Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

aktningsubstantiv~enrespect, esteem <för for>; deference <för to>hysa aktning för ngn feel respect for sb, respect sbstiga i ngns aktning rise in sb's esteem
betygatransitivt verb~de, ~tintyga certify; bekräfta vouch for <att it that>tillkännage declare, profess; uttrycka express <ngn sin aktning one's respect for sb>
andaktsubstantiv~en, ~erdevotion; friare el. aktning reverence; andaktsövning devotions (pl.)ät den med andakt! enjoy it – it's something special!
respektsubstantiv~enrespect; aktning esteem, regard; fruktan aweha respekt för ngn have respect for sb, hold sb in [great] respectsätta sig i respekt hos ngn make sb respect onemed all respekt för… with all [due] deference to…
vördnadsubstantiv~enreverence, veneration; aktning respect; hänsyn deferencebetyga ngn sin vördnad pay reverence (one's respects) to sbhysa vördnad för hold…in veneration (reverence)inge ngn [skräckfylld] vördnad inspire sb with awevisa vördnadrespekt för show respect for
bristaintransitivt verbbrast, brustitsprängas burst; om blodkärl äv. rupture; slitas (brytas) av break, snap; spricka el. ge vika give waybrusten blindtarm med.  ruptured appendixbrustna illusioner shattered illusionsmitt tålamod brast my patience gave waybrista i gråt burst into tearsbrista [ut] i skratt burst out laughing, burst into laughterfattas fall short, be wanting (lacking)brista i aktning äv. fail in respect
allpronomenallt, allamed följande subst. ord all; varje everymed all aktning with all [due] respectha all anledning att (till) have every reason to (for)allt annat än anything butalla böckerna all the booksalla dagar (somrar) every day (summer)i alla fall in any case, anyhowalla människor säger detsamma everybody says the sameallt möjligt all sorts of thingsalla sätt in every wayfriståendese alla, alltdet är icke allom givet it is not everybody's lot (good fortune)adjektivoböjl.slut overså är den sagan all bildl. that's the end of that [story]
sjunkaintransitivt verbsjönk, sjunkitsink; falla fall, drop; om t.ex. pris äv. decline; gå nedel.sjö., gå under go downpriserna har sjunkit …have fallen (gone down, declined)temperaturen sjunker …is going down äv. om feber, …is falling[vattnet i] sjön har sjunkit the water level has sunksjunka djupt eg. sink deep; bildl. sink lowsjunka i ngns aktning go down (sink) in sb's estimationsjunka i pris go down in price
partikelverbsjunka ihopfalla ihop collapse; krympa shrinksjunka nedsjunka ned i gyttjan sink into…sjunka ned i en fåtölj drop into…sjunka undanom vatten sink, subside
2 visatransitivt verb~de, ~tallm. show; åld., jur. shew; peka point < out (to)>; förete äv. present; visa tecken på exhibit, display, demonstrate; bevisa, utvisa el. äv. provekyrkklockan visar rätt tid (visade 12.15) the church clock tells the right time (pointed to 12.15)detta visar att han är… äv. this shows him to be…undersökningen visade att… äv. the investigation made it plain (revealed) that…visa aktning för ngn pay respect to sbvisa tacksamhet äv. be gratefulvisa en tendens till show (manifest, evince) a tendency tovisa ngn vägen till äv. direct sb tovisa ngn på dörren show sb the doorvisa ngn till hans rum äv. conduct sb to…termometern visar [på] 20 grader äv. the thermometer says (registers) 20°
reflexivt verb~de, ~tvisa sig show oneself; framträda appear; om person äv. make one's appearance; bli tydlig become apparent; synas äv. be seen; om sak äv. manifest itselfdet visade sig att beräkningarna var it turned out (appeared) that…det kommer att visa sig om… it will be seen whether…detta visade sig vara ogenomförbart this (that) proved (was found) [to be] impracticableuppgiften visade sig vara felaktig …proved (turned out) to be erroneous (misleading)visa sig från sin bästa (sämsta) sida appear at one's best (worst), show to best advantage (to disadvantage)
partikelverbvisa framförete show; lägga fram [till beskådande] exhibit, displayvisa invisa in ngn i ett rum show sb into a roomvisa in honom till mig! send him [in] to me!visa omkringvisa ngn i fabriken show sb round the factoryvisa uppt.ex. pass show; ta fram produce; resultat show; t.ex. ett bokslut äv. producevisa ut ngnorder (send) sb out
© NE Nationalencyklopedin AB