Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

övertygadadjektiv-tygat, ~esäkervara övertygad om att sats (om ngt) be sure (convinced) that sats (of sth)ni kan vara övertygad om att… you may rest assured that…trosvissen övertygad socialist a convinced (dedicated) socialisten övertygad katolik a devout Catholic
förvissatransitivt verb~de, ~tförvissad övertygad convinced <om ngt (om att…) of sth (that…)>ni kan vara förvissade om att… you may rest assured that…reflexivt verb~de, ~tförvissa sig om ngt (om att…) make sure of sth (that…)
övertygatransitivt verb~de, ~t (jfr äv. övertygad)convince <ngn om ngt sb of sth>övertyga ngn om att han har… convince sb that he has…svaret övertygar inte the answer is not convincingövertyga sig om ngt make sure of sth, ascertain sth
vissadjektiv~tvanl. pred.:säker certain <om (på) of>; sure <om (på) of (about)>; förvissad assured; övertygad äv. positive, convinceddet är visst och sant it is true [enough] (attr.): särskild certainbestämd a) om tidpunkt certain, given b) om summa fixeden vissBo Andersson a certain…[en] vissskicklighet a certain degree of…[en] vissoro el. med vissframgång with a certain amount of…, some [degree of]…i viss mån to a certain (some) extent, in a certain (some) degreei vissa avseenden in some respects (ways)hon har något visst odefinierbart she has [got] a certain something
fulltadverbcompletely, wholly, fully, to the full, quite; jfr ex.det är fullt förståeligt att… it is quite understandable that…, it is easy to (one can readily) understand that…fullt medveten om att… fully aware that…fullt övertygad om att… firmly convinced that…njuta helt och fullt av ngt enjoy sth to the fulltro fullt och fast på… believe firmly in…ha fullt upp att göra have plenty to do, have one's hands fullarbeta för fullt work full steam, work like madmed radion på för fullt with the radio on at full blastinte fulltett år not quite…
riktigtadverb (jfr äv. rätt); korrekt rightly, correctly; efter verb ofta äv. right; vederbörligen duly, properly; förstärkande:verkligen really (vard. real), downright; alldeles el. ganska quite, absolutely; vard. perfectly; ordentligt properly, thoroughlyalldeles riktigt! quite right!, quite so!som du mycket riktigt anmärker …very properly (quite rightly) remarkhan kom också mycket riktigt and he came, sure enoughha det riktigt bra bekvämt be quite comfortable (ekonomiskt well off)jag mår inte riktigt bra I am not feeling quite well (all right)han är inte riktigt klok …not quite right in the head, …not all therehan var inte riktigt nöjd …not quite (altogether) pleasedriktigt ordentligt så det förslår with a vengeanceinnan jag var riktigt vaken …properly awakejag är inte riktigt övertygad …not fully convincedgöra en sak riktigt do…righthandla riktigt act rightlyjag vet inte riktigt I don't exactly know
säkeradjektiv~t, säkraförvissad el. övertygad sure, certain äv. vissotvivelaktig <på (om) of (about)>alldeles säker el. vid påstående o.d. positive < about>; full av tillförsikt confident < of>; utom fara el. riskfri el. pålitlig safe <fört.ex. anfallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; trygg, inte utsatt för fara secure <fört.ex. anfallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom, against>; tillförlitlig safe, reliable, sure; stadig steady; betryggad assured; osviklig unerring, infallible; som efterled i sammansättn. med betydelsen 'motståndskraftig' [-]proof; jfr stöldsäker, stötsäkerm.fl.säkert bevis certain (sure, positive) proofha säker blick för ngt have a sure eye for sthen säker chaufför (bilförare) a safe driverett säkert [göm]ställe a safe [hiding-]placemed säker hand with a sure (steady) handen säker investering a safe investmentfrån säker källa on good authority, from a reliable source (quarter)säkra papper hand. good securities, blue-chip investmentsgå mot en säker seger …a sure (secure) victoryvara på den säkra sidan be on the safe side, play safeen säker skytt a sure shotdet säkraste sättet att (+ inf.) the surest way of + ing-formett säkert tecken a sure signdet är [alldeles] säkert otvivelaktigt it is [quite] certain, there is no doubt about itär det säkert? äv. are you sure (certain) [of (about) that]?så mycket är säkert att… so (this) much is certain that…det är säkrast att du tar paraply you had better take an umbrella to be on the safe sidevar inte för säker! don't be too sure (confident)!isen är säker the ice is safekänna sig säker feel secure (safe)vara säker på handen have a sure (steady) handär du säker [på det]? are you sure (certain) [about that]?det kan du vara säker på (var så säker) you may be certain (sure); vard. [you] bet your life, you bet, make no mistakejag är säker på att hon kommer I am certain (sure, positive) that…han tog det säkra för det osäkra och… to be quite sure (to be on the safe side) he…det är bäst för mig (dig osv.) att ta det säkra för det osäkra I (you osv.) had better be on the safe side (take no chances, play safe), better safe than sorry
© NE Nationalencyklopedin AB