Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

angåtransitivt verb-gick, -gåttconcern; avse have reference todet angår dig inte it's none of your business, it doesn't concern youvad mig (den saken) angår as far as I am (that matter is) concerned
gällaintransitivt verb och transitivt verbgällde, gälltgälla [för] räknas count; vara värd be worthesset gäller för 1 eller 14 the ace counts…äga giltighet:allm. be valid; om lag el. kontrakt o.d. äv. be (remain) in force, apply; om mynt o.d. be current; vara tillämplig på apply to, concernabonnemanget gäller från… the subscription is valid (runs) [as] from…bestämmelsen gäller från 1 januari the regulation applies as from (comes into effect on) 1st Januarybiljetten gäller [för] 1 månad …is valid for a montherbjudandet gäller till 15 april… …is open to 15th Aprilmitt löfte gäller fortfarande …still holds goodangå:avse be intended for, be aimed at; röra concern, have reference todetta gäller er alla this concerns all of youvad gäller saken? what is it about?; vad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?opers.det gäller är fråga om el. vanl. it is a question (matter) ofdet gäller attdet är viktigt att  (+ inf.) it is important to + inf.nu gäller det! now for it!nu gäller det att handla snabbt now we (you etc.) must act quicklyhan sprang som om det gällde livet he ran as if his life depended on itanses be regarded <för (som) as>; pass <för for>han vill gärna gälla för generös he sets himself up as…
rörasubstantiv~n, rörorallm. mess äv. bildl.; hoprörd blandning äv. mishmash, hotchpotch båda äv. bildl., mixture; oreda confusion, muddlevara en enda röra be all in a mess
transitivt verbrörde, rört (jfr rörd)sätta i rörelse move, stirinte röra ett finger för att… not stir a finger (lift a hand) to…rör ner grädden i smeten stir (vänd fold) the cream into the mixturevidröra touch; bildl. el. angå concernhan rörde knappt maten he hardly touched…rör mig inte! don't touch me!vad rör det mig? what has that got to do with me?se men inte röra look but don't touchbildl. el. framkalla rörelse hosröra ngn till tårar move sb to tears
intransitivt verbrörde, rörtröra i gröten stir the porridgejag vill inte röra i den saken …poke into that matterhan rörde på huvudet he moved his headröra på sig eg. move; motionera get some exercise; se sig om i världen get aboutröra vid föremål, person touch; ämne el. problem touch [up]on
reflexivt verbrörde, rört~ sig a) allm. move; motionera get exerciserör dig inte! don't move!han rörde sig inte ur fläcken äv. he did not budgeljuset rör sig snabbare än ljudet light travels faster than soundinte ett löv rörde sig …was stirringjorden rör sig kring solen …turns (revolves) round the sun b)bildl.jag har svårt att förstå vad som rör sig i hans huvud …what makes him tick, …the workings of his mindröra sig i finare kretsar move in…han har mycket pengar att röra sig med he has a lot of money at his disposaldet rör sig om din framtid it (this) concerns your futuresamtalet rörde sig om litteratur the conversation revolved around…det rör sig om stora summor …are involvedvad rör det sig om? what is it [all] about?
partikelverbröra istir inröra i mjöl i såsen stir flour into…röra ihopkok. o.d. mix; bildl. mix (jumble) uphan rörde ihop allting äv. he got it all muddled upröra om [i]kok. stirröra om i brasan stir (poke) up the fireröra om i grytan stir…röra uppeg. stir up; damm äv. raise; gamla tvister rake upröra upp himmel och jord raise hellröra utröra ut ngt i vatten stir sth into water, mix sth with water
© NE Nationalencyklopedin AB