Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

aktatransitivt verb~de, ~tvara aktsam om be careful with; ta vård om take care of; skydda guard, protect <för from>akta huvudet! mind your head!aktas för stötar! på etikett Handle with care!, Fragileaktas för väta! Keep dry!värdera esteem; respektera respect; jfr aktadreflexivt verb~de, ~takta sig take care <för att göra det not to do that>; vara på sin vakt be on one's guard <för against>; se upp look out <för for>akta dig! take care!, look out!
nogaadverbprecis o.d. precisely, exactly accurately; ingående closely; in i minsta detalj minutely; strängt strictly; omsorgsfullt carefullyakta sig noga för att (+ inf.) take great (good) care not to + inf.hålla noga reda på böckerna keep a careful (a strict) check on…lägga noga märke till… note (mark)…carefullynoga räknat strictly [speaking]jag vet inte så nogahur (när) I don't know [very (quite)] exactly…adjektivoböjl.omsorgsfull careful; samvetsgrann scrupulous; kinkig particular <med (om) ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout (as to)…>; jfr äv. noggrannvara noga med att (+ inf. äv.) make a point of + ing-formdet är inte så noga [med det]! it's not all that important!
delsubstantiv~en, ~arallm. part (jfr ex. under del); ibland portion; avdelning section; band volume; komponent component; bråkdel fractionblandas med en del vatten …one part of water
i delvis pronominella uttryck av typen 'en [hel] del [av]' o. liknandeen del somligt something, [some] part of it; somliga someen del av befolkningen part of the populationen del vatten (resp. av vattnet) rann ut some (resp. some of the) water…en del brev (resp. av breven) förstördes some letters (resp. of the letters) were destroyed, a number of (resp. of the) letters were destroyeden del av brevet some (part, om bestämd del a part) of the letter
en hel del åtskilligt a great (good) deal, plenty; vard. [quite] a loten hel del brev (resp. av breven) förstördes a great (good) many (quite a few) letters were destroyed, a fair (considerable) number (vard. [quite] a lot) of letters were destroyeden hel del brev äv. plenty of letters
större delen av klassen most of the classstörsta delen av klassen the greater part of the class, the majority of the class
till dels el. till en del delvis in part, partly; några some of themtill stor del largely, to a large (great) extent (degree)till största delen for the most part, mostlytill en viss del to some extent
avseende respecti (till) alla delar in all respects, in every respect, throughouttanklös är du också för den delen …as far as that goes, …for that matter, …if it comes to that
'sak'ta båda delarna! bägge två take both (the two) [of them]du måste göra endera delen …one thing or the other, …one of the two
[å,] för all del! ingen orsak! don't mention it!, [oh,] that's [quite] all right!; speciellt amer. you're welcome![ja,] för all del, det kan jag väl göra all right, I'll do itnej, för all del! visst inte! oh no, by no means!; not in the least!, certainly not!; why [no], not at all!akta dig för all del för att… whatever you do, take care not to…
andel share; beskärd del lotha del i ha intressen i have a share (an interest) in; vara inblandad i be concerned (implicated, mixed up) inrum med del i kök …with use of kitchenha sin del i bidra till contribute to; jfr deltagaför egen del kan jag… personally (for my [own] part) I can…för min del tror jag… as for me (as far as I am concerned), I think…, I for one think
kännedomdel av be informed (notified) of (about)ta del av [innehållet i] study (acquaint oneself with) [the contents of]
passatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge akt på attend (pay attention) to; hålla ett öga på keep (have) an eye on; se efter see to, look after; maskiner o.d.:sköta äv. operate; övervaka äv. watch [over]passa barn se efter barn look after (take care of) children; sitta barnvakt babysitpassa telefonen answer the telephonepassa tiden vara punktlig be punctual, be (come) in timepassautnyttja tillfället take the chance (opportunity)passakomma i tid till tåget be in time for the train
vara lagom (avpassad) el. lämpa sig el. avpassa el. anpassa fit spec. om konkr. ting, suit <efteri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; vara lämplig be fit[ting] <till for>; be suitable <till for; för to>; vara läglig el. bekväm be convenient <ngn to sb>den t.ex. jackanpassar precis it fits perfectly (is a perfect fit)den passar inte alls it doesn't fit at all (fits very badly)möbeln passar inte här …is out of place hereom det passar er är lägligt if it is convenient to you, if it suits you, if it is all right with [(for) you]när det passar henne when it suits her; när hon har lust äv. when she chooses (likes)det passar mig utmärkt it suits me fine
med prepositionskonstruktion:
de passar för varandra they are suited to each otherdet passar [in] i sammanhanget it fits [into] the contextnyckeln passar inte i (till) låset the key doesn't fit the locken slips som passar till kostymen a tie that goes well with (that matches)…han passar bra till fritidsledare o.d. he is cut out el. is the right sort of man for (to be) a…
vara klädsam suit, become; anstå be becoming <ngn for sb>; osv.; jfr passa, b
kortsp. pass, say `no bid'
sport.passa [bollen] pass [the ball]
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) lämpa sig el. vara lämpligt be convenient (opportune) b) anstå be becoming, be fitting <för ngn for sb>; become <för ngn sb>det passar sig inte it is not proper (vard. not good form, not done) c) se upp; look out <för for>; akta sig take care of oneself
partikelverbpassa ihopitr.: konkret fit [together]; friare fit in; stämma tally, square <med with>passa ihop [med varandra] om personer suit (be well suited to) each other, get on well togetherpassa ihop med ngt match…tr. fit…together; tekn. joint, join…togetherpassa intr. fit…in (into)itr. fit [in]; tekn. äv. gearpassa in i fit (bildl. äv. dovetail) [into]det passar precis in på honom the description fits him exactlypassa påpassa på medan… take the opportunity while…passa på att (+ inf.) take the opportunity to + inf.passa uppvid bordet wait <bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (amer. on)>passa upp på ngn wait on sb
setransitivt verb och intransitivt verbsåg, settsee; titta look; få syn på äv. catch sight ofdet kan ses med blotta ögonen it can be seen; jfr vidare sesjag ser [att läsa] utan glasögon I can see [to read]…se bra (dåligt) ha bra (dålig) syn have good (bad) eyesightom jag inte ser fel if my eyes do not deceive mejag såg fel (rätt) vanl. I was mistaken (right)som jag ser det har du rätt as I see it…, in my opinion…jag ser det som min plikt I regard it as…jag tål inte sehonom I can't stand the sight of…råkase see; ngn el. ngt äv. catch sight ofse nu let's see nowjag får se om jag kommer I may come, I'll seedet får vi se we'll see about thatlåt mig se tänka let me seedu ska [få] se att han kommer I bet he will come; he will come, you'll seedär ser du [själv]! there you are!
väl (illa) sedd popular (unpopular)ekonomiskt sett economically; ur ekonomisk synpunkt from an economic point of viewi stort sett på det hela on the whole; i allmänhet generally (broadly) speaking; nästan almostytligt settär if one looks at it superficially…; vid första påseendet on the face of it…
jag ser av brevet I see (find, learn) from…jag ser för mig hur det ska se ut I can visualize (just see)…vad ser hon hos honom? what does she see in him?se ngn i ögonen look sb in…
se eg.:titta på look at; ta en titt på have a look at; uppmärksamt watch; länge gaze (stare) at; nyfiket el. misstänksamt eyese på klockan look at (consult) one's watchhur ser du på saken? what is your view of…?se på tv watch (look at) TVjag ser på dig att… I can tell by your face that…hon såg inte åt mig bildl. she ignored my very presence
reflexivt verbsåg, sett~ sig a) känna sig el. t.ex. föranlåten feel; anse sig el. vara el. t.ex. tvungen, besegrad find oneself, be b)se sig i spegeln look (have a look) at oneself in the mirrorse sig för look out, take care; gå försiktigt watch one's step, look where one is goingse sig om, se se sig omunder se
partikelverbse anse tiden an wait and see; bida sin tid bide one's timese borteg. look away (another way)se efterta reda på see <om if>; leta lookse efter [om det finns] i lådan look (have a look) [for it] in…övervaka look after; passa mind, have an eye to, take care ofse fram mot (emot)glädja sig åt look forward tose sig förse under sese inman ser in det är insyn you (one) can see inse nedlook downse ned på bildl. look down on; förakta äv. despisese omt.ex. en film see…againse till look after; ordna look to; sköta om attend tose om sitt hus bildl. set (put) one's house in orderse sig om vända sig look roundse sig om efter söka look about (round, out) forse sig om (omkring) [i staden] look (have a look) round [the town]se pålook on; iakttaga watchser man på! överraskat well, what do you know!; jo jag tackar jag well, well!, I say!; då man får syn på ngn well, look who's here!se tillordna med see tose till att ngt blir gjort see [to it] that…se se efter b)jag har inte sett till honom på länge I haven't seen him…jag ser inte till honom mycket numera I don't see much of him…se tillbakase tillbaka [i tiden] look back [into the past]se upptitta upp look up, raise one's eyes <från from>se upp till beundra look up toakta sig look (speciellt amer. watch) out <för for>; vara försiktig take care, be carefulse upp för bilen (trappsteget)! mind…!se upp för dörrarna! på tunnelbana mind (stand clear of) the doors!se uttitta ut look outha visst utseende look <som like>se ut att (+ inf.) look like + ing-form; verka seem to + inf.se ut som om look (verka seem) as ifhur ser han ut? vad har han för utseende what does he look like?; är han arg el. sjuk etc. how does he look?det ser illa (mörkt) ut it looks (things look) badhur ser jag ut i håret? how does my hair look?, how's my hair?så här ser ut! what a mess!det ser så (inte bättre) ut it looks (seems very much) like itdet ser ut att bli regn it looks like rainväljase ut ngt [åt sig] choose (pick out)…; jfr utsese överse igenom look over; gå över overhaul; revidera revise
© NE Nationalencyklopedin AB