Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

antatransitivt verb-tog, -tagitta emot el. t.ex. plats take; säga ja till el. t.ex. erbjudande el. inbjudan el. kallelse acceptacceptera som elev o.d. admit, accept; mil. o.d. enrol; godkänna approve, passde som antagits till vidareutbildning those accepted for further education (training)gå med på el. godkänna accept; t.ex. förslag äv. agree to, approve; lagförslag passförutsätta assume; formellare presume; förmoda suppose; vard. expectantag nu att… now supposing (suppose now) that…jag antar det I suppose (expect) sogöra till sin, tillägna sig, t.ex. idé adopt; lära äv. embraceanta namnet… take (assume) the name of…under antaget namn under an assumed name assumeanta fast konsistens set; hårdna hardenanta oroväckande proportioner assume alarming proportions
konsistenssubstantiv~en, ~erconsistencyanta fast konsistens stelna set; hårdna harden, solidifytill konsistensen in consistency
förmodatransitivt verb~de, ~tanta suppose; med större visshet presume; vard. reckon; amer. guess; förvänta expect; gissa conjecture, surmiseförmoda att förutsätta assume (take it) that
resolutionsubstantiv~en, ~erallm.,äv. med. resolution <om ngt on sth>; beslut äv. decisionanta en resolution pass (approve) a resolution
förutsättatransitivt verb-satte, -sattallm. presuppose; anta presume, assume; kräva el. om sak äv. implyförutsättata för givet att take it for granted that
avslåtransitivt verb-slog, -slagitvägra att anta el. t.ex. begäran el. förslag refuse, decline; lagförslag o.d. reject; ibland defeathan fick sin begäran avslagen his request was rejected (turned down)
antagandesubstantiv~t, ~n (mottagande osv.jfr anta); taking osv.; godkännande av t.ex. förslag acceptance, adoption, approval, passing; som t.ex. elev admissionförmodan o.d. assumption, presumption, supposition; förutsättning premiselösa antaganden vague suppositions (conjectures)
1 lovatransitivt verb~de, ~tge löfte [om] promise <[att] komma to come>; högtidl. äv. vowdet lovar gott för framtiden it promises well…lova bort ngt åt ngn promise sth to sblova bort sig anta inbjudan accept an invitation [annorstädes elsewhere]bedyra el. försäkrajo, det vill jag lova! I'll say!, I should say so!
© NE Nationalencyklopedin AB