Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

oksubstantiv~et, =yoke äv. bildl.
OKadjektivoböjl.interjektionse okej
okejvard.adjektivoböjl.OK, okayinterjektionOK, okay
klarsignalsubstantiv~en, ~erjärnv. go-ahead (line clear) signal; sjö. el. flyg. clearance signal, all clearfå (ge ngn) klarsignal bildl. get (give sb) the green light (the go-ahead, the OK)
ordningsubstantiv~en, ~arallm. order; ordentlighet el. ~ o. reda orderliness; snygghet tidiness; metod method, plan; system system; föreskrift regulations, rules (båda pl.)[den] allmänna ordningen law and orderupprätthålla (återställa) ordningen maintain (restore) orderhålla ordning i byrålådorna keep…in [good] order, keep…tidydet är ingen ordning med (på) honom han är opålitlig he is unreliable (slarvig careless)jag får ingen ordning på det här I can't get this straight (bli klok på make this out)hålla ordning på… keep…in order (under control)för ordningens skull to make sure; för formens skull as a matter of formdet är helt i sin ordning …quite in order (quite all right); vard. …OKi vanlig ordning som vanligt as usual; i vederbörlig ordning in due coursegöra i ordningngt get…ready (in order), prepare (amer. fix)…göra sig i ordning get readyåtergå till ordningen …to the normal state of thingsföljd order, sequence, succession; tur turnta frågorna i ordning take…in turn (in order)den andra i ordningen the secondbiol.,astron. el. arkit. order
klaradjektiv~tljus el. tydlig o.d. el. allm. clear; om väder el. om t.ex. färg el. solsken äv. bright; om t.ex. hy transparent; om framställning el. stil äv. lucid, limpid; tydlig, om t.ex. språk el. skyldighet el. svar plain; begriplig intelligible; åskådlig perspicuous; tydlig pronounced; avgjord el. om t.ex. favorit odds-on, decided; om t.ex. seger clear, definiteklart besked exact information, a straight answerklar himmel äv. a cloudless skyklar soppa clear soupi (vid) klartbra väder in fair weatherdet blev (stod) klart för mig att it became (was) clear (obvious) to me…; småningom it dawned [up]on me…; jag insåg I realized [clearly]…få ngt klart för sig get a clear idea of sthklart för sig hur… realize how…ha klart för sig vad be clear about (as to)…, have a clear idea of…det är klart äv. that's evident (obvious); givetvis naturally, of coursesaken är klar! that settles it!komma (vara) på det klara med ngt realize…
färdig ready <för, till for; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; uppgjord arranged, settled [up]; vard. fixed up; gjord doneklart slut! over and out!klara, färdiga, gå! ready, steady, go!; amer. ready, set, go!; vid idrottstävlingar on your marks, get set, go!utnämningen blir klar nästa vecka …will be made next weekgöra sig klar get ready <för, till for; att göra ngt to do sth>det är klartfixat nu it's OK nowfår jag vara med? Det är klart! …Of course!är du klar [med arbetet]? have you finished [your work]?; vard. are you through [with your work]?
bra (jfr bättre, bäst)adjektivkomparativ bättre, superlativ bästallm. good; hygglig decent; som det ska vara [all] right; tillfredsställande satisfactory; jfr godbra! good!; vard. fine!, OK!det är (var) bra! äv. that's just right!, that's it (the way)!det var bra att du kom it is (was) a good thing you camedet är bra så! tillräckligt that's enough (plenty), thank youvara braanvändbar att ha be (come in) useful (handy), be of usevad ska det vara bra för? what is the good (use) of that?han är bra på engelska he is good at Englishbranyttig mot förkylning good for a coldett bra tag länge quite a while (time)frisk well, all rightbli bra från sjukdom recover, get wellganska lång good, long[ish]; vard. goodish; ganska stor large, largish
adverballm. well; jfr väl, gott; decently, excellently, satisfactorily; vard. first-rate, finetack, [mycket] bra fine (very well), thankshon dansar bra she is a good dancerha det bra skönt el. bekvämt be comfortableha det bra ställt ekonomiskt be well off, be doing wellha det [så] bra! have a good time!se bra ut a) om person be good-looking b) om sak look all rightmycket el. riktigt quite, very, [quite] too; vard. jolly, awfully; ganska el. alltför rather [too]; jfr ganskabra mycket bättre far betterbra mycket hellre so much ratherjag skulle bra gärna vilja veta… I should very much (dearly) like to know…ljuga bra be a downright liarta bra betalt charge a lot (the earth)
sägatransitivt verbsade (sa), sagtyttra say; tala ˈom el. berätta el. tillsäga tell; betyda mean, convey a)vissa konstr. vid 'say' o. 'tell':säga ngt till (åt) ngn say sth to sb, tell sb sthhan sa sa ˈtill mig att jag skulle komma he told me to comehan sa talade om för mig att han skulle komma he told me (said) [that] he would come
b)andra ex.:säg det! vem vet? who knows?, search me!säg inte det! det är inte säkert I wouldn't say thatsäg ingenting om det här till någon! don't tell anybody [about this]!säg stopp! säg till när jag har hällt upp lagom mycket say when!
säga ngn ett sanningens ord tell sb a few home truthsså att säga so to speak (say), as it werehan är sparsam för att inte säga snål …, not to say stingyom jag får säga det själv though I say it myselffår jag sägaanvända förnamnet Anna? may I call you Anna?det är lätt för dig att säga that's easy for you to saydet kan jag inte säga I can't (couldn't) tell (say)man kan inte säga annat än att… there is no denying that…om, låt oss säga,tre dagar in, [let's] say,…och det ska du säga! t.ex. du som själv kommer för sent you are the one to talk!kom snart, ska vi säga i morgon? …[shall we] say tomorrow?det vill säga (förk.d.v.s.) that is [to say]förk.i.e.vad vill det här säga? what does this mean?, what is the meaning of this?det vill inte säga lite that is saying a good deal (quite a lot)säga vad man vill, men hon… I'll say this for her, she…; say what you like (will), but she…
gör som jag säger do as I say (tell you)jag säger då det! well, I never!; well, well!; well, I must say!det säger jag ingenting om det har jag ingenting emot I have nothing against (to say to) thatjag bara säger som det är I am merely stating factsvad var det jag sa? I told you so!, what did I say (tell you)?då säger vi det! that's settled, then!; all right, then!; OK, then!säger du det? really?, you don't say [so]?det säger du bara! you don't mean it reallyvad säger du om det? how do you like that?vad säger du om förslaget? vanl. what do you think about…?tänk på vad du säger var försiktig mind your P's and Q'sdet säger allt! that says it all!, it speaks volumes!det säger en hel del om hans förmåga that tells us quite a lot about…vem har sagt det? who said that (so)?; åt dig äv. who told you [that (so)]?namnet säger mig ingenting the name conveys nothing to mesom ordspråket säger as the saying goes
jag har hört sägas att… I have heard [it said] that…det sägs att han är rik he is said to be rich, it is said (they say, people say) that he is rich
sagt och gjort no sooner said than donesagt är sagt! om löfte a promise is a promise!det är lättare sagt än gjort it is easier said than donedet är för mycket sagt that is saying too muchdärmed är inte sagt att… it does not follow that…, that is not to say that…som sagt [var] as I said before, as I told youoss emellan sagt between ourselves (you and me)
reflexivt verbsade (sa), sagtdet säger sig självt it goes without saying, it stands to reasonhan sa sig att… he told himself that…det låter säga sig förefaller rimligt that's quite plausible
partikelverbsäga eftersäg efter mig! say (repeat) this after me!säga emotcontradict; framför allt i nekande o. frågande satser gainsaysäga ifrånsäg ifrån säg till mig (honom etc.) när du blir trött tell me (him etc.) when…, let me etc. know when…han sa ifrån [på skarpen] he put his foot downhan sa bestämt ifrån att han inte ville göra det he flatly refused to do it, he firmly declared that he would not do itsäga omsäga tillbefalla tell, ordersäga till [ngn] ge [ngn] besked tell sb, let sb knowsäga till om ngt beställa order (be om ask for) sthom ni önskar något så säg till! …, just say so!, …just say the word!säg till [när det räcker]! say when!säg till honom att komma tell him to comehan har ingenting att säga till om he has no say (influence)han har en hel del att säga till om he has a great deal of say (influence)säga uppanställd vanl. give…notice; hyresgäst vanl. give…notice to quit; avtal el. abonnemang o.d. cancel; kontrakt äv. give notice of termination of; fordran el. inteckning el. lån call insäga upp bekantskapen med ngn, se under bekantskapsäga upp sig give [in one's] noticesäga åtsäga åt ngn att (+ inf.) tell sb to + inf.jag har sagt åt honom att du tänker flytta I have told him that…
© NE Nationalencyklopedin AB