Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

artikelsubstantiv~n, artiklararticle äv. gram.; handelsvara äv. commodity, item
redaktionelladjektiv~teditorialredaktionell artikel ledare editorial, leading article; vard. leader
överskriftsubstantiv~en, ~ertill artikel o.d. heading, caption; till dikt o.d. title; i brev [form of] address
helhetsubstantiv~en, ~erwhole, totality, entiretybilda en helhet form a wholepublicera en artikel i sin helhet …in full, …in its entirety
enligtprepositionaccording to; se vidare efterenligt artikel 3 i fördraget by (under) article 3…enligt faktura hand. as per invoiceenligt lag by lawenligt min åsikt in my opinion; se äv. under resp. subst.
3 varasubstantiv~n, varorhand.:artikel article; specialartikel el. varuslag line; produkt product; nödvändig el. nyttig vara commodity äv. bildl.varor koll. äv. goods; handelsvaror merchandise (sg.)det är äkta vara it is the genuine article (the real thing)
bidraintransitivt verb-drog, -dragitcontribute; lämna bidrag äv. make a contribution <till to>bidra till vara bidragande orsak till äv. conduce (be conducive) to, help to; främja make for, promote; öka add tobidra med pengar el. en artikel el. idéer contribute…bidragande orsak contributory factor (cause)
2 vid
vid delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen vid motsvaras vanligen av at i uttryck som sittavid ett bord = sit at a table, vidmidnatt = atmidnight.
vid används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vidkusten under uppslagsordet kust, uttrycket vara vanvid under uppslagsordet van osv.

Rumsbetydelse
anger läge alldeles intill något at; bredvid bysitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tablebilen stannade vidframför dörren the car stopped at the doorsätta ett kryss vid ett ord put an x by a wordhon satt vid min sida she sat at (by) my sidesida vid sida side by sidetåget stannar vid stationen the train stops at the stationvi bor vid stationen we live near (close to) the station
anger befintlighet intill något långsträckt, t.ex. vattendrag, kust el. gräns on; vid ord som betecknar gata el. torg in (speciellt amer. on); bredvid bystaden ligger vid en flod the town stands on a rivervi bor vid en flod we live by a river; nära we live near a riverhuset ligger vid en gata nära centrum the house is in (amer on) a street near the town centrebo vid gränsen live on the borderhan stoppades vid gränsen här uppfattas gränsen som en plats he was stopped at the borderbo vid ett torg live in a squareen liten gata vid torget a small street off the square, a small street near the squarebo vid en väg live by a road, live near a road
anger att något sitter fast vid någonting tobinda [fast] ngt vid ngt tie sth to sth, tie sth on to sthden är fäst (sitter) viden stång it is fastened (attached) to…
anger organisation el. företag man är verksam inom: in, at; ofvara [anställd] vid en företag be employed in (at) a companyhan är vid marinen he is in the Navy
Tidsbetydelse
anger tidpunkt at; ungefärlig tidpunkt about; senast vid byvid midnatt at midnight; omkring about midnight; inte senare än by midnightvid jul (påsk) at Christmas (Easter)vid tiden för… at the time of…vid tidpunkten för hennes död at her death; jfr vid
anger tid omedelbart efter onvid hennes död on her death
Andra betydelser
anger omständighet: at, in; ofta används omskrivning med sats inledd med when (+ ing-form)vid hög fart måste föraren… at high speed the driver must…, when driving at high speed the driver must…vid dåligt väder in bad weathervara försiktig vid användningen av den be careful when using it, be careful in using itden slits vid användning it becomes worn by being used, it becomes worn when being usedvid förkylning bör man… when one has [got] a cold one should…
i betydelsen 'tillsammans med' withartikel används vid vissa ord the article is used with certain words
adverbden klibbar vid [överallt] it sticks to everything
