Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

allraadverbav allt (alla) of all; förstärkande äv. veryden allra bästa [eleven] the very best [pupil]de allra flesta människor the great (vast) majority of peoplei allra högsta grad to (in) the highest possible degreeallra mest (minst) most (least) of allallra tidigast at the very earliest
heligadjektiv~ttill sitt väsen holy; som föremål för religiös vördnad sacred; okränkbar sacrosanct, inviolableheliga Birgitta Saint Bridgetden helige ande the Holy GhostErik den helige St. (St, Saint) Erichelig ko sacred cow äv. bildl.heligt löfte sacred (solemn) promiseHeliga stolen the Holy Seedet allra heligaste bibl. the Holy of Holiesngns allra heligaste sb's [inner] sanctum
yngstadjektivsuperlativyoungest; senast latest; nyast most recentden yngste (yngsta) i familjen the youngest [member] of…ett program för de allra yngsta …the very youngvem är yngst? who is the youngest (av två äv. the younger)?
överstaadjektivbest. superlativ[den] överstahyllan (våningen) the top…; av två the upper…de överstagrenarna (klasserna, luftlagren) the upper…den allra överstagrenen (hyllan) the topmost (uppermost)…översta delen the top (resp. upper) part
bästasubstantivoböjl. (jfr ex. under bäst)good, benefit, advantage; welfareDet Bästa tidskrift el. motsv. Reader's Digestdet allmänna bästa the public (common, general) goodgöra sitt [allra] bästa do one's [very] bestför (till) ngns bästa for sb's own good
avsiktsubstantiv~en, ~erallm. intention; syfte el. ändamål purpose, aim; mål äv. object; plan el. uppsåt design <mot on>; motiv motive; jur., ofta intentha för avsikt att gå have the intention of goingi avsikt att gå with a view to goingmed de [allra] bästa avsikter with the best possible intentionsmed avsikt on purpose, deliberatelymed avsikt att döda with intent to killgöra ngt utan avsikt …unintentionally, …unpremeditatedly
senastadjektivsuperlativlatest; sist i ordning lastde senaste händelserna the latest eventsde senaste dagarnas händelser the events of the last few dayshan har varit sjuk de senaste veckorna …for the past few weeksadverbmots. tidigast latest; mots. först last; så sent som as late as, onlyjag såg honom senast i London the last time I saw him was in…jag såg honomsenast i går …only (as late as) yesterdayinte senare än at the latest[allra] senasti morgon …at the [very] latestjag måste ha det senast på måndag …by Monday [at the latest]
sistadverblast; i slutet at the endhan kom [allra] sist efterst he came last [of all]; senare än alla äv. he was the [very] last to arriveligga sist i tävling be [the] lastsist i boken (kön) at the end of…sist men inte minst last but not leastdet har hänt mycket sedan sist …since [the] last timetill sist till slut finally, in the end; avslutningsvis lastly, in conclusion; slutligen ultimately, eventuallyspara ngt till sist …to (till) the last; jfr äv. senastförra gången last timesist jag var där [the] last time I was there, when I was there last
minstadjektivsuperlativmots. till 'störst': allm. smallest (attr.) t.ex. om antal el. äv. minimum; kortast shortest; yngst youngest; ringast least; obetydligast slightestden minsta (minste) av pojkarna the smallest (yngste youngest) of…jag har inte [den] minsta anledning att… I haven't the least (slightest) reason to…, I have no reason whatever to…vid minsta beröring at the slightest touchminst till storleken smallest in size
mots. till 'mest' least, the least; mots. till 'flest' fewest, the fewesthan fick minst (minst pengar) he got [the] least ([the] least money)han gjorde minst fel av oss he made the fewest mistakes…där det finns minst [med] mat where there is least (the smallest amount el. quantity of)…där det finns minst [med] bilar where there are fewest (is the smallest number of)…
det minsta du kan göra är att… the least you can (could) do is to…om du är det minstarädd if you are the least bit (at all)…jag begrep inte det minsta I did not understand a thinghon är inte det minstablyg she is not a bit (the least bit)…inte det minsta not in the least, not at all
adverbleast; åtminstone at least; inte mindre än not less thannär man [allra] minstväntar det when you least [of all]…den kostar [allra] minst100 kronor it costs…at [the very] leastinte minst not least; i synnerhet äv. especiallyminst sagt to say the least [of it]
1 gradsubstantiv~en, ~erallm. degree; utsträckning extent; nyans shadei hög grad to a great (high) degree, to a great extenti hög grad + adj. highly, exceedingly, immenselyi [allra] högsta grad! very much so!i högsta grad extremelyså till den grad att… to such a degree (an extent) that…till en viss grad to a certain degree (extent)enhet vid t.ex. mätning degree40 graders feber a temperature of 40 degrees centigradedet är 10 grader kallt it is 10 degrees [Celsius] below zerodet är 10 grader varmt it is 10 degrees [Celsius] above zeroi 45 graders vinkel at an angle of 45 degreespå 60 grader nordlig bredd at 60 degrees North latitudebrännskada av första graden first-degree…rang rank, grade; stadium stagestiga i graderna rise in the rankstypogr. type size
© NE Nationalencyklopedin AB