Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

attestsubstantiv~en, ~erbemyndigande authorization; intyg certificateutfärda en attest issue a certificate
attesteratransitivt verb~de, ~tbelopp authorize…for payment; handling certify, attest
bevittnatransitivt verb~de, ~tbestyrka attest, testifybevittnas:… witnessed (witnesses):…bevittnad kopia attested (certified) copyvara vittne till witness
intygatransitivt verb~de, ~tskriftligen certify, attest; bekräfta affirm, substantiatehärmed intygas att… vanl. this is to certify that…
verifieratransitivt verb~de, ~tallm. verify; bestyrka attest; bekräfta confirm; intyga certify; genom dokument support…with documents
vidimeratransitivt verb~de, ~tattest, certifyvidimerad avskrift attested (certified) copyvidimerasA. Alm signed in the presence of…
bestyrkatransitivt verb-styrkte, -styrktallm. confirm; stärka el. ge [ökat] stöd åt bear out; bekräfta äv. corroborate; intyga certify; attestera äv. attest; bevisa provebestyrka riktigheten av en uppgift confirm [the authenticity of] a statement[behörigen] bestyrkt avskrift [duly] certified copy
styrkasubstantiv~n, styrkorfysisk el. andlig strength; kraft power, force; hållfasthet strength, solidity, stability; hos dryck el. lösning strength; hos t.ex. drog potencyvindens styrka the force of the windandlig styrka strength of mindha styrka att motstå frestelser have the strength to…det är hans styrka starka sida that is his strong point (his strength, his forte)förlora i styrka lose [in] strength (om t.ex. argument [in] force)trupp force; arbets~ [working] staff, number of hands; antal el. numerär strengthden normala styrkan uppgår till 5000 man the normal strength is…brandkåren ryckte ut med full styrka …in full force
transitivt verbstyrkte, styrktgöra starkare el. befästa strengthen, confirm; ge kraft el. mod fortify, invigorate, refreshforskningsresultaten styrker denna teori …strengthen (confirm) this theorykänna sig styrkt be fortifiedbevisa prove; med vittnen attest, verifystyrka äktheten hos ett dokument äv. authenticatestyrkt avskrift attested (certified) copy
reflexivt verbstyrkte, styrktstyrka sig t.ex. med ett glas fortify (refresh) oneselfstyrka sig med en kopp te äv. have a refreshing cup of tea
© NE Nationalencyklopedin AB