Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avtalsubstantiv~et, =agreement, settlement, understanding; kontrakt contract; fördrag treaty; t.ex. polit. conventionbindande avtal binding agreementmuntligt (skriftligt) avtal verbal (written) agreementsluta ett avtal conclude an agreement
fördragsubstantiv~et, =avtal treatyöverseendeha fördrag med show tolerance (forbearance) with
bindandeadjektivoböjl.förpliktande, om t.ex. avtal binding; avgörande, om t.ex. bevis conclusivevara bindande be binding <för ngn on sb>
tilläggsubstantiv~et, =allm. addition; till handling el. avtal äv. additional paragraph; till testamente äv. codicil; tillagd (skriftlig) anmärkning addendumpl.addendapris~ extra (additional) charge, extra
avfattatransitivt verb~de, ~tbrev o.d. word, pen; avtal draw up; regler frame; lagförslag draftkort avfattad briefly worded, brief
uppsägningsubstantiv~en, ~arav anställd el. hyresgäst notice [to quit]; av kontrakt notice of termination; av avtal cancellation; av t.ex. understöd notice of withdrawal; av lån calling in; jfr uppsägningstid
kontraktsubstantiv~et, =avtal o.d. contract äv. kortsp.; högtidl. covenant; hyreskontrakt leaseingå ett kontrakt med ngn om ngt (om att (+ inf.)) enter into (make) a contract with sb about sth (to + inf. el. about + ing-form)bryta (säga upp) ett kontrakt break (terminate) a contractenligt kontrakt[et] contractuallykyrkl.:i stan deanery; på landsbygden rural deanery
uppgörelsesubstantiv~n, -görelseravtal agreement; överenskommelse äv. arrangement, settlement; affär transactionträffa en uppgörelse come to (make) an agreementuppgörelse i godo amicable arrangementavräkning settlement [of accounts]ha en uppgörelse med ngn settle up (get even) with sb äv. bildl.meningsutbyte controversy, dispute; scen scene, showdowndet blev en häftig uppgörelse mellan dem matters came to a real head between themvidräkning reckoning
ingåintransitivt verb-gick, -gåtthöra till el. vara en [bestånds]del avingå i be (form) [an integral] part of; inbegripas i be included inP. ingår i tillhör laget sport. P. is in the teamdet ingår i hans skyldigheter att it is one (part) of…ingå i svaromål reply to a chargetransitivt verb-gick, -gåttstifta el. t.ex. förbund o.d. enter into; t.ex. överenskommelse o.d. makeingå avtal med äv. arrive at (come to) an agreement with
avslutatransitivt verb~de, ~tslutföra el. fullborda finish [off], complete, finalize; göra slut på end, terminate, close; bilda avslutning på conclude, finish (end) off, terminateavslutas come to an end, end, finish up (off)den avslutande debatten the concluding debateden avslutande tävlingen the closing competitiongöra upp el. t.ex. köp el. fördrag el. fred conclude; avtal enter into; affär close; räkenskaper close, balance
© NE Nationalencyklopedin AB