; ibland jealousygrön av avund över ngt green with envy at sthhysa avund mot… feel envious of…
sprickasubstantiv~n, sprickorallm. crack; i ben äv. fracture; i hud chap; bildl.:t.ex. i vänskap rift, breach; t.ex. inom parti splitkoppen har en spricka …is crackedintransitivt verbsprack, spruckitcrack; om hud chap; brista break; sprängas sönder burst; rämna splitäta tills man är nära att spricka …ready to burstvara nära att spricka av avund (nyfikenhet) almost burst with…molntäcket började spricka upp the layer[s] of cloud began to break up (disperse)
sjukadjektiv~teg. ill vanl. pred., sick vanl. attr. (amer. attr. o. pred.); dålig unwell pred.; krasslig ailingbli sjuk [i influensa] fall (be taken) ill [with the flu], catch [the flu]sjuk av avund sick with…vara sjuk [av längtan] efter ngt sick [with longing] for…, be dying for…subst. adj.den sjuka (sjuke) the sick woman (resp. man), the sufferer; patient the patient; långvarigt sjuk the invalidsköta sjuka (de sjuka) …sick people (the sick)friareel.bildl.:osund (t.ex. fantasi) morbid; misstänkt suspicious, shady; skum fishysjuk humor sick humour (amer. humor)ett sjukt samvete a guilty conscience
grönadjektiv~t (för sammansättn. jfr äv. blå-)greengrön av avund green with envydet är grönt vard. it's okaygröna bönor green beansgröna druvor vanl. white grapesgrön energi green powerha gröna fingrar bildl. have green fingers (a green thumb)vara (ha kommit) på grön kvist be successful, be in cloverdet är grönt ljus trafik. the lights are greenge ngn (få) grönt ljus bildl. give sb (get) the green light (the go-ahead)i min gröna ungdom in my callow youth, in my salad daysgröna vågen polit. the green wavegröna ärter green peasden gröna ön Irland the Emerald Islei det gröna in the open, out of doors; i gröngräset on the grass
väckatransitivt verbväckte, väcktgöra vaken wake […up]; på beställning vanl. call; mera häftigt samt bildl. (rycka upp) rouseljud som kan väcka de döda …raise (wake, awaken) the deadväcka ngn till besinning call sb to his (resp. her) sensesväcka ngn till liv bring (call) sb back to lifeväcka ngn till medvetande om… make sb conscious (aware) of…ljudet av steg väckte henne ur hennes drömmar …awoke (roused) her from her dreams
framkalla:allm. arouse; uppväcka el. t.ex. känslor el. äv. awaken; vålla cause, create; ge upphov till:t.ex. beundran excite; t.ex. missnöje stir up; tilldra sig el. t.ex. uppmärksamhet attractväcka avund [hos ngn] excite (arouse) [sb's] envyväcka förvåning cause (arouse) astonishmentväcka ngns intresse arouse (awaken) sb's interestväcka minnen [till liv] awaken (bring back) memoriesdet väckte något [till liv] inom honom som it stirred something [with]in him…
framställa el. framlägga el. t.ex. fråga raise, bring up; se vidare ex. under förslag, motion, åtal
kännasubstantivoböjl.ge sig till känna om person make oneself (one's presence) known, reveal one's identity <för ngn to sb>; om t.ex. missnöje manifest itself
transitivt verb och intransitivt verbkände, käntförnimma:kroppsligt o. själsligt i allm. feel; ha en obestämd förkänsla av sense; pröva [try and] see; jfr äv. ex. med 'känna' under resp. subst.känna avund (besvikelse) m.fl. återges enl. mönstret be (feel) envious (disappointed)känna en svag doft notice a faint scentkänna gaslukt smell gaskänna glädje feel joy (happiness), rejoicekänna hunger (törst) feel (be) hungry (thirsty)inte känna någon lust att (+ inf.) not feel like + ing-formkänna tacksamhet mot ngn för ngt feel (be) grateful to sb for sthkänna trötthet feel tiredkänn [efter] om kniven är vass [try and] see whether…; jfr vidare känna efterunder kännanedankänna för att arbeta feel like working, feel up to workkänna med ngn feel with sbkänna ngt på lukten (smaken) tell sth by the smell (taste); jfr kännaskänna till el. vara bekant med know; jfr känna tillunder kännanedankänna ngn till namnet (utseendet) know sb by name (sight)känner jag henne rätt så kommer hon if I know her at all (have summed her up right)…lära känna get to knowlära känna ngn äv. make sb's acquaintance; småningom come to know sbvi lärde känna varann på jobbet äv. we became (got) acquainted…
reflexivt verbkände, käntkänna sig feel; märka [att man är] feel oneselfkänna sig trött feel tiredkänna sig som en främling i sitt eget hem feel oneself (feel like) a stranger…
verb och partikelverbkänna avt.ex. kölden feelkänna av t.ex. arbetslöshet experiencekänna efterkänna efter i fickorna search (feel in) one's pocketskänna efter om dörren är låst (potatisen är kokt) see if…känna sig föreg.el.bildl. feel one's way <hos ngn with sb>känna igenrecognizekänna igen ngn på rösten (gången) äv. know sb by…känna igen sig hitta el. t.ex. i stad know one's way aboutkänna prövat.ex. motgång [have to] experiencekänna på hur det är att ha det knappt be made to feel what it is like…känna på sig att have a (the) feeling…, feel instinctively (in one's bones)…känna tillknow, be acquainted with; veta av (om) know (have heard) of; vara hemma i el. t.ex. arbete el. knep äv. be up tokänna dåligt till be unfamiliar with, know little aboutkänna väl till be well acquainted (be very familiar) with, know all about
© NE Nationalencyklopedin AB