Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anställningsubstantiv~en, ~aranställande el. förhållandet att vara anställd employment; befattning appointment, post, position; enklare situation; tillfällig engagementha fast anställning have a permanent jobutan anställning out of work, without employment
provtjänstgöringsubstantiv~en, ~arför högre anställning probationary service, [period of] probation
vikariatsubstantiv~et, =anställning deputyship, post (work, job, jfrarbete) as a substitute (a deputy), temporary post (job), locum-tenency; som lärare post (job) as a supply teacher; jfr vikarie
engagemangsubstantiv~et, =anställning engagementerbjuda ngn engagemang offer sb a contractengagemang get an engagementfinansiellt el. politiskt åtagande commitment, engagementbristande engagemang lack of commitment (active interest)delaktighet share <i saken in the matter>känslo~ o.d. commitment, dedication, devotion <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
tjänstsubstantiv~en, ~erallm. service; plats el. anställning place, situation; befattning post; spec. stats~ appointment; ämbete office; prästerlig charge, ministrymedalj för lång och trogen tjänst …long and faithful serviceerbjuda ngn sina tjänster offer one's services to sbgöra ngn en tjänst do (render) sb a favour (service), do sb a good turndu skulle göra mig en tjänst genom att (+ inf. äv.) you would oblige me by + ing-formlämna sin tjänst befattning resign one's appointmenti aktiv tjänst mil. on active service; on the active listvara i tjänst be on dutyinte vara i tjänst be off dutyi tjänsten under tjänstgöringstid when on dutybe ngn om en tjänst ask sb a favour, ask a favour of sbstå till ngns tjänst be at sb's service (disposal)vad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?han är där å (på) tjänstens vägnar …on official business
platssubstantiv~en, ~erställe allm. place; ort äv. locality; 'ort och ställe' spot; sittplats el. mandat seat; utrymme space; tillräcklig ~ roomplats! till hund [lie] down!allmän (offentlig) plats public placeen enslig (vacker) plats a lonely (beautiful) spotöppen plats open space; i skog clearingplatsen är upptagen this seat is taken (occupied)beställa (boka) plats t.ex. på bilfärja book a passagedet finns inte plats för skåpet el. skåpet får inte plats there is no room for…få bra platser (en bra plats) på bio, teater o.d. get good seats (a good seat)plats med find room forlämna plats för a) bereda utrymme, väg make room (way) for b) bildl. leave room for, admit ofta stor plats take up a great deal of space (room)tag plats! järnv. take your seats, please!veta sin plats know one's placegott om plats plenty of roompå era platser! sport. on your marks!falla på plats bildl. fall (click) into placekomma på första (andra) plats come first (second)spela på plats hästsport make a place betställa tillbaka ngt på sin plats put sth back [back] where it belongs)sätta ngn på plats put sb in his (her etc.) place, take sb down [a peg or two]det vore på sin plats om… it would not be out of place (be amiss) if…salen var fylld till sista plats …filled to capacity
anställning situation, job; befattning post, positionlediga platser, se ledig
arbetesubstantiv~t, ~nallm. work; abstr.el.spec. i högre stil äv. labour (amer. labor); möda toil; anställning employment; plats job
ett arbete a) a piece of work, a job b) konkr.:speciellt konstnärligtel.litterärt a work; handarbete el. slöjd o.d. a piece of workarbetet med (på) huset the work on…det var bortkastat arbete it was a waste of energyha fast arbete have a permanent job, be regularly employedatt gräva diken är ett hårt (tungt) arbete digging ditches is hard worktillfälliga arbeten odd jobslägga ned arbetet stop (cease) work; strejka go on strikelägga ner mycket arbete på… put in a great deal (lot) of work on…söka arbete look for a job (for work)
han fick i arbete att göra ren… he was given the task (job) of cleaning…vara i arbete sysselsatt be at workhon har gått till arbetet she has gone to workgå (vara) utan arbete be out of work (a job), be jobless
1 fastadjektiv=eg. (orörlig el. mots. till mjuk)el.bildl. (säker, ståndaktig, obeveklig) firm; fastsatt fixed; inte flyttbar stationary; fastställd el. stadigvarande fixed, established, permanent, settledha fast anställning have a permanent jobett fast arbete a regular (permanent, steady) jobfast bostad fixed abode, permanent addressfast bränsle (föda, ämne) solid fuel (food, substance)fast egendom real property (estate)i fast form in solid formmed fast hand bildl. with a firm handfast inkomst fixed (regular) incomefasta kostnader fixed costsfast kund (prenumerant) regular customer (subscriber)ha fast mark under fötterna äv. bildl. be on firm groundha fasta principer have fixed (firm) principlesfast pris fixed pricefast övertygelse firm (unswerving) conviction
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. köra fastunder köra)firmly etc.; jfr fast; ibland firmvara fast anställd be permanently employed <hos ngn by sb>; have a permanent job (om högre tjänst appointment, post)fast besluten firmly resolved, determinedfasttagenbli fast be (get) caught
sökaintransitivt verbsökte, sökteftersträva (t.ex. lyckan) seek; önska få (t.ex. upplysningar) want; försöka få try to get; leta looksöka [efter] leta efter look (ihärdigt search, ivrigt hunt) for; vara på jakt efter be on the lookout for, be in search of; se sig om efter look about for; försöka hitta try to findför att söka [efter] äv. in search (quest) ofsöka [läkare] för ngt see (consult) a doctor about…söka sanningen seek [after] (search after) the truthsöka skydd seek (ta take) sheltersökatröst hos ngn turn to sb for…söka ngns blick try to catch sb's eyesöka i fickorna rummage one's pocketsvilja träffa want to see; försöka träffa try to get hold of; genom besök äv. call onvem söks? el. vem söker ni? who[m] do you want?det är en herre som söker dig there is a gentleman to see youansöka om el. t.ex. anställning el. licens apply for; stipendium try (compete) forförsökasöka (+ inf.) try (sträva efter att attempt, endeavour) to + inf.jakt. track…by scent
reflexivt verbsökte, söktsöka sig el. söka sig fram [try to] find (pröva sig feel) one's waysöka sig till bege sig till [try to] go to; uppsöka (t.ex. skugga) seek; vara på väg till, dras till make for; ta sin tillflykt till resort tosöka sig till ngn seek sb (ngns sällskap sb's company)folk söker sig till storstäderna people make for…, tend to move to…
partikelverb (jfr äv. under söka, leta)söka sig bort från en stadtry to get away from…; söka nytt arbete try to get a job somewhere else than in…söka in på (till) en skolaapply for admission in (entrance into)…söka uppleta upp search out, hunt up; hitta findsöka upp ngn look…up, call on…, go (resp. come) to see…; söka reda på seek out…söka ututvälja choose, select, pick out; ta reda på åt sig find oneselfsöka sig ut om t.ex. rök escape
© NE Nationalencyklopedin AB