Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ansträngandeadjektivoböjl.strenuous, taxing, trying, hard; om marsch o.d. stiffett ansträngande träningspass a strenuous training sessiondet är ansträngande för ögonen it is a strain on the eyes
jobbigadjektiv~tvard.en jobbig dag a tough (hard) daydet är jobbigt ansträngande it's hard work (a tough job, besvärligt a hassel)det känns jobbigt för mig I feel bad about ithan är jobbig besvärlig he's trying (tiresome, om barn äv. a handful)
besvärligadjektiv~tallm. troublesome; svår hard, difficult; ansträngande trying; mödosam laborious; tröttande tiresome, tiring; generande awkward, embarrassinghan kan vara besvärlig ibland he can be difficult (tiresome) at timesdet är besvärligt att behöva… (+ inf.) it is a nuisance having to… + inf.
kostatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tcost; belöpa sig till go (amount, run) tohur mycket (vad) kostar… how much (what) does…cost?, how much is…?; om ersättning för prestation (t.ex. lagning, klippning o.d.) ofta how much do I (resp. we) owe you for…?det kostar ingenting äv. there is nothing to pay (no charge)du måste fråga vad det kostar …ask the pricekosta vad det kosta vill bildl. no matter what (never mind) the coststrunt i vad det kostar! hang the expense!det kostar mer än det smakar it costs more (is more trouble) than it is worth
kosta ˈpå a) lägga ut el. offra spend (pengar äv. lay out) <på ngn (ngt) on sb (sth)>kosta på ngn ngt go to the expense of giving sb…han har kostathuset en hel del he has spent a good deal on…kosta på sig ngt treat oneself to sthhan kunde åtminstone ha kostat på sig att tacka he might at least have… b)vara svårt, besvärligt, prövandedet kostar it is trying (är ansträngande a great effort) <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>
© NE Nationalencyklopedin AB