Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

anspråksubstantiv~et, =allm. claim; fordran demand; i pl. äv. pretensions < to>; förväntningar expectationsanspråk på ett arv claim to an inheritancegöra anspråk på ngt lay claim to sth, claim (demand) sthgöra anspråk på att (+ inf.) claim to + inf.ta i anspråk a) erfordra require; viss tid take b) lägga beslag på requisition c) begagna make use of, use d) uppta, t.ex. ngns tid make demands on
pretentionsubstantiv~en, ~erpretension < to>; jfr äv. anspråk
aspireraintransitivt verb~de, ~taspirera aspire to, aim at; göra anspråk på pretend to
avsägareflexivt verb-sade, -sagtavsäga sig t.ex. befattning el. uppdrag resign, give up; avböja decline; t.ex. ansvar disclaim; t.ex. anspråk relinquish, renounceavsäga sig kronan (tronen) abdicate
överdrivenadjektiv-drivet, -drivnaexaggerated; som går till ytterlighet el. om t.ex. anspråk excessive, extravagant, exorbitantöverdriven känslighet äv. hypersensitivenessöverdrivet nit over-zealousnessöverdrivet påstående äv. overstatement
kravsubstantiv~et, =allm. demand; anspråk claim; anmaning att betala demand for paymentett rättmätigt krav a legitimate claimkrav t.ex. reformer demand for; starkare insistence onhöja kraven raise the standards (requirements)resa krav begära call for; jur., göra anspråk på claim, lay claim toställa stora krav make great (heavy) demands on; jfr fordran, fordringar
måttligadjektiv~tallm. moderate; i mat o. dryck äv. temperate; återhållsam abstemious; blygsam el. om t.ex. anspråk modest; om t.ex. succé el. intresse scantdet är inte måttligtvad han begär …is out of all proportion
engageratransitivt verb~de, ~tanställa engageta helt i anspråk absorbreflexivt verb~de, ~tengagera sig bli absorberad become absorbed <i (för) in>engagera sig för ta parti för el. verka för stand up forengagera sig i a) delta i engage in, take an active part (interest) in b) affärer el. tvister become involved in
fordringarsubstantiv i pluralallm. demands; anspråk claims; vad som erfordras requirementsha stora (för stora) fordringar på livet ask a lot (too much) of life; jfr kravpenning~ claims; debtsha fordringar på 1000 kronor på (hos) ngn have claims on sb for 1000 kronor
upptatransitivt verb-tog, -tagitta i anspråk el. fylla (utrymme, tid) take upuppta ngns tid äv. occupy sb's timedet upptog hans tankar it occupied (engaged) his thoughts, it engrossed himupptangns uppmärksamhet o.d. helt och hållet ofta absorb…antaga:upptangn som delägare admit…as a partner, take…into partnershipuppta ngn till medlem av… vanl. receive sb as a member of…ordet är upptaget i vårt språk the word has been incorporated into…
© NE Nationalencyklopedin AB