Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anseverbthink, considerman anser att… it is believed that…betrakta, hålla för regard <som as>, look upon <som as>
betraktaverbse på look at, observe; se på el. titta på viewanse consider, regard
menaverbåsyfta mean <med by>det menar du väl inte! you don't say!anse think <om of>
finnaverbfind; inse el. märka see; anse think, considerfinna för gott att… think fit to…finna sig vara find oneselffinna sig i a) tåla stand, put up with b) foga sig i submit to
tyckaverbanse think; inbilla sig fancy, imaginetycker du inte? don't you think so?vad tycker du om boken? how do you like the book?, what do you think of the book?tycka sig höra… fancy that one hears…, imagine that one hears…tycka sig vara något think oneself somebody
verb och partikelverbtycka omlike; vara förtjust i be fond of, care forjag tycker illa om honom I don't like him, I dislike himtycka om att göra ngt like doing sth, be fond of doing sthjag tycker illa om att göra det I don't like doing it, I dislike doing it
trosubstbelief < in>; tilltro el. tillitel.relig. faith < in>sätta tro till trust, believeleva i den tron att… be convinced that…handla i god tro act in good faith
verbbelieve; anse think, suppose; föreställa sig fancy, imaginejag tror det I think so, I believe sojag kan (kunde) just tro det! I dare say!, I'm not surprised!det var roligt, må du tro! it was fun, I can tell you!tro ngn om gott think well of sbdet hade jag inte trott om dig I had not expected that from youtro på ngn (ngt) believe in sb (sth); förlita sig på have faith in sb (sth); sätta tro till believe sb (sth)jag tror inte på honom vad han säger I don't believe himtro sig vara… think (believe) that one is…, believe (imagine) oneself to be…
© NE Nationalencyklopedin AB