Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

allmänhetsubstantivoböjl.i allmänhet in general, generally [speaking], as a rule~enpublikallmänheten the publicden stora allmänheten the general public
ungadjektiv~t (jfr yngre, yngst)young; ungdomlig äv. youthfulunga förmågor young (youthful) talentsden unga generationen vanl. the rising generationen ung man a young man, a youthsom ungvar han as a young man (a youth)…, when he was young…han ser ung ut för sin ålder he looks young for his agevara ung till sinnet be young at heartdö vid unga år die young (at an early age)ung och gammal el. unga och gamla young and oldde unga i allmänhet the young, young people; t.ex. i ett sällskap the young people
heladjektiv~ttotal el. odelad a) allm. whole (i vissa fall the whole of); hel och hållen äv. entire; full[ständig] äv. full, completeen hel dag a whole dayhela dagen adv. all day [long], all the day, the whole (entire) dayfem hela dagar five whole dayshela fem dagar a whole (no less than) five days[under (i)] hela sitt liv var han all his life…, throughout ([for] the whole of) his life…hela staden (hela Stockholm) platsen the whole [of the] town (the whole of Stockholm); invånarna all the town (all Stockholm)
b)ytterligare ex.:hela ansvaret the whole (entire, full) responsibilityhela beloppet the full (whole, total) amount, the totalen hel del, se under deldet är ju en hel förmögenhet …quite a fortuneöver hela landet throughout (all over) the countryhela tal whole numbers, integershela tiden adv. all the time, the whole timedet har jag vetat hela tiden …all alongtåget går varje hel timme …every hour [on the hour]hela året adv. all through the year, throughout the year
c)i substantivisk anv.:en heloch två femtedelar one…fyra halva är två hela …two wholesdet helakan lätt förklaras the whole thing…i det stora hela el. på det hela taget i stort sett on the whole; i allmänhet in general
inte sönder whole; om glas o.d. unbroken; (pred.) …not cracked; om kläder o.d.:inte slitna …[that are (were etc.)] not worn out (inte sönderrivna not torn)hel peppar unground (whole) pepper
ondadjektivont (jfr värre, värst)framför allt i moraliskt hänseende:allm. evil; elak äv. wicked; dålig äv. badond ande evil spiritonda aningar misgivingsond cirkel vicious circlealdrig säga ett ont ord till (om) ngn …a nasty word to (about) sbav två onda ting väljer man det minst onda of two evils choose the less, one must choose the lesser of two evils
arg angry < with (at)>; amer. mad < at; överi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout (at)>; annoyed < with; över at>bli ond get angry etc.
som gör ont el. om del av kroppen sore, bad
substantivden (hin) onde the Evil One
det onda a) smärtorna the pain, the ache; sjukdomshärden the trouble, the complaint b) om last, omoral o.d. the evilta det onda med det goda take the rough with the smooth
ont a)allm.roten till allt ont the root of all evilinget ont nothing (no) evilett nödvändigt ont a necessary evilhon fortsatte intet ont anande …unsuspectinglyinget ont som inte har något gott med sig it's an ill wind that blows nobody any goodgöra ont värre make matters worse; starkare add insult to injury b) plåga el. värk pain, achegöra ont hurtgör det ont i knät? does your knee hurt?var gör det ont? äv. where's the pain?ha ont be in pain, sufferha ont i halsen have a sore throatha [mycket] ont i huvudet have a [bad] headacheha ont i magen have a pain in the stomach, have [a] stomach-ache c)ont omknapphet på:det är ont om smör (i allmänhet) …is scarce, there is a shortage of…; (vid en måltid) there is not very much…ha ont om… be short of…ha ont om pengar äv. be hard up for money; vard. be cash-strappedha ont om tid be pressed (pushed) for time
2 i
i delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen i motsvaras vanligen av in i uttryck som han boriStockholm = he livesinStockholm, imaj = inMay.
i används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket iallmänhet under uppslagsordet allmänhet, uttrycket hålla någon i handen under uppslagsordet hand, uttrycket vara förtjust i under uppslagsordet förtjust osv.
Rumsbetydelse
anger läge inuti något, inom ett område o.d. inhuset i parken the house in the parki ett hörn in a cornerden ligger i lådan it is in the boxdet var tyst i rummet vanligen the room was quiet
anger befintlighet eller läge: vid namn för länder, större städer och orter som är intressanta för den talande in; vid namn för mindre städer och orter ati Kent (Skandinavien, Sverige, Tokyo) in Kent (Scandinavia, Sweden, Tokyo)han bor i Lund vanligen he lives at Lundjag bor här i Lund I live here in Lundhar du varit i Stockholm have you been to Stockholm?jag har varit här i Stockholm sedan i går I have been here in Stockholm since yesterday
anger läge vid en punkt ati ena änden at one endsväng vänsteri rondellen …at the roundabout
anger läge på en yta eller läge ovanpå något, vanligen onsitta i sanden (soffan, trappan) sit on the sand (sofa, stairs)sitta i trädet sit on (in) the tree
anger yttre del av kroppen onuttrycket i hans ansikte the expression on his facehan är smutsig i ansiktet his face is dirtyspotta i nävarna spit on one's hands
anger riktning, rörelse, förändring vid verb intofalla i vattnet fall into the waterstoppa ngt i fickan put sth in[to] one's pocketstörta landet i krig plunge the country into war
anger änmesområde och liknande ini historien in historyi konsten in artgå framåt i studierna progress in one's studies
Tidsbetydelse
anger tiden för en händelse vid ord för månad el. längre tidsperiod ini april in Aprilförr i tiden in former timesi ungdomen in one's youth
anger tidpunkt ati slutet (början) av månaden at the end (beginning) of the monthjag kommer att träffa dem i jul I'll be seeing them at Christmas
anger tidpunkt vid ord som betecknar årstid, vecka, del av dag: innevarande el. närmaste this; kommande next; som varit lasti vår this springi natt som är el. som kommer tonight; som var last night
vid ord som månader och år för ange hur länge något håller på for   el. annan konstruktioni månader for monthsi åratal for yearsi tio år som varit [for] the last ten years; som kommer [for] the next ten years
anger klockslag to; amer. äv. ofklockan är fem [minuter] i fem it is five [minutes] to five; amer. äv. it is five [minutes] of five
per per; el. omskrivning med a, anmed en fart av 90 km i timmen at the speed of 90 km per (an) houren gång i veckan once a week
Andra betydelser
för att uttrycka något man är bra el. dålig på atbra (dålig) i matte good (bad) at maths
i uttryck av typen gatorna i London = Londons gator el. vanligen of; efter superlativ samt i rent lokal betydelse används dock ingatorna i London the streets of Londonden största gatan i London superlativ the biggest street in Londonprofessor i engelska vid universitetet i Uppsala professor of English at the university of Uppsala
anger vad något är gjort av of; ibland inen staty i brons …in bronzeett bord i ek an oak table, a table of oak
vid ord som betecknar hastighet, takt o.d. atköra i 100 kilometer i timmen drive at 100 kilometer per houri full fart at full speedi snabb takt walk at a rapid pace
Olika fasta förbindelser
i och för sig: jag kan i och för sig komma i morgon, men… I can in fact (actually) come tomorrow, but…han har rätt i och för sig, men… essentially he is right, but…åldern i sig är inget problem taken by itself (properly speaking) age is no problem
i och med:   i och med detta nederlag var allt förlorat with this defeat everything was losti och med att… så snart som as soon as…i och med att jag går är jag in (genom by) going…
han liknar sin bror i att i det avseendet att han… he resembles his brother in that he…
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta iunder ta)en vas (resp. vaser) med blommor i a vase (resp. vases) with flowers in it (resp. them)ivattnet med dig (det)! in with you (it)!, in you go!hoppa i jump in (into the water)vill du hälla (slå) i åt mig? would you pour out some for me?häll (slå) inte iför mycket! don't pour in…!hälla (slå) i vatten ikannan pour water into…han har legat ii badet en timme he has been in for an hour
setransitivt verb och intransitivt verbsåg, settsee; titta look; få syn på äv. catch sight ofdet kan ses med blotta ögonen it can be seen; jfr vidare sesjag ser [att läsa] utan glasögon I can see [to read]…se bra (dåligt) ha bra (dålig) syn have good (bad) eyesightom jag inte ser fel if my eyes do not deceive mejag såg fel (rätt) vanl. I was mistaken (right)som jag ser det har du rätt as I see it…, in my opinion…jag ser det som min plikt I regard it as…jag tål inte sehonom I can't stand the sight of…råkase see; ngn el. ngt äv. catch sight ofse nu let's see nowjag får se om jag kommer I may come, I'll seedet får vi se we'll see about thatlåt mig se tänka let me seedu ska [få] se att han kommer I bet he will come; he will come, you'll seedär ser du [själv]! there you are!
väl (illa) sedd popular (unpopular)ekonomiskt sett economically; ur ekonomisk synpunkt from an economic point of viewi stort sett på det hela on the whole; i allmänhet generally (broadly) speaking; nästan almostytligt settär if one looks at it superficially…; vid första påseendet on the face of it…
jag ser av brevet I see (find, learn) from…jag ser för mig hur det ska se ut I can visualize (just see)…vad ser hon hos honom? what does she see in him?se ngn i ögonen look sb in…
se eg.:titta på look at; ta en titt på have a look at; uppmärksamt watch; länge gaze (stare) at; nyfiket el. misstänksamt eyese på klockan look at (consult) one's watchhur ser du på saken? what is your view of…?se på tv watch (look at) TVjag ser på dig att… I can tell by your face that…hon såg inte åt mig bildl. she ignored my very presence
reflexivt verbsåg, sett~ sig a) känna sig el. t.ex. föranlåten feel; anse sig el. vara el. t.ex. tvungen, besegrad find oneself, be b)se sig i spegeln look (have a look) at oneself in the mirrorse sig för look out, take care; gå försiktigt watch one's step, look where one is goingse sig om, se se sig omunder se
partikelverbse anse tiden an wait and see; bida sin tid bide one's timese borteg. look away (another way)se efterta reda på see <om if>; leta lookse efter [om det finns] i lådan look (have a look) [for it] in…övervaka look after; passa mind, have an eye to, take care ofse fram mot (emot)glädja sig åt look forward tose sig förse under sese inman ser in det är insyn you (one) can see inse nedlook downse ned på bildl. look down on; förakta äv. despisese omt.ex. en film see…againse till look after; ordna look to; sköta om attend tose om sitt hus bildl. set (put) one's house in orderse sig om vända sig look roundse sig om efter söka look about (round, out) forse sig om (omkring) [i staden] look (have a look) round [the town]se pålook on; iakttaga watchser man på! överraskat well, what do you know!; jo jag tackar jag well, well!, I say!; då man får syn på ngn well, look who's here!se tillordna med see tose till att ngt blir gjort see [to it] that…se se efter b)jag har inte sett till honom på länge I haven't seen him…jag ser inte till honom mycket numera I don't see much of him…se tillbakase tillbaka [i tiden] look back [into the past]se upptitta upp look up, raise one's eyes <från from>se upp till beundra look up toakta sig look (speciellt amer. watch) out <för for>; vara försiktig take care, be carefulse upp för bilen (trappsteget)! mind…!se upp för dörrarna! på tunnelbana mind (stand clear of) the doors!se uttitta ut look outha visst utseende look <som like>se ut att (+ inf.) look like + ing-form; verka seem to + inf.se ut som om look (verka seem) as ifhur ser han ut? vad har han för utseende what does he look like?; är han arg el. sjuk etc. how does he look?det ser illa (mörkt) ut it looks (things look) badhur ser jag ut i håret? how does my hair look?, how's my hair?så här ser ut! what a mess!det ser så (inte bättre) ut it looks (seems very much) like itdet ser ut att bli regn it looks like rainväljase ut ngt [åt sig] choose (pick out)…; jfr utsese överse igenom look over; gå över overhaul; revidera revise
© NE Nationalencyklopedin AB