Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

övergångsubstantiv~en, ~ar (jfr gå överunder )abstr.:eg. crossing <över of>; bildl.:omställning el. skifte changeover; från ett tillstånd till ett annat transition; förändring change; omvändelse conversion äv. polit.övergång till t.ex. annat samtalsämne passing on to; t.ex. högertrafik change-over to; t.ex. fienden el. annat parti going over toövergång förbjuden! do not cross!övergångsställe:vid järnväg o.d. crossing; för fotgängare [pedestrian] crossing; i Storbr. äv. zebra crossing; i USA äv. crosswalk
2 skarvsubstantiv~en, ~arfog joint; sömnad. seam; tekn., äv. t.ex. i film o. inspelningsband spliceförlängningsstycke lengthening-pieceövergång, mellantillstånd intermediate stage, transitional stage
smidigadjektiv~tböjlig el. spänstig flexible; om t.ex. system äv. elastic; om t.ex. lemmar supple; om material pliable, pliant; vig el. rörlig lithe; mjuk:om t.ex. övergång el. ngns sätt smooth and easy; anpasslig el. om person adaptableett smidigt sätt att resa an easy way to…
tväradjektiv~t~t avskuren square; brant sheer, steep; skarp el. oförmodad el. om t.ex. krök el. övergång el. vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; spec. om svar curt; sur el. vresig surlysubstantiv~en, t.ex. ligga (skära ngt) tvären …crosswise, …acrosssätta sig på tvären eg. el. om föremål get stuck crossways; bildl. el. om person become awkward (cussed)
till
till delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
III konjunktion
preposition
Prepositionen till motsvaras vanligen av to i uttryck som åka till England = go to England, från 9 till 12 = from 9 to 12.
till används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skyldigtill under uppslagsordet skyldig, uttrycket ändatill under uppslagsordet ända osv.
Rumsbetydelse
anger riktning och målet för en rörelse tofalla till marken fall to the groundnå upp till knäna reach up to the kneesdet går ett tåg till S. varje timme there is a train to S. every houråka till stan go [in]to town
anger ort vid ord med betydelsen ankomma, ankomst: mindre ort at; land el. större stad inkomma till Heathrow arrive at Heathrow;anlända till London (England) arrive in London (England)
anger destination i vissa uttryck med betydelsen avresa, avgå, gå till forbåten till England the boat for Englandtåget till London the train for Londonköpa biljett till Manchester buy a ticket for Manchester
i betydelsen som går till, som passar till toen dörr till köket a door leading to the kitchennyckeln till skåpet the key to the cupboard
Tidsbetydelse
anger slutet på ett skeende, ofta i framtiden untildansa till långt in på natten dance until far on into the nightuppskjuta till nästa dag postpone until the next day
anger senaste tidpunkten för något bydu ska vara hemma till middagen you must be home by dinnertill dess måste du vara färdig by then…
anger tiden för årstider och större helger at, during; i vissa fall fortill hösten in the autumntill våren ska vi… this summer we are going to…till jul vid jultiden at (during) Christmasreser du hem till jul? are you going home for Christmas?
anger en viss tidpunkt som man bestämt eller som avses forvigseln var bestämd till den 15:e the wedding was decided for the 15thtvå tabletter till natten two tablets for the nightläxorna till torsdag the homework for Thursday, Thursday's homeworkhar vi mjölk till i morgon? have we got milk for tomorrow?
till och med (förk.t.o.m.) up to (om datum äv. until) [and including]från 1999 till och med 2009 …to 2009 inclusive; jfr till
Övergång, förvandling
anger övergång från ett tillstånd till ett annat o.d. intoförändra till change intoväxa upp till grow up intoöversätta till translate into
i uttryck av typen göra (döpa) ngn till ngt oftast utan preposition i engelskan el. ibland as…är döpt till N. …was christened N.detta gjorde henne till en berömd kvinna this made her a famous womanhans utnämning till chef his appointment as manager
Andra fall
till och med han ville prova even he…; jfr till
anger indirekt objekt, dvs. åt vem man ger, säger etc. något to ibland oöversattge ngt till ngn give sth to sb, give sb sthropa till ngn call to sbskriva till ngn write to sbhan sa det till mig he said it to me, he told me
anger mottagare av försändelse el. present forett brev till mig a letter for meen julklapp till dig a Christmas gift for you
anger ändamål fortvå biljetter tillHamlet two tickets for…ha pengar till ngt have money for sth
i uttryck av typen substantiv + till + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. dörren till huset = husets dörr vanligen of; ibland tohan är son till en läkare he is the son of a doctorhan är bror till den åtalade he is brother to the accusedförfattaren till boken the author of the booknyckeln tillsom tillhör skåpet the key of the cupboard
anger övre gräns o.d. to3 till 4 personer 3 to 4 people
anger känslomässig reaktion totill min fasa (skräck) to my horrortill min förvåning to my surprise
uttryck med typen till att…med för att ange ändamål with, el. annan konstruktionkulor används till att skjuta med bullets are used for shooting, bullets are used to shoot with
i betydelsen när det gäller intill antalet in numbertill kvaliteten in quality
adverbytterligare moreen dag till one day more (longer), another dayen kopp te till another…köp tre flaskor till! buy three more…!lika mycket till as much againlite till a little moretre [stycken] bullar till three more (another three) buns; se äv. ex. under köpo. ex. under gång
inkopplad el. på instrumenttavla o.d. on
tillhörande to it (resp. them)en ficklampa med batteri till …and battery [to it el. belonging to it]jacka med kjol och byxor till …with skirt and trousers to match
i vissa uttryckvi skulle just [till att] gå we were just on the point of leaving…och jag till att springa! …and did I start running!till och från då och då off and ondet gör varken till eller från (från eller till) it makes no difference, it is all the same (all one)till och med even; jfr tillåt byn till towards the village
se betonad partikel under respektive verb, t.ex. bjuda tillunder bjuda
i konj. förb.till dess [att] till, until
blipassivbildandehjälpverbblev, blivitbe; vard. get; uttryckande gradvist skeende becomebli avrättad be executedbli överkörd get run overbli civiliserad become civilized
intransitivt verbblev, blivituttryckande förändring become; med adj. äv.:ledigare get; långsamt grow; uttryckande plötslig el. oväntad övergång turn; tillsammans med vissa adj. go; tillsammans med adj. som anger sinnesstämning o.d. oftast benär blir mötet? when will the meeting be (take place)?vad blev resultatet? what was the result?tre och två blir fem three and two make[s] fivehur mycket blir det? how much will that be (does it come to)?det blev märken [på mattan] efter skorna the shoes left (made) marks [on the carpet]det blir nog bra till sist it will probably turn out all right in the enddet ska bli regn it is going to rain, it will raindet blir svårt it will (is going to) be difficultdet börjar bli vinter winter is coming on (setting in)det börjar bli mörkt it is begining to get darkjag vill bli lärare när jag blir stor I want to be (become) a teacher when I grow uphan blev 95 år [gammal] he lived to be ninety-fivebli [till] en vana become a habitdagarna blev till veckor days grew into (became) weeksbli blind go (become) blindbli frisk get well, recoverhan blev förvånad he was astonishedbli kär fall in lovebilden blev lyckad the picture came out wellfesten blev lyckad the party was a successbli sjuk fall (be taken, become) ill
förbli remain, staybli hemma stay (remain) at homebli liggande (sittande) inte resa sig remain lying (seated)
låta blingn (ngt) leave (let)…alone, keep one's hands off…låta bli att (+ inf.) a) avstå från refrain from (avoid) + ing-form b) sluta med leave off (give up, stop) + ing-formjag borde låta bli [att gå] I ought not to [go]jag kan inte låta bli att skratta I can't help laughingdet är svårt att låta bli it is difficult not tolåt bli det där! don't [do that]!; sluta! stop it (that)!; vard. cut it out!
partikelverb (uttryck som inte tas upp här söks under partikeln, t.ex. bli fastunder fast)bli avkomma till stånd take place, come offdet blir aldrig av för mig att (+ inf.) I never get round (around) to + ing-formdet blev ingenting av med resan …came to nothingta vägen osv.var blev han av? where has he got to?vad ska det bli av honom? what is going to become of him?bli av med förlora lose; få sälja dispose of; bli kvitt get rid ofbli bortautebli stay awayjag blir inte borta länge I shan't be [away] longbli ifrån sigbe beside oneself; starkare go frantic <av with>bli kvarstanna remain, stayse bli övernedanbli tillcome into existence (being); födas be bornbli till sig get excited, be [quite] upsetbli utanlottlös [have to] go without, get nothingbli utom sigse bli ifrån sigovanbli överbe over, be left [over]
© NE Nationalencyklopedin AB