Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avpassatransitivt verb~de, ~tfit, match, adapt, adjust, suit <efter to>avpassa utgifterna efter inkomsterna suit one's expenditure to one's income
regleratransitivt verb~de, ~tregulate; avpassa el. justera adjust; göra upp el. t.ex. skuld settlereglerad arbetstid regulated working hours
avvägatransitivt verb-vägde, -vägtavpassa adjust <efter to>väl avvägd (attr.) om t.ex. yttrande el. svar well-balanced, well-poised; om t.ex. slag well-timed, well-judgedlantmät. level, take the level (gradient) of
fogatransitivt verb~de, ~tförena med fog join <i (vid) to>; friare el. bildl. add; bilaga o.d. attach <till to>foga in, m.fl.se infogaosv.avpassa suit, accommodate <efter to>reflexivt verb~de, ~tfoga sig underkasta sig, böja sig give in, yield <efter (i) to>foga sig i sitt öde resign oneself (yield, submit) to one's fate
jämkatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~teg.jämka [på] maka (flytta) på move, shiftjämka ändra på el. justera adjustbildl. el. avpassa adapt <efter to>jämka t.ex. sina åsikter, principer:justera adjust; modifiera modify; ge efter give way [a little] as regardsjämka ihop (samman) olika uppfattningar bring different (variant) opinions into line with each other
rättasubstantivoböjl.med rätta [quite] rightly, justly, with justice; på goda grunder with good reasonoch det med rätta and rightly sofinna sig till rätta bli van vid förhållandena settle down, find one's way about, find one's legsnu har han funnit sig till rätta acklimatiserat sig now he feels at homehjälpa ngn till rätta show sb the way about; friare help sb, lend sb a hand; vard. show sb the ropeskomma till rätta be found, turn upkomma till rätta med a) person el. få bukt med manage, handle b) t.ex. problem cope with, master; situation manage, handle; t.ex. svårigheter overcome, get the better oflägga till rätta eg. lay (put)…in order, arrange; klarlägga make…clear; utreda elucidate; beriktiga put…rightställa allt till rätta reda upp put (set) things rightsätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta bring sb to reason, make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta eg. show sb the way; vägleda show sb the way about; vard. show sb the ropesjur.inför rätta in court, before the courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtställas inför rätta be put on trial
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tkorrigera correct; ett fel äv. rectify; person äv. put…right; skol. mark; amer. graderätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till a) t.ex. klädseln el. håret el. ledet put…straight, adjust b) t.ex. fel put (set)…right, rectify, correct; missförhållande o.d. remedydet rättar nog till sig så småningom it is sure to come right in the endavpassa adjust (accommodate, suit) <efter to>
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) rätta en felsägning correct oneself b)rätta sig efter om person el. t.ex. ngns önskningar comply with, follow; instruktioner o.d. äv. conform to; beslut o.d. abide by, go by; order obey; andra människor el. omständigheterna accommodate (adapt) oneself todet enda han har att rätta sig efter …to go by
passatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge akt på attend (pay attention) to; hålla ett öga på keep (have) an eye on; se efter see to, look after; maskiner o.d.:sköta äv. operate; övervaka äv. watch [over]passa barn se efter barn look after (take care of) children; sitta barnvakt babysitpassa telefonen answer the telephonepassa tiden vara punktlig be punctual, be (come) in timepassautnyttja tillfället take the chance (opportunity)passakomma i tid till tåget be in time for the train
vara lagom (avpassad) el. lämpa sig el. avpassa el. anpassa fit spec. om konkr. ting, suit <efteri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; vara lämplig be fit[ting] <till for>; be suitable <till for; för to>; vara läglig el. bekväm be convenient <ngn to sb>den t.ex. jackanpassar precis it fits perfectly (is a perfect fit)den passar inte alls it doesn't fit at all (fits very badly)möbeln passar inte här …is out of place hereom det passar er är lägligt if it is convenient to you, if it suits you, if it is all right with [(for) you]när det passar henne when it suits her; när hon har lust äv. when she chooses (likes)det passar mig utmärkt it suits me fine
med prepositionskonstruktion:
de passar för varandra they are suited to each otherdet passar [in] i sammanhanget it fits [into] the contextnyckeln passar inte i (till) låset the key doesn't fit the locken slips som passar till kostymen a tie that goes well with (that matches)…han passar bra till fritidsledare o.d. he is cut out el. is the right sort of man for (to be) a…
vara klädsam suit, become; anstå be becoming <ngn for sb>; osv.; jfr passa, b
kortsp. pass, say `no bid'
sport.passa [bollen] pass [the ball]
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) lämpa sig el. vara lämpligt be convenient (opportune) b) anstå be becoming, be fitting <för ngn for sb>; become <för ngn sb>det passar sig inte it is not proper (vard. not good form, not done) c) se upp; look out <för for>; akta sig take care of oneself
partikelverbpassa ihopitr.: konkret fit [together]; friare fit in; stämma tally, square <med with>passa ihop [med varandra] om personer suit (be well suited to) each other, get on well togetherpassa ihop med ngt match…tr. fit…together; tekn. joint, join…togetherpassa intr. fit…in (into)itr. fit [in]; tekn. äv. gearpassa in i fit (bildl. äv. dovetail) [into]det passar precis in på honom the description fits him exactlypassa påpassa på medan… take the opportunity while…passa på att (+ inf.) take the opportunity to + inf.passa uppvid bordet wait <bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (amer. on)>passa upp på ngn wait on sb
© NE Nationalencyklopedin AB