Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avlämnatransitivt verb~de, ~tlämna in el. t.ex. rapport hand in, present; se vidare lämna avunder lämna
levereratransitivt verb~de, ~tavlämna el. sända deliver; tillhandahålla supply, furnish, provide <ngt till ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassb with sth>
överlämnatransitivt verb~de, ~tavlämna deliver [up (over)]; framlämna hand…over; räcka pass[…over]; skänka el. förära present; ge upp el. t.ex. ett fort deliver [up], surrender, give…up; hänskjuta el. överlåta leave; jfr ex.överlämna ett brev (ett meddelande) deliver a letter (a message) <till ngn to sb>överlämnaen gåva(blommor) till ngn present sb with…, present…to sböverlämnangn (ngt) i ngns vård leave…in (commit…to) sb's charge, entrust…to sb (sb with…)den saken överlämnar jag åt dig I leave that to youreflexivt verb~de, ~töverlämna sig till fienden surrender (give oneself up) to the enemy
delatransitivt verb~de, ~tsärdela divide; dela upp divide (split) [up] (jfr dela uppunder dela); partition; stycka cut up (jfr stycka) <i into>dela med 5 divide by 512 kan delas med 3 äv. 12 is divisible by 3det är ingenting att dela [på] it is not worth dividing [up]dela i lika delar el. dela sinsemellan el. delta i sharedela en flaska vin [med] split (share) a bottle of wine [with]dela ngns glädje (vinsten, ngns åsikt) share sb's joy (the profits, sb's view)dela rum [med] share the same room [with]dela lika share and share alike; om två äv. go fifty-fifty
reflexivt verb~de, ~tdela sig divide; dela upp sig divide up, separate; förgrena sig äv. branch [off]; om t.ex. väg fork; klyva sig äv. split up <i into>folkmassan delade sig the crowd parted
partikelverbdela avdela [upp] divide [up], partition <i into>; avskilja partition off <ett hörn av ett rum a corner of a room>dela av ett ord divide a worddela inse indeladela med sig [åt andra]share with other peopledela med sig av ngt åt ngn give sb a little (bit) of sthdela uppindela divide up, break up <i into>; fördela distribute; sinsemellan share <mellan (på) among[st]om tvåskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbetween>dela upp sig divide (split) up; jfr deladela utdistribute, deal (give) out; i småportioner dole out; fördela äv. portion (share) out; t.ex. proviant, ransoner äv. serve out; t.ex. gåvor, medicin, livsmedel äv. dispensedela ut brev (paket) distribute (avlämna deliver) letters (parcels)bolaget delar ut betalar i utdelning 5 % the company pays a 5% dividend
lämnatransitivt verb~de, ~tbege sig ifrån el. låta vara el. kvarlämna el. efterlämna leave; överge: abandon; dra sig tillbaka från (t.ex. sin tjänst, politiken) retire fromlämna ngn ensam hemma leave sb alone at homelämna sin plats åt ngn give up one's seat to sbdet har inte lämnat något spår [efter sig] …left any trace [behind]lämna ngn åt sitt öde leave sb to his (resp. her) fatege:allm. give; låta ngn få äv. let…have; bevilja el. t.ex. kredit el. rabatt äv. grant, allow; komma med äv.:t.ex. förklaring offer, present; t.ex. anbud make; tillhandahålla äv.:t.ex. upplysningar provide, furnishlämna ngt till ngn ge give (överlämna hand over) sth to sb; låta få let sb have sth; komma med bring sb sth; gå med take sth to sblämna svar give an answerjag måste lämna [in] min kostym på kemtvätt …have my suit cleaned, …take my suit to the cleaners
partikelverblämna avt.ex. varor deliver; passagerare drop, set down; mil. hand overlämna bakom sigleave…behind; bildl. äv. outgrow; distansera outdistancelämna bortlämna ifrån sig give away; skicka bort send outlämna bort ett barn, t.ex. för adoption give uplämna efter sigefterlämna leave; se vidare efterlämnalämna framöverlämna hand over; avlämna äv. deliverlämna ifrån sigge ifrån sig hand over; avhända sig el. skiljas från part with; avträda surrenderlämna igense lämna tillbakanedanlämna inallm. hand (take, skicka send) in; inkomma med äv. present, submit; t.ex. skrivelse el. skolskrivning give in; till förvaring leavevard., dra sig ur el. ge upp pack it in; kick the bucket, hand (cash) in one's chipslämna kvar ngtleave…; oavsiktligt leave…behindlämna tillbakareturn; ngt lånat äv. give back; t.ex. skolskrivning hand backlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; från förråd o.d. issuelämna ut ngt till ngn äv. hand…over to sb; jfr utlämnalämna överledarskap o.d. hand over; se vidare överlämna
© NE Nationalencyklopedin AB