Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ansökaintransitivt verb-sökte, -söktansöka om apply for
begäratransitivt verb-gärde, -gärtallm. ask, ask for; jfr ex.; ansöka om äv. apply for; nåd el. skadestånd el. skilsmässa sue for; fordra require; starkare demandbegära hjälp av ngn ask sb's (sb for) helpbegära att få se… want (ask) to see…jag begär inget annat än… all I want is…begärt pris [the] asking priceär det för mycket begärt? is it too much to expect (ask)?
sökaintransitivt verbsökte, sökteftersträva (t.ex. lyckan) seek; önska få (t.ex. upplysningar) want; försöka få try to get; leta looksöka [efter] leta efter look (ihärdigt search, ivrigt hunt) for; vara på jakt efter be on the lookout for, be in search of; se sig om efter look about for; försöka hitta try to findför att söka [efter] äv. in search (quest) ofsöka [läkare] för ngt see (consult) a doctor about…söka sanningen seek [after] (search after) the truthsöka skydd seek (ta take) sheltersökatröst hos ngn turn to sb for…söka ngns blick try to catch sb's eyesöka i fickorna rummage one's pocketsvilja träffa want to see; försöka träffa try to get hold of; genom besök äv. call onvem söks? el. vem söker ni? who[m] do you want?det är en herre som söker dig there is a gentleman to see youansöka om el. t.ex. anställning el. licens apply for; stipendium try (compete) forförsökasöka (+ inf.) try (sträva efter att attempt, endeavour) to + inf.jakt. track…by scent
reflexivt verbsökte, söktsöka sig el. söka sig fram [try to] find (pröva sig feel) one's waysöka sig till bege sig till [try to] go to; uppsöka (t.ex. skugga) seek; vara på väg till, dras till make for; ta sin tillflykt till resort tosöka sig till ngn seek sb (ngns sällskap sb's company)folk söker sig till storstäderna people make for…, tend to move to…
partikelverb (jfr äv. under söka, leta)söka sig bort från en stadtry to get away from…; söka nytt arbete try to get a job somewhere else than in…söka in på (till) en skolaapply for admission in (entrance into)…söka uppleta upp search out, hunt up; hitta findsöka upp ngn look…up, call on…, go (resp. come) to see…; söka reda på seek out…söka ututvälja choose, select, pick out; ta reda på åt sig find oneselfsöka sig ut om t.ex. rök escape
© NE Nationalencyklopedin AB