dra (jfr dras)transitivt verb och intransitivt verbdrog, dragit (jfr dra)eg.el.friare draw; häftigare el. kraftigare pull; hala haul; släpa drag, lug; streta med tug; bogsera towdra! pull![ligga och] dra sport. set the pacedra kniv [mot ngn] draw a knife [on sb]dra ett kort [ur leken] draw a card [out of the pack]dra ett tungt lass uppför en backe pull a heavy load up a hilldra ledningar i huset wire the house [for electricity]dra ngn inför rätta take sb to court, bring sb up before courtdra…ur (i) led put…out of (set…into) jointtänja [ut]dra lakan[en] stretch (pull) the sheetsdra på munnen (smilbandet) smile slightlydriva (maskin o.d.) work; vrida (vev o.d.) turnlocka attractett stycke som drar [folk (fullt hus)] a play that draws [people (full houses)]ta bort, subtrahera take [away], subtracterfordra take; förbruka use [up]; konsumera consumehon drar storlek 40 i kläder she takes size 40…berätta, t.ex. en historia reel off; rabbla upp, t.ex. siffror go throughi vissa andra förb.:dra blankt, dra benen efter sig, dra en slöja över, dra ngn vid näsan, osv., se under resp. huvudord
intransitivt verbdrog, dragit (jfr dra)låta teet stå och dra let the tea brewtåga march; go, pass; röra sig move; flytta (om fåglar) migratedra i fält (krig) take the field (go to the wars)gå och dra sysslolöst lounge (hang) aboutjag måste dra , vard. I must be off, I'll be offopers.det drar there is a draught (amer. draft)
reflexivt verbdrog, dragit~ sig a) mera eg.:förflytta sig movemolnen drar sig norrut the clouds are passing to the northdra sig tillbaka draw back; retirera retreat; till sitt rum för kvällen etc. withdraw; pensionera sig retire b)klockan drar sig, se dra sig efterunder dranedan c)vara lättjefullligga och dra sig i sängen be lounging (lie lolling) in bed, be having a lie-in d)[inte] dra sig för ngt (för att (+ inf.)) [not] be afraid of sth (of + ing-form)inte dra sig för ngt (för att (+ inf.)) äv. not mind sth el. think nothing of sth (not mind + ing-form)
partikelverbdra avklä av pull (take) offavlägsna pull awaydra itu pull…in twodra ifrån deductdra borttr. draw away; trupper o.d. withdrawitr. move off, go away; om trupper withdraw   dra sig bort go awaydra sig efterom klocka be losing, loseklockan har dragit sig 10 minuter efter the clock is 10 minutes slowdra framtr.:taga (släpa) fram draw (pull) out; anlägga, t.ex. järnväg construct; bildl. bring up (forward, out), producedra fram näsduken pull out one's handkerchiefdra fram stolen [till fönstret] draw up the chair [to the window]itr. advancedra fram genom äv. traversedra sig fram [i världen] get on [in the world], get alongdra för gardinendraw…, pull…acrossdra förbigo past, pass bydra ifrångardin o.d. draw (pull) aside (back); ta bort take away, subtract; ta (räkna) ifrån deducthan drog ifrån [de andra] sport. he drew away [from the rest]dra igen dörrenpull…to, shut…, close…dra igenomtr. el. t.ex. ett band draw (pull)…through; bildl. go (work, hastigt run, ytligt skim) through…dra i gång ngtget sth going (working)dra ihopsamla gather…together; trupper concentrate; förkorta, t.ex. artikel cut downdra ihop sig eg. contract; sluta sig closedet drar ihop [sig] till oväder a storm is gatheringdet drar ihop [sig] till regn it looks like raindra intr. draw in äv. bildl.; dra tillbaka, återkalla withdraw; inställa discontinue, stop, take away; på viss tid suspend; avskaffa abolish, do away with; konfiskera confiscatedra in ngn i ett rum drag sb into a roomdra in ett körkort take away (på viss tid suspend) a driving licencedra in magen pull in one's stomachdra in en tidning confiscate (förbjuda suppress) a paperdra in vatten (elektricitet) lay on water (electricity)itr.dra in på… inskränka cut down [on]…dra isärdraw…apart (asunder)dra i vägmove off, march (go) away; march, start <till for>vard.dra i väg och… go and…dra meddrag…along [with one]dra med sig a) eg. take…about with one b) bildl. bring…with it (resp. them); innebära mean, involvedra med sig ngn i fallet drag sb down with onedra nedeg. draw (pull) down; smutsa ned make…dirtydra ned i smutsen drag…down into the miredra om sigdra om sig sjalen draw the shawl around one's shouldersdra omkringtr.:sprida, strö ut throw (scatter)…aboutitr. wander about; jfr ströva omkringunder strövadra omkullpull down; slå omkull knock…down (over)dra påtr el. t.ex. maskin, motor startitr:fortsätta go (push) on; vard., öka farten step on itdra på [sig] ett plagg put (pull) ondra på sig en förkylning catch [a] colddra sammanse dra ihopovandra tilltr.:t.ex. dörr pull (draw)…to; dra åt [hårdare] pull (tie)…tighter, tightenitr.:'breda på' pile it ondra till med en svordom (lögn) come out with a swearword (lie)dra till med att… vard., hitta på hit on the excuse that…dra till sig