Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avbrottsubstantiv~et, =uppehåll:störning interruption; kontinuitetsbrott break; paus pauseett avbrott i förhandlingarna a suspension of [the] negotiationsett avbrott i sändningen TV. el. radio. a breakdown in transmissionutan avbrott without stopping (a break, any interruption, intermission), continuouslykontrast contrast <mot to>ett angenämt avbrott mot… äv. a pleasant change from…ett avbrott i enformigheten a break in the monotony
inpasssubstantiv~et, =interjection; avbrott interruptiongöra ett inpass throw in a remark
sammanhängandeadjektivoböjl.connected; logiskt äv. coherent; utan avbrott continuoushärmed sammanhängandefrågor …connected with it (this)
stockningsubstantiv~en, ~aravbrott stoppage; stillastående standstill, stagnation; deadlock äv. bildl.; av blod congestionstockning i trafiken traffic jam, [traffic] hold-up
paussubstantiv~en, ~erspeciellt i tal pause; uppehåll el. avbrott break, intermission; teat. el. radio. interval; amer. intermissiongöra en paus i t.ex. tal make a pauseta en paus i t.ex. arbetet have (take) a breakmus. rest
avbrytatransitivt verb-bröt, -brutitse bryta avunder brytagöra avbrott i (slut på) break off; förorsaka avbrott i interrupt; störa break; resa break; avsiktligt upphöra med discontinue; t.v. inställa el. t.ex. betalningar el. fientligheter suspendavbryta en graviditet terminate a pregnancyavbryta ngn interrupt sbvi blev avbrutna el. vårt samtal blev avbrutet our conversation was interrupted; om telefonsamtal äv. we were cut offreflexivt verb-bröt, -brutitavbryta sig i sitt tal break off, stop speaking
uppehållsubstantiv~et, =avbrott el. paus break, intermission; avbrott äv. interruption; paus (spec. i tal) pause; järnv.,flyg. o.d. stop, halt, waitgöra [ett] uppehåll allm. stop, halt; järnv. o.d. äv. wait; anlöpa (om båt) el. stanna (om tåg) call; t.ex. i arbete (förhandlingar) make (take) a break; spec. i tal pause, break off, make a pausetåget gör 10 minuters uppehålli Laxå the train stops (halts, waits) [for] 10 minutes…utan uppehåll without stopping (a break, a stop), without pausing (a pause); jfr oavbrutetmeteor.se uppehållsvädervistelse sojourn; kortare stay
brytningsubstantiv~en, ~arlösbrytning breaking [off]; av kol mining; av sten quarryingljusets refraction, diffractioni uttal accent; jfr brytaskiftning:i färg tinge; i smak [extra] flavouroenighet breach, rupture; avbrott breakhans svek ledde till en brytning med familjen … a rupture with his familyen brytning med det förflutna a break with the past
störningsubstantiv~en, ~arallm. disturbance; avbrott interruption; i drift el. trafik o.d. äv. disruption; rubbning:astron. perturbation; speciellt med. disorder, derangementpsykisk (motorisk) störning mental (motor) disturbance (derangement)radio.:genom annan sändare jamming (endast sg.), från motorer o.d. interference (sg.)atmosfäriska störningar atmospherics, atmospheric disturbances
© NE Nationalencyklopedin AB