Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

överraskningsubstantiv~en, ~arsurpriseglad (obehaglig) överraskning pleasant (unpleasant) surprisedet kom som en överraskning för mig it came as (was) a surprise to me, it took me by surprisetill min stora överraskning much to my surprise, to my great surprise
obehagligadjektiv~tallm. unpleasant, disagreeable <för, mot to>; otrevlig äv. nasty; om situation awkwarden obehaglig överraskning an unpleasant surprise
gladadjektivglattuppfylld av glädje happy; nöjd el. belåten pleased <över about (with)>; svagare el. vanl. endast pred. glad <över about; över attsatsskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[that] sats>skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. SEM-group saknassamtliga äv. i hövlighetsfrasergladlynt cheerful; uppsluppen el. munter merryglad [och trevlig] jollyglada färger bright (cheerful) coloursglada nyheter good news (sg.)glad påsk! [A] Happy Easter!Glada änkan the Merry Widowen glad överraskning a pleasant surprisegöra ngn glad make sb happydu kan vara glad,att det inte är värre you may be glad…jag är glad att du kom I am glad (starkare so happy, delighted) that you camevara glad att få ett tips be glad of…
trosubstantiv~nallm. belief < in>; åsikt opinion; tilltro el. tillit, relig. faith äv. trosläratro[n] faith intro, hopp och kärlek faith, hope, and charitytron kan försätta berg faith removes (amer. moves) mountainssätta tro till ngt trust…, believe…, give credit (credence) to…svag i tron of little faithleva i [den] tron att be convinced that, think thathandla i god tro act in good faithtrofasthet el. trohetsvära någon tro och lydnad swear allegiance to sb
transitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttallm. believe; anse el. förmoda äv. think, suppose; vard. reckon; speciellt amer. guess; föreställa sig fancy, imagine; amer. äv. figure
a)utan efterföljande preposition:har han kommit? – Ja, jag tror det …Yes, I think (believe) so, …Yes, I think (believe) he hasdet tror jag beton. det! rather!; amer. absolutely!, you bet!; vard. not half!, for sure!det var det jag trodde [that is] just what I thought, I thought as muchdet tror jag också (vard. med) that's what I think (vard. reckon)!, I think (vard. reckon) so, too!det tror du bara el. det är bara som du tror that's only your idea (imagination), that's what you think, that's all you knowoch det trodde du! you've got some hopes (a hope)!, not likely!jag tror honom inte I don't believe himtro mig, han kommer att take my word for it (believe me)…tro sina [egna] ögon believe (trust) one's [own] eyesjag tror [att] jag stannar en liten stund till I think I'll stay…tror du [att] jag är en idiot? äv. do you take me for a fool?jag tror [alldeles] säkert att han… I feel certain (I am convinced) that he…jag kunde [just] tro det! I am not surprised!, I dare say!du kan aldrig tro,hur (så) …you can't possibly think (imagine)…det var roligt, må du tro! …, I can tell you!, …you may be sure!, you bet…!vad ska man tro? what is one to believe (to make of it)?
b)med efterföljande prepositiontro ngn om ngt believe…of sbtro alla [människor] om gott think well of everybodydet hade jag inte trott om dig positiv överraskning I didn't think you had it in you; negativ överraskning I had not (I wouldn't have) expected that from you, I didn't expect it of youtro ngn om att kunna göra ngt believe sb capable of doing sthtrongn (ngt) allm. believe in…; förlita sig på trust…, have faith (confidence) in…; sätta tro till believe…, credit…, give credit (credence) to…tro på Gud believe in Godjag tror inte på honom det han säger I don't believe him
reflexivt verb~dde, ~tttro sig vara… think (believe) that one is…, believe (imagine) oneself to be…tro sig ha (veta o.d.) believe osv. that one has (knows o.d.); jfr trotro sig om ngt think (believe) oneself (that one is) capable of…
© NE Nationalencyklopedin AB