Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avgetransitivt verb-gav, -gett el. -givitavsöndra emit, give offge el. avlåta:t.ex. svar give; löfte give, make; om sakkunnig el. myndighet o.d.:inkomma med el. t.ex. förslag bring in; anbud hand inavge en bekännelse make a confessionavge sin röst give (cast) one's vote, voteavge utlåtande över give (deliver, pronounce) an opinion onavge vittnesmål give evidence, testify
utlåtandesubstantiv~t, ~n[stated] opinion; sakkunnigas [formal] report, verdictavge ett utlåtande express (deliver, render) an opinion
rapportsubstantiv~en, ~erreport; redogörelse account; skriftlig write-up; uppgift statement; mil. messageavge (avlägga) rapport om ngt report (make one's report) on sth
redogöraintransitivt verb-gjorde, -gjortredogöra för ngt avlägga räkenskap account for (avge rapport report on) sth; beskriva describe (give an account of)närmare redogöra för… give [further] details about…redogöra för orsakerna state…
omdömesubstantiv~t, ~nomdömesförmåga judgement; urskillning discernment, discriminationha gott omdöme have a sound judgement, be a good judgeåsikt el. utlåtande opinion, judgement, estimationavge (fälla) ett omdöme om ngn (ngt) give one's opinion on sb (sth)
rykaintransitivt verbrök el. rykte, ryktavge rök smoke; osa reek; pyra smoulder; ånga steam, fumedammet ryker the dust is flying (whirling)det ryker ur skorstenen the chimney is smokingvard., gå förloraddär rök min sista hundring there goes…
partikelverbryka ihopfly at (go for) each other; gräla quarrel <om about>ryka indet ryker in the chimney is smoking [in here]ryka på ngnanfalla go for sb; antasta accost sb
fällasubstantiv~n, fällortrapfånga i en fälla catch in a trap, entrapgå i fällan fall (walk) into the trap, swallow the baitlägga ut en fälla för set a trap for
transitivt verbfällde, fällt(i betydelse 2 äv. vb itr)få att falla fell; slå till marken äv. knock…down; 'golva' floor; speciellt jakt. bring down; låta falla el. t.ex. ankare el. bomb drop; sänka el. t.ex. bom lowerfälla ett förslag defeat a proposalfälla regeringen overthrow the Governmentfälla ett träd fell (cut down) a treefälla tårar shed tearsförlora el. t.ex. blad el. horn el. hår shed, cast; fjädrar moult; amer. molt; förlora färg el. om tyg lose [its] colour, fadeavge el. avkunnafälla en dom i brottmål pass (pronounce) a sentence; i civilmål pass (give) judgementfälla ett omdöme express an (give one's) opinionjur., förklara skyldig convict <för of>kem.se fälla utunder fälla
partikelverbfälla ihopfälla ihop ett paraply fold (take down) an umbrellafälla nedlock o.d. shut; bom el. sufflett o.d. lower; krage turn down; paraply o.d. fold, put downfälla upplock o.d. open; krage turn up; paraply open, put upfälla utkem. precipitate; bottensats deposit
© NE Nationalencyklopedin AB