Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

aningsubstantiv~en, ~arförkänsla feeling, idea; spec. av ngt ont premonition, foreboding; misstanke suspicion; vard. hunch <om atti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthat>; intuition divinationonda aningar bad feelingsbegrepp el. föreställning idea, notion, conception <om of; om att that>det har jag ingen (inte den blekaste) aning om! I have no (not the slightest) idea!; vard. I haven't a clue!smula, stänken aning parfym a suspicion (trace) of scenten aning vitlök a touch of garlicen aning trött a bit (slightly) tired
farhågasubstantiv~n, -hågororo fear, apprehension; ond aning misgivingmina farhågor besannades my misgivings turned out to be justified
susningsubstantiv~en, ~arsusningar i öronen buzzing (sg.) in the earsjag har inte en susning vard., aning I haven't the faintest (foggiest)
blekadjektiv~tpale; starkare pallid, white; sjukligt wan; glåmig, gulblek sallow; svag faintinte den blekaste aning not the faintest (foggiest) [idea]göra ett blekt intryck …a feeble impressionbli blek [av fasa] turn pale [with terror]
skymtsubstantiv~en, ~armera eg. ('flyktig anblick' el. 'syn') glimpse; bildl.:glimt (t.ex. av hopp) gleam, glimmer, flash; spår el. 'antydan' trace, vestige; aning el. tillstymmelse suspicion[få] se en skymt av… catch (get) a glimpse of…jag har inte sett [så mycket som] skymten av dem på flera veckor äv. I have not seen any sign (trace) of them…inte skymten av en chans not the ghost of a chance
anatransitivt verb~de, ~tha en förkänsla have a feeling (premonition osv., jfr aning) <att that>; misstänka suspect; förutse anticipateana oråd suspect mischief; vard. smell a ratjag anade det el. det ante mig I suspected (thought) as muchvem kunde ana det? who could (would) have thought (suspected) it?du kan inte anavad you have no idea…ana sig till divine, guess
smulasubstantiv~n, smulort.ex. bröd~ crumb äv. bildl.; allmännare bit, scrapliteen smula a little; framför adj. o. adv. äv. a bit; en aning a trifle; liten bit a little bit; några droppar a spot, a few drops (pl.)med en smula humor (vänlighet) with a little humour (a little bit of kindness)en smulatrött a little (a bit)…transitivt verb~de, ~tcrumblesmula sönder ngt eg. äv. crumble (krossa crush)…[i bitar to bits]; bildl. tear…to pieces, make mincemeat ofreflexivt verb~de, ~tsmula sig crumble
svagadjektiv~tallm. weak; medlidsamt el. klandrande feeble; klen äv. delicate; bräcklig äv. frail; kraftlös el. utmattad faint; lätt el. om t.ex. el. vin el. öl light; liten el. ringa faint, slight, slender; otydlig el. om ljud faint, soft; om ljus äv. dim, feeble; skral poorha en svag aning om ngt have a faint (vague) idea of sthsvag hälsa delicate healthen svag känsla a slight feelingdet svaga könet the weaker sexjag har ett svagt minne av att… I have a vague recollection that…en svag likhet (misstanke) a faint (vague) resemblance (suspicion)svaga nerver weak nervessvag puls feeble pulseen svag skiftning a faint tingesvag tillbakagång mild recessionsvagt verb weak verbsvag värme kok. low heati ett svagt ögonblick äv. in a moment of weaknessvara svag för… have a weakness for (be fond of)…vara svag i engelska be poor at (skol. weak in) English
spårsubstantiv~et, =märke a) allm. mark; friareel.svagare trace äv. lämning <av, efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>bära spår av bear (show) traces (signs, bildl. äv. vestiges) offinna spår av find traces (bildl. äv. vestiges) ofsopa igen spåren efter sig cover up one's tracks äv. bildl.åren har satt sina spår [i ngt] the years have left their mark [on…]sätta djupa spår [i ngt] bildl. make (set) a deep mark [on…], make a lasting impression [on…] b) se fotspårfölja ngn i spåren be fast on the heels of sb; bildl. follow in sb's footsteps c) i linje:skid~el.efter t.ex. hjul el. djur track <av, efter of>vara inne på fel spår be on the wrong track, be barking up the wrong treeallt gick i de gamla spåren everything was in the same groove (rut)det är raka spåret raka vägen it is straight ahead (on); ingen svårighet it is plain sailingkomma ngn (ngt) på spåren get on the trail of sb (sth) d) jakt.:fotavtryck print; i rad trail; lukt~ scent; friare track <av, efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>få upp ett spår pick up a trail (resp. a scent)ledtråd el. vid brott clue; jfr äv. ex. under spår, cfölja ett spår follow up a clue, pursue a line of inquirypolisen har inga spår efter brottslingarna …cannot track down (…have no clues as to) the criminalsjärnv. o.d. track[s (pl.)]; rails (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslinetåget går från spår 2 the train leaves from platform 2på grammofonskiva groove; på inspelningsband trackpå skruv slottillstymmelse el. aning trace, vestigeinte ett spår [bättre] not a bit (not at all) [better]
© NE Nationalencyklopedin AB