Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ansträngningsubstantiv~en, ~areffort; exertion; påfrestning strainmed gemensamma ansträngningar by united effortsutan minsta ansträngning without the least effort
bemödandesubstantiv~t, ~nansträngning effort, exertion; strävan endeavour
andningspaussubstantiv~en, ~erpause for breath; efter ansträngning äv. breather; bildl. breathing-space
flåsaintransitivt verb~de, ~tpuff [and blow], breathe hard (heavily); flämta pantflåsande av ansträngning breathless with…
uppnåtransitivt verb~dde, ~ttreach; lyckas nå (åstadkomma) attain; med viss ansträngning achieve; vinna obtain; t.ex. enighet el. resultat äv. arrive atvid uppnådd pensionsålder on reaching pensionable (retirement) age
ansatssubstantiv~en, ~ersport. run-up; mil. advancehopp med (utan) ansats running (standing) jumpförsök el. ansträngning attempt, effort <till at>; anfall el. ryck impulse, prompting <till of>; början start, beginning; tecken sign <till of>hon gjorde en ansats att resa sig she made an effort to risetekn. projection, shoulder, lug
påminnatransitivt verb och intransitivt verb-minde, -mintpåminna [ngn] om ngt (resp. om att + sats) få att minnas remind sb of sth (resp. [of the fact] that…)han påminner om sin bror he resembles his brother, he reminds one (you) of his brotherpåminn mig om att jag ska (+ inf.) remind me to + inf.reflexivt verb-minde, -mintpåminna sig remember; med större ansträngning recollect, recall
erinratransitivt verb~de, ~tpåminnaerinra [ngn] om ngt (resp. om att…) remind sb of sth (resp. [of the fact] that…)det erinrar [starkt] om it calls [vividly] to mind, it has a [strong] resemblance toinvändajag har (det finns) inget att erinra mot det I have (there can be) no objections to thatreflexivt verb~de, ~terinra sig remember; med större ansträngning recollect, recallsåvitt jag kan erinra mig as far as I remember, to the best of my recollection
ytterstaadjektivsuperlativeg.:längst ut belägen outermost; längst bort belägen farthest, remotest; friare utmostden yttersta gränsen the utmost (extreme) limitden yttersta högern the extreme Rightden yttersta spetsen (änden) av ngt the extremity (extreme end) of sthsist last; om t.ex. orsak el. syfte ultimategöra en ytterstaansträngning make one last (a final)…på den yttersta dagen in the last day, on judgement dayyttersta domen the last judgementligga på sitt yttersta be dying, be at death's doorstörst el. högst utmost, extrememed yttersta försiktighet with extreme (the utmost) carei yttersta nöd in utter destitutionav yttersta vikt of vital (the utmost) importancegöra sitt yttersta do one's utmostanstränga sig till det yttersta exert oneself to the utmost, go all outdriva ngn till det yttersta drive sb to extremitieskämpa till det yttersta fight to the bitter endutnyttja ngt till det yttersta exploit sth to the utmost (limit)
lyftatransitivt verblyfte, lyftlift; höja t.ex. armen el. huvudet raise; med ansträngning heavelyfta en maska stickning slip a stitchuppbära el. t.ex. lön el. belopp draw; ta ut från konto withdraw (take out)…from one's accountintransitivt verblyfte, lyftflygplanet lyfter the plane is taking off (rising)fåglarna lyfte the birds flew [away]lyfta på hatten raise one's hat <för ngn to sb>lyfta på locket lift the lidlyfta på luren pick up the receiverreflexivt verblyfte, lyftlyfta sig vard., göra en ansiktslyftning have a face-liftlyfta sig själv i håret make a superhuman effort, strain every nerveovationer så att taket ville lyfta sig …that nearly brought the roof down
partikelverblyfta avlift offlyfta bort (undan)take awaylyfta framframhäva bring out, emphasizelyfta nedtake (person äv. help)…downlyfta upplift (raise)…uplyfta utlift (take) out
© NE Nationalencyklopedin AB