Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avslutningsubstantiv~en, ~aravslutande finishing off, completion; av köp o.d. concluding, conclusionavslutande del conclusion, finish; slut end, terminationsom [en] avslutning på festen to wind up the partytillfälle som markerar avslutning:riksdagens prorogationavslutningen äger rum 6 juni skol. school breaks up (amer. lets out) on June 6th
kadenssubstantiv~en, ~ermus.:avslutning cadence; soloparti cadenza
skolavslutningsubstantiv~en, ~arbreaking-up; jfr avslutning
avrundningsubstantiv~en, ~aravrundande roundingavrundad del rounded (rounded-off) partavslutning windupsom avrundningavslutningtalet (kvällen) to round off (wind up)…
avräkningsubstantiv~en, ~aravdrag deduction, reduction, allowancehand., avslutning settlement [of accounts]i avräkning mot in settlement (adjustment) of
avslutatransitivt verb~de, ~tslutföra el. fullborda finish [off], complete, finalize; göra slut på end, terminate, close; bilda avslutning på conclude, finish (end) off, terminateavslutas come to an end, end, finish up (off)den avslutande debatten the concluding debateden avslutande tävlingen the closing competitiongöra upp el. t.ex. köp el. fördrag el. fred conclude; avtal enter into; affär close; räkenskaper close, balance
slutatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tavsluta[s] end, finish; ge (få) en avslutning äv. wind up, conclude, terminate, close; göra färdig finish [off]; göra slut på bring…(come) to an end (a close); avbryta leave off; upphöra [med] stop, cease; ge upp give up; amer. äv. quithär slutarvägen …ends herehur ska det sluta? how will it end?, what is the end going to be?det kommer att sluta illa it will end up badly, no good will come of itdet kommer att sluta illa för honom he will come to a bad (sticky) endboken slutar sorgligt …has a sad endingvi slutar [arbetet] klockan tre we stop work (working)…; vard. we knock off work…det har slutat regna it has stopped (left off) rainingjag har slutat röka I have stopped (given up) smokinghan har slutat [hos oss (på firman)] he has left [us (the firm)]slutaupphöra med ngt stop sthslutaupphöra [med] att göra ngt stop doing sthsluta [med] tillverkningen äv. discontinue…sluta med piller stop taking…det slutade med att han blev sjuk the end of it was that…slutavokal end in…notan slutade2000 kronor the bill (amer. check) amounted (came up) to…sluta [upp]! stop it!, pack it up!sluta upp [med] stop, cease
transitivt verbslöt, slutittillsluta closesluta en cirkel close (bilda form) a circlecirkeln är sluten bildl. the wheel has come full circlesluta leden mil. close the ranksslutangn i sina armar (till sitt bröst) clasp (fold)…in one's arms (to one's bosom)
komma överens om conclude; t.ex. fred äv. make; t.ex. förbund enter intosluta fred make peacesluta ett avtal make (come to) an agreement, close a deal
dra slutsatssluta av ngt att conclude (infer, döma judge) from…that
intransitivt verbslöt, slutitsluta till sitta åt fit tight[ly]; stängas shut tightsluta tätt shut tightlysluta upp samlas come together, gather [together]sluta upp kring ngn rally round sb; bildl. rally to the support of sb
reflexivt verbslöt, slutit~ sig a) stänga sig:om t.ex. dörr shut; om t.ex. mussla el. blomma close; bildl. shut upsluta sig inom sig själv (sitt skal) retire into oneself (one's shell) b)ansluta sigsluta sig till ngn attach oneself to…; förena sig med join…; hålla med side with…sluta sig samman join together <till en klubb into…>; unite, combine; om t.ex. bolag äv. amalgamate, coalesce c)dra slutsatssluta sig till ngt conclude (infer)… <av from>
slutsubstantiv~et, =allm. end; upphörande äv. close; avslutning äv. termination, conclusion; utgång:t.ex. lyckligt ending; resultat äv. outcome, result; nedersta del äv. bottom <av, i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>gott slut [på det gamla året]! ung. a happy end to the old year!slutet gott, allting gott all's well that ends welldet måste bli [ett] slut på det här there must be a stop to this, there must be no more of thisfå ett slut come to an endhistorien fick ett lyckligt slut …had a happy endingslut stoppa put an end (a stop) to, do away withgöra slut förbruka finish [up]; t.ex. pengar run throughde har gjort slut they have broken it off [with each other]lida mot sitt slut draw to an end (a close)ta slut upphöra end; tryta give out; om t.ex. förråd äv. run outsmöret börjar (håller på att) ta slut …is running shortvi har slut på smöret we have run out of…; vi har inget kvar we have no…[left]den andre (femte) från slutet the last but one (four)i (vid) slutet av (på) at the end ofi slutet av maj äv. late in Mayi slutet av sextiotalet äv. in the late sixtiesslutet in (at) the endtill slut till sist finally, in the end; äntligen at last; avslutningsvis lastly, to wind upända till slutet to the last, to the very end
adjektivoböjl.avslutad over, at an end, finished; förbrukad used up, [all] gone; om t.ex. maträtt på restaurang äv. off; slutsåld sold out, out of stock; utgången (om bok) out of print; utmattad shattered, whackedboken är slut på förlaget the book is out of printsmöret är slut el. det är slutsmöret there is no more… (no…left)och därmed är programmet slut el. och därmed är det slutprogrammet and that is the end of…det är slut med att (+ inf.) there will be no more + ing-formhan är slut som politiker he is finished (through) as a politician
© NE Nationalencyklopedin AB