Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

angetransitivt verb-gav, -gett el. -givituppge state, give; utvisa indicate; utsätta note; på karta marknärmare ange specifyanmälaange ngn report (inform against) sb, lay information against sbange ett brott report a crimeanslåange takten mus. mark timeange tonen bildl. set the tone
angivatransitivt verb-gav, -gett el. -givitskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse ange
lokaliseratransitivt verb~de, ~tange platsen för, förlägga locate <i (till) in>
motiveratransitivt verb~de, ~tutgöra skäl för give cause for; rättfärdiga justify, warrant, explain; ange sina skäl för state one's reasons (one's motives) forskapa lust el. intresse för motivate
nämnatransitivt verbnämnde, nämntomnämna mention <för to>; säga say; uppge el. ange state, givenämna ngn vid namn mention sb by [his resp. her] namehöra sitt namn nämnas …mentionedingen nämnd och ingen glömd all included
1 närkonjunktionför att ange tidssammanhang when osv.; se när…än wheneverför att ange orsakssammanhangse adverbinterr. when; hur dags at what time <på dagen of the day>kan du säga närden blir färdig? äv. can you say (tell me) how soon (by when, vilket datum at el. on el. by what date)…?när då? when?så roligt har jag inte haft sen Gud vet när …for God knows how longnär som helst, se under helst
utmärkatransitivt verb-märkte, -märktmärka ut mark [out]; ange el. beteckna denote; tydligt visa designate, indicateutmärka med grönt mark (indicate) in greenkänneteckna characterize, distinguishge hedersbetygelse honourreflexivt verb-märkte, -märktutmärka sig distinguish oneself äv. iron. <genom by>utmärka sig framför andra excel…, show one's superiority to…
anmälatransitivt verb-mälde, -mälttillkännage announce; rapportera:allm. report; sjukdomsfall o.d. äv. notifyanmäla en besökare announce a visitorrecensera reviewreflexivt verb-mälde, -mältanmäla sig report <för (hos) to>anmälaange sig själv give oneself upanmäla sig som medlem apply for membership <i of>anmäla sig till en kurs register for a course
uppgetransitivt verb-gav, -gett el. -givitange:allm. state; t.ex. namn och adress give; påstå declare; anföra el. t.ex. skäl assign; t.ex. sin förmögenhet declare, make a declaration ofnoga uppge specify, detailhan uppgav sig heta… he stated (said) that his name was…uppge sig vara… state (say) that one is…enligt vad han själv uppgav according to his own statementuppge förlusten (vinsten) till… äv. declare the loss (profit) to be…, put the loss (profit) at…uppge falskt namn give a false nameuppge ett pris state (hand. quote) a pricese ge uppunder ge
adverballm. then; den gången el. dåförtiden äv. at that time, in those days (times); vid det tillfället äv. on that occasion; i det ögonblicket äv. at that moment; i så fall äv. in that case[just] [just] at the time[senast] by then, by that time och now and then (again), occasionally, on and off, from time to timedet var det! times have changed [since then]!, those were the days!när då? when?som obeton. fyllnadsord vanl. utan [direkt] motsv. i eng.;ja (nå) så! då är det ju bra well, it's all right then!jag (du, han etc.) då? what about me (you, him etc.)?vad nu då? what's up now?och särskilt… and especially…ja, i så fall gör jag det well, in that case I'll do so
konjunktionför att ange tidssammanhang when (äv. rel.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvid det laget (den tid) då äv. by the time [that]; just som [just] as; samtidigt med att as; medan while; då däremot whereas; så snart som as soon as, directly; närhelst wheneverden dag då… som adv. the day when (that)…nu now that; vard. now; nu medan now while jag var barn when (medan while) I was a child vi (de) anlände bad vi… äv. on (on their) arriving, we asked…
för att ange orsakssammanhang as; i betraktande av att seeing [that] ju since det förhåller sig så that being so
© NE Nationalencyklopedin AB