Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åtskilligtadverba good dealåtskilligt förvånad more than somewhat surprisedåtskilligt över en miljon kronor well over…
åtskilligadjektiv~tåtskillig o. åtskilligt fören. a great (good) deal of, considerable, not a little; självst. a great (good) dealåtskilligt skulle kunna tilläggas äv. several things might be addeddet finns åtskilligt nytt there are a number of new things, there is a great deal that is newåtskilliga fören.el.självst.:flera several; några some; fören. äv.:många quite a number of, a great (good) many; olika variousdet finns åtskilligasom anser det there are several [people]…åtskilliga av de närvarande äv. quite a number of those present
delsubstantiv~en, ~arallm. part (jfr ex. under del); ibland portion; avdelning section; band volume; komponent component; bråkdel fractionblandas med en del vatten …one part of water
i delvis pronominella uttryck av typen 'en [hel] del [av]' o. liknandeen del somligt something, [some] part of it; somliga someen del av befolkningen part of the populationen del vatten (resp. av vattnet) rann ut some (resp. some of the) water…en del brev (resp. av breven) förstördes some letters (resp. of the letters) were destroyed, a number of (resp. of the) letters were destroyeden del av brevet some (part, om bestämd del a part) of the letter
en hel del åtskilligt a great (good) deal, plenty; vard. [quite] a loten hel del brev (resp. av breven) förstördes a great (good) many (quite a few) letters were destroyed, a fair (considerable) number (vard. [quite] a lot) of letters were destroyeden hel del brev äv. plenty of letters
större delen av klassen most of the classstörsta delen av klassen the greater part of the class, the majority of the class
till dels el. till en del delvis in part, partly; några some of themtill stor del largely, to a large (great) extent (degree)till största delen for the most part, mostlytill en viss del to some extent
avseende respecti (till) alla delar in all respects, in every respect, throughouttanklös är du också för den delen …as far as that goes, …for that matter, …if it comes to that
'sak'ta båda delarna! bägge två take both (the two) [of them]du måste göra endera delen …one thing or the other, …one of the two
[å,] för all del! ingen orsak! don't mention it!, [oh,] that's [quite] all right!; speciellt amer. you're welcome![ja,] för all del, det kan jag väl göra all right, I'll do itnej, för all del! visst inte! oh no, by no means!; not in the least!, certainly not!; why [no], not at all!akta dig för all del för att… whatever you do, take care not to…
andel share; beskärd del lotha del i ha intressen i have a share (an interest) in; vara inblandad i be concerned (implicated, mixed up) inrum med del i kök …with use of kitchenha sin del i bidra till contribute to; jfr deltagaför egen del kan jag… personally (for my [own] part) I can…för min del tror jag… as for me (as far as I am concerned), I think…, I for one think
kännedomdel av be informed (notified) of (about)ta del av [innehållet i] study (acquaint oneself with) [the contents of]
© NE Nationalencyklopedin AB