Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

attinfinitivmärketohan lovade att inte göra det he promised not to do thatundvika att göra ngt avoid doing sthboken är värd att läsa the book is worth readingefter att ha ätit frukost gick han after having breakfast he left, having had breakfast he leftkonsten att sjunga the art of singing
konjunktionthatjag är säker på att han… I'm sure he…, I'm sure that he…frånsett att hon… apart from the fact that she…du kan lita på att jag gör det you may depend on me to do itvad vill du att jag ska göra? what do you want me to do?jag väntar på att han ska komma I am waiting for him to come, I am expecting him to comeursäkta att jag stör! excuse my disturbing you!, excuse me disturbing you!
föraningsubstpremonition <om att that>, presentiment <om att that>
benägenadjektivinclined <att to>, apt <att to>; villig willing <att to>
betvivlaverbdoubt <att that, whether>
tykonjunktionfor; därför att because
förutsattadjektivförutsatt att provided, provided that
datumstämpelsubstatt stämpla med date stamp
berättigadadjektivom person entitled <att göra to do>, authorized <att göra to do>, justified <att göra in doing>; rättmätig just, legitimate
ägnadadjektivägnad att väcka oro calculated to cause alarm
intygaverbhärmed intygas att… this is to certify that…
© NE Nationalencyklopedin AB