Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

A-postsubstantiv~enfirst-class mail
stendövadjektiv~tstone-deaf, …[as] deaf as a post
postsubstantiv~en, ~erbrev o.d. post, mailavgående (inkommande) post outgoing el. outward (resp. incoming el. inward) post (mail, letters (pl.))har posten kommit? has the post come yet?har jag fått någon post? is there any mail for me?, are there any letters for me?skicka…med (per) post post…, mail…, send…by post (mail)med dagens post a) inkommande with today's letters (post etc.) b) avgående by today's post (mail)
postkontor post officegå på posten go to the post officejobba på posten be working at the Post Office
hand., i bokföring o.d. item, entry; belopp amount, sum; varuparti lot, parcel, consignment; börs. blockbetala i poster …by instalments
data., i databas etc. record, entry
mil., vaktpost sentry, sentinel; postställe el. äv. friare post, stationstå på post be on guard, stand sentrystanna på sin post remain at one's post
befattning post, appointment
vikariatsubstantiv~et, =anställning deputyship, post (work, job, jfrarbete) as a substitute (a deputy), temporary post (job), locum-tenency; som lärare post (job) as a supply teacher; jfr vikarie
lektoratsubstantiv~et, =skol. post as a senior master osv.; jfr lektor; univ. lectureship
värdeförsändelsesubstantiv~n, ~rpost. a) assurerat paket insured parcel b) brev: rek. registered (ass. insured) letter
reklamationsubstantiv~en, ~erklagomål complaintpost., efterlysning av brev (paket) inquiry concerning a missing letter (parcel)
arbetssökandeadjektivoböjl.…in search of worksubstantiv~n, =, [de] arbetssökande the jobseekers, the applicants for a job (post)
affischeratransitivt verb~de, ~tplacard; friare advertiseintransitivt verb~de, ~tpost bills (resp. a bill)
affischsubstantiv~en, ~erposter; för reklam o.d. bill, placard; mindre flyersätta upp en affisch put (stick) up (post) a bill (placard)
© NE Nationalencyklopedin AB