eg. draw…towards one; absorbera absorb; attrahera attract äv. bildl.; dra tillsammans summon (collect) round onedra tillbakadraw backdra tillbaka handen (trupperna) äv. withdraw one's hand (the troops)dra sig tillbaka, se dradra undandraw (pull, move)…aside (out of the way), removedra sig undan move (draw) aside (out of the way); tillbaka fall (draw) backdra sig undan från t.ex. plikter shirk, evadedra upptr. draw (pull, lift) up; fisk (vid metning) äv. land; odla raise; öppna open, uncork; klocka wind updra upp…med roten pull (drag)…up by the rootsdra upp en båt [ur sjön] pull a boat out of the seadra upp ngt ur fickan pull (vard. fish) sth out of one's pocketdra upp ngn ur vattnet drag (friare help el. rescue) sb out of the waterdra urtr. draw (pull, drag) outdra sig ur leken (spelet) quit the game; friare back out, give up; vard. chuck it indra uttr.:eg. draw (pull, drag, ta take) out; förlänga draw out, prolong; tänja ut stretch out[låta] dra ut en tand have a tooth extracteddra ut ngt ur… draw osv. sth out of…dra ut en sticka ur… remove a splinter from…itr. go off <på jakt (i krig) shooting (to the wars)>; march out; om rök o.d. find its way out, clear out, move offstrejken drar ut på tiden …is dragging on (is going on and on)det drar ut på tiden blir sent it is getting rather late; tar lång tid it is taking a long timedra vidaremove ondra åtdraw (pull)…tight[er], tightendra åt sig draw (pull, drag)…towards one; bildl. attract […to one]; med saksubj. absorb, suck updra överdra över [tiden] run over time <med 15 min. by…>dra över på kontot overdraw…dra över sig pull…over one; t.ex. olycka draw…down upon one[self]; jfr överdravulg.dra över ha samlag med poke, screw
ståintransitivt verbstod, ståttvara stående stand; inte sitta äv. stand up; vara placerad el. t.ex. i bokstavsordning be placed (arranged); förvaras be keptstå orörlig stand (förbli remain) motionlessstå ostadigt wobble; om sak äv. be rickety (shaky)dörren står öppen …is (stands) openhur står det (spelet)? what's the score?det står 2–1 it (the score) is two onevar stårkopparna? where are…?var ska (brukar) kopparna stå? where do…go?disken får stå el. jag låter disken stå I'll leave…han fick ståfick ingen sittplats hela vägen in till stan he had to stand all the way…låta ngt stå inte flytta leave…[where it is]; inte röra leave…alone; inte ta bort, t.ex. ord leave…in, keep (retain)…stå och hänga hang aroundstå som förstenad av skräck be petrified with…
med obeton. prep.
stå efter ngt aspire to sthdet är ingenting att stå efter att ha it's not worth having; att vara angelägen om it's not worth bothering aboutstå för ansvara för be responsible for, answer for; leda el. ha hand om be at the head (in charge) of; understödja sponsor; betala pay; innebära el. representera stand for, representstå för betalningen paystå för följderna take (be responsible for) the consequencesstå för vad man säger stand by what one has saidjag är rojalist och det står jag för …and I don't mind admitting itden åsikten får stå för honom that is [just] his opinion, he is only speaking for himselfstå i ackusativ be in the…stå i affär work in a shopstå i kontakt med… be in touch with…stå i duschen be in the showersolen står i söder the sun is in the southjag står i tur att… it's my turn to…aktierna står i 200 kronor the shares are (stand) at…vad står dollarn i? what's the dollar worth?ha mycket att stå i have many things to attend to, have plenty to dostå inför, se ex. under inför, infördet står och faller med honom it all depends on himvalet står mellan… the choice lies between…stå [vänd] mot… face…stå på benen stand on one's legs; ~ upp stand [up]stå på listan be on the listståen sockel stand (vila rest) on…termometern stårnoll the thermometer is at (registers)…mitt hopp står till… my hope (trust) is in…, I set my hopes on…allt som står till förfogande …is availablelägenheten står till ditt förfogande …is at your disposalstå vid vad man sagt stand by…, keep (stick) to…stå vid sitt ord be as good as one's word
ha stannat el. om klocka have stopped; hålla el. om tåg o.d. stop, wait; inte vara i gång:om maskiner o.d. be (stand) idle; om t.ex. fabrik be at (have come to) a standstillmin klocka står my watch has stopped
äga rum take place; om bröllop äv. be [held]; om slag be foughtnär ska bröllopet stå? when is the wedding to be?
finnas skriven be [written]läsa vad som står om… read what is written (i tidning what they say) about…var stårdet citatet? where is…to be found?det står i boken it is in…det står ingenting om det i boken there is nothing…in the bookdet står [en artikel] om honom i tidningen there is an article about him in…det står Björk på dörren it says Björk on the door
transitivt verbstod, ståttstå sitt kast take the consequences, face the music
reflexivt verbstod, ståttstå sig hävda sig hold one's own (ground) <i konkurrensen in…>; hålla sig el. om mat o.d. keep; fortfarande gälla el. om teori o.d. hold good (true), stand; klara sig manage; bestå lastståklara sig bra do (get on) well, manage all rightstå sig inför kritiken stand up to…jag står mig på den frukosten …will keep me goingjag står mig fram till middagen I can do (manage)…
substantivoböjl., gå i stå köra fast mark time, be at a standstillpartikelverbstå bakomngt el. bildl. be behind (bildl. support, ekonomiskt sponsor)…; vara orsak till be at the bottom of…stå bistå efterbildl.stå efter vara underlägsen ngn be inferior to sbinte stå någon efter äv. be second to (yield to) nonestå emottr. resist, withstand; tåla stand; om saker äv. el. t.ex. slitning stand up to; inte skadas av el. t.ex. eld be proof againstjag kan inte stå emot när… I can't resist when…stå fastom person el. inte ge vika be firm, stand pat; om t.ex. anbud be firm, stand (hold) gooddet står fast att… it is certain that…stå fast vid t.ex. anbud stand (abide) by, hold to; t.ex. löfte äv. keep to; t.ex. åsikt stick to; t.ex. krav insist onstå fast vid att + sats maintain (insist) that…stå frammetill användning o.d. be out (ready); till påseende be displayed; skräpa be left aboutmaten står framme the meal is on the tablestå förstå för [ngn] skymma stand in sb's way (light); dölja stand in front [of sb]stå iarbeta work hard, be at itarbeta och stå i hela dagen be busy working…stå inneom tåg o.d. be inom pengarlåta pengarna stå inne leave…on depositstå kvarom person:förbli stående remain (keep) standing; stanna remain, stay [on]han står kvar där he is still [standing] thereståstanna kvar! stay (remain) where you are!; jfr äv. under kvarstå påvara påkopplad be onvad står på? hur är det fatt what's the matter?; vard. what's up?; vad händer äv. what's going on?stå på sig stick to one's guns; inte ge vika äv. be firm; hävda sig hold one's own (one's ground)stå på dig! don't give in!, stick up for yourself!stå tillhur står det till [med dig]? hur mår du how are you?hur står det till hemma (med familjen)? how is your family?står det till med den saken that is how matters stand (things are)det står inte rätt till [med…] there is something wrong (something the matter) [with…]stå tillbakastå tillbaka för… ställas i skuggan be pushed into the background by…; offras have to be sacrificed for…stå uppresa sig stand up; stiga upp el. höja sig risestå upp från de döda rise from the deadstå uteg. stand out, project, protrudehärda utjag står inte ut längre I can't stand (bear, put up with) it any longerstå ut med stand, bear, endure, put up withstå överstå över ngn vara överordnad be sb's superior; vara överlägsen be superior to sbstå över ngn [i rang] be above…[in rank], rank above…stå över ngt: vara höjd över be above…uppskjutas lie (stand) overjag står över till… I'll wait till…stå över [sin tur] i spel pass, miss one's turn
© NE Nationalencyklopedin AB