Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

antalsubstantiv~et, =numberett visst (ansenligt)antal äv. a quantityett stort antal människor var där a large (great) number of people were thereminsta antalet fel äv. the fewest mistakestio till antalet ten in number
förlustsiffrasubstantiv~n, -siffrorantal döda number of casualties
olikhetsubstantiv~en, ~erskillnad difference; i storlek el. antal o.d. äv. disparity; skiljaktighet diversity, divergence
folkmängdsubstantiv~en, ~erantal invånare populationfolkmassa crowd [of people]
dödlighetsubstantiv~enmortality; antal dödsfall äv. death ratedödligheten i smittkoppor mortality from…
beståndsubstantiv~et, =varaktighet existence; fort~ persistence; fortvaro continuancegrupp av t.ex. träd o.d. clump; antal number; samling collection, stock
imponerandeadjektivoböjl.allm. impressive; om t.ex. storlek el. värdighet imposing; om t.ex. antal el. siffror striking
otillräckligadjektiv~tom mängd el. antal insufficient; bristfällig inadequate; …not up to the markkänna sig otillräcklig feel inadequate
ansenligadjektiv~tconsiderable; stor äv. good-sized, fair-sized, large, largishett ansenligt antal äv. a goodly number
mångfaldsubstantiv~en, ~erstort antalen mångfald t.ex. plikter, städer a great number of, a [great] variety of, a multiplicity ofmots. 'enhetlighet' manifoldnessmatem. multiple
© NE Nationalencyklopedin AB