En språktjänst från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avkastningsubstantiv~en, ~aryield, proceeds (pl.)årlig return[s (pl.)]; behållning äv. takings (pl.)earnings (pl.)vinst profit; utdelning dividend[s (pl.)]ge god (dålig) avkastning yield a good (bad) return
nettoavkastningsubstantiv~en, ~arnet yield osv.; jfr avkastning
produktionsubstantiv~en, ~erproduction; tillverkningsmängd äv. output; avkastning yield; speciellt lantbr. produce (endast sg.)hans litterära produktion …output (production[s (pl.)], work[s (pl.)])
behållningsubstantiv~en, ~aråterstod remainder, surplus; saldo balance [in hand]; förråd store, supplybehållning i dödsbo jur. residuekontant behållning cash [in hand]vinst, utbyte profit; intäkter av t.ex. konsert proceeds (pl.) <av of>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasavkastning yieldge…i ren behållning yield…clear profit (…net)ha behållningutbyte av ngt profit (benefit) by sth
utbytesubstantiv~t, ~nutbytande el. utväxling exchange; ömsesidigt äv. interchangeutbyte av gamla delar mot nya replacement of…by new onesi utbyte mot in exchange for (against)få ngt i utbyte mot… äv. get sth instead of…vinst profit[s (pl.)], return[s (pl.)]; avkastning yield, proceeds (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasresultat result, outcome; bildl.:behållning el. valuta profit, benefitge gott utbyte yield a good profiten språkresa ger stort utbyte …is very worthwhileha utbyte av bildl. profit (benefit) by, derive benefit (nöje pleasure) fromvi hade inte mycket utbyte av… we didn't get much [benefit] out of…
vinstsubstantiv~en, ~erallm. gain; hand. profit, profits (pl.)avkastning yield, return, returns (pl.)behållning proceeds (pl.)förtjänst earnings (pl.)utdelning dividend; på spel winnings (pl.)i lotteri o.d. [lottery] prize; fördel advantage, benefithögsta vinsten the first prizeren vinst net profits (proceeds) (pl.)det blir en ren vinst1 000 kronor there will be a net profit of…dela vinsten share the profitsge vinst yield (bring in) a profit; äv. turn out wellgå med vinst om företag äv. be a paying concernsälja…med vinst sell…at a profitvinst och förlust at a venture, on speculation
© NE Nationalencyklopedin AB