Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

accentsubstantiv~en, ~eraccent; tonvikt stress
3 gravadjektiv~tfonet.grav accent accenttecken grave accent
accentteckensubstantiv-tecknet, =accent, stress mark
uttalsubstantiv~et, =pronunciation <av of>; persons sätt att tala accent; artikulation articulationha bra engelskt uttal äv. have a good English accent
dialektsubstantiv~en, ~erdialecthan talar dialekt he speaks a dialect (with a regional accent)
betoningsubstantiv~en, ~aremphasis, stress, accent, accentuation samtliga äv. fonet.med betoning bildl. with the emphasis on
tonviktsubstantiv~enstress; bildl. vanl. emphasislägga tonvikt[en] stress, put [the] stress on, emphasize äv. bildl.med tonvikt på… bildl. with the accent (focus) on…
betonatransitivt verb~de, ~tframhäva emphasize, stress, lay stress [up]on, accentuate <att the fact that>fonet. stress, put the stress on, accent
brytningsubstantiv~en, ~arlösbrytning breaking [off]; av kol mining; av sten quarryingljusets refraction, diffractioni uttal accent; jfr brytaskiftning:i färg tinge; i smak [extra] flavouroenighet breach, rupture; avbrott breakhans svek ledde till en brytning med familjen … a rupture with his familyen brytning med det förflutna a break with the past
retatransitivt verb~de, ~tframkalla retning irritate; kittla tickle; stimulera stimulate; fysiol. äv. excite; aptiten whetförargareta [upp] irritate, annoy, vex; starkare provoke, exasperate; jfr retashan blev retad för sin brytning he was teased about his accentdet retar mig el. jag retar mig på det I get irritated about it; vard. it gets my back upreta inte upp dig [på…]! don't work yourself (get yourself worked) up [about…]!
© NE Nationalencyklopedin AB