Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

aldrigadverbom tid neveraldrig mer never again (any more), no morealdrig mer krig! no more war!aldrig någonsin allm. förstärkande never [in my (your osv.) life], never evernästan aldrig hardly (scarcely) ever; speciellt amer. almost neverännu aldrig never yetman ska aldrig säga aldrig never say neverförstärkt negation neveraldrig i livet! kommer inte på fråga! not on your life!det kan jag aldrig tro! that I can't believe!, it can't be possible!hur lite etc. som helstaldrig så lite the least little bitde må vara aldrig så vänliga however kind they may be
tapptadverbge tappt give inge aldrig (inte) tappt! äv. never say die!
ändlösadjektiv~tendless; som aldrig tar slut interminable; matem. infinite
svikandeadjektivoböjl.[med] aldrig svikande… [with] never-failing (unfailing, unflagging, umremitting)…
vikandeadjektivoböjl.t.ex. priser recedingvikande konjunkturer recession (sg.)aldrig vikande ständig incessant; outtröttlig indefatigable
någonsinadverbeveraldrig någonsin, se under aldrigså mycket jag någonsin kan as much as ever I (as I possibly) canom du någonsin skulle behöva pengar if ever (at any time) you should want money
misströstaintransitivt verb~de, ~tdespair <om of>man ska aldrig (inte) misströsta vard. never say die
citatsubstantiv~et, =quotationhan sa citat'vi ger aldrig upp' slut citat he said, quote,…,unquote
osvurenadjektiv-svuret, -svurnaosvuret är bäst better not be too certain; man vet aldrig you never can tell
citeratransitivt verb~de, ~tquote; anföra som exempel cite; skrift el. författare äv. quote fromhan sa, jag citerar'vi ger aldrig upp' …, quote…
© NE Nationalencyklopedin AB