Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

öppenadjektivopen; offentlig, om t.ex. plats public; uppriktig frank, candidöppen tävlan public competition, open competitionvara öppen mot ngn be open with sb, be frank with sb
torgsubstsalutorg market place, marketöppen plats square
spissubstelektrisk cooker; amer. stove; gasspis gas stove; köksspis kitchen rangeöppen spis fireplacestå vid en öppen spis be busy cooking
tillgängligadjektivaccessible <för to>; om t.ex. resurser available <för ngn to sb; för ngt for sth>; öppen open <för to>med alla tillgängliga medel by every available meansom personvara tillgänglig be easy to approach
1 plan (-en -er)substöppen plats open space, piece of ground; liten, t.ex. framför hus, areabollplan etc. ground, field; tennisplan courtplanritning plan <till for, of>planering etc. plan < for>ha planer på ngt plan sthha planer på att göra ngt plan to do sth; amer. plan on doing sth
2 vårdsubstcare <om, av of>; uppsikt charge <om, av of>; jur. custody <om, av of>sluten vård institutional care; på sjukhus hospital treatmentöppen vård non-institutional carefå god vård be well looked afterha vård om have charge of, have care of
friadjektivfree; öppen, oskymd opendet står dig fritt att göra det you are free to do it, you are at liberty to do itvara fri från misstankar be clear of suspicion, be above suspicioni det fria in the open, in the open air
2 låtahjälpverblåta ngn göra ngt a) inte hindra let sb do sth; tillåta allow sb to do sth b) se till att get sb to do sth; förmå make sb do sthlåta göra ngt se till att ngt blir gjort have sth done, get sth donelåt oss göra det! let's do it!låta ngn förstå att… give sb to understand that…låta dörren stå öppen leave the door openlåta ngt (ngn) vara leave sth (sb) alone, let sth (sb) alone
ställaverbput, place, standställa dörren öppen leave the door openställa ngn inför ett problem confront sb with a problemställa ngn inför valet mellan… make sb choose between…ställas inför valet mellan… have to choose between…ställa en fråga till ngn ask sb a question, put a question to sbställa ngt till förfogande make sth availableha det bra ställt ekonomiskt be well offställa in setställa sin klocka set one's watch <efter ngt by sth>ställa väckarklockan på ringning klockan sex set the alarm clock for six o'clockuppställa, t.ex. villkor make; lämna, t.ex. garanti giveställa sig placera sig place oneselfställ dig här! stand here!ställa sig i kö (rad) queue up, line upställa sig i vägen för ngn put oneself in sb's wayställa sig upp stand up, rise
verb och partikelverbställa ifrån sig ngtput sth down; undan put away sth; lämna el. glömma leave sth behindställa inställa in ngt put sth in; reglera adjust sth <efter to>ställa in radion på en station tune in a stationställa in sig på ngt bereda sig på prepare oneself for sth; räkna med count on sthställa sig in hos ngn ingratiate oneself with sb; vard. cringe to sb, suck up to sbge återbud om etc.se inställaställa omplacera om rearrangeställa till medanordna arrange, organize; sätta i gång med start; t.ex. bråk make; vålla causevad har du nu ställt till med? what have you been up to now?ställa undanput asideställa uppplacera put up; t.ex. schackpjäser lay out; ordna, i t.ex. grupper place, arrangeuppbåda:t.ex. en armé raise; ett lag put upgöra upp:t.ex. program, rapport draw upframställa:t.ex. teori put forward, advance; t.ex. villkor make; t.ex. regel lay downdelta take part, join in; vara villig stand by, show willingställa upp mot i tävling meetställa upp som presidentkandidat run for the presidency
© NE Nationalencyklopedin AB