Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anspråksubstclaimgöra anspråk på ngt lay claim to sthgöra anspråk på att… claim to…ställa stora anspråk make great demands onta i anspråk a) kräva require, take b) uppta, t.ex. ngns tid make demands on, take up
påståendesubstuppgift statement; hävdande assertion; anspråk claim
upptaverbantaga el. tillägna sig adoptta i anspråk el. fylla take up
kravsubstdemand; anspråk claimställa krav make demands < on>
fordraverbbegära, kräva demand; yrka på insist on; göra anspråk på claimdet fordrar mycket tid it requires (demands) a lot of time
fordringarsubst pldemands; anspråk claims; vad som erfordras requirementsha för stora fordringar på livet ask too much of lifepenningfordringar claims, debts
begäraverbask for; anhålla om request; ansöka om apply forfordra require; stark. demand; göra anspråk på claim; vänta sig expectönska sig wish for, desire
krävaverbdemand, call for; ta i anspråk, t.ex. tid takekräva ngn på betalning demand payment from sbolyckan krävde tre liv the accident claimed the lives of three people
2 högadjektivhigh; lång, t.ex. om träd, person tall; stor largedet är hög tid att jag går it is high time for me to go, it is high time that I wentvid hög ålder at an advanced ageom anspråk, förväntningar etc. greathögljudd loud; musik. highhögt uppsatt high-rankingen hög officer a high-ranking officerav narkotika high, stoned
© NE Nationalencyklopedin